איטלקית/מילון/מחשוב

חומרה עריכה

 • il computer מחשב
 • il mouse עכבר
 • il monitor מסך
 • lo schermo מסך
 • il modem מודם
 • lo scanner סורק
 • la stampante מדפסת
 • il disco דיסק
 • il dischetto תקליטור, דיסק
 • il masterizzatore צורב CD/DVD

תוכנה עריכה

 • il programma תוכנית
 • il file קובץ
 • la directory ספרייה
 • la cartella תיקייה
 • il filesystem קובץ מערכת
 • il sistema operativo מערכת הפעלה
 • il compilatore מהדר
 • l'editor עורך
 • il word processor מעבד תמלילים
 • il foglio elettronico גיליון אלקטרוני

ממשק עריכה

 • l'interfaccia grafica ממשק גראפי
 • la console מסוף
 • il comando פקודה
 • la finestra חלון
 • la finestra di dialogo חלון דו-שיח
 • il menu תפריט
 • il pulsante כפתור
 • la barra di scorrimento מחוון
 • il puntatore מצביע
 • il cursore סמן
 • le impostazioni הגדרות

מדעי המחשב עריכה

 • l'informatica מדעי המחשב
 • la procedura פרוצדורה, הליך
 • l'algoritmo אלגוריתם
 • il ciclo לולאה
 • la funzione פונקציה
 • la chiamata תקשרות
 • la variabile משתנה
 • la costante קונסטנטה, גודל קבוע
 • il vettore מערך נתונים
 • la matrice מערך נתונים, מטריצה
 • l'array מערך נתונים
 • l'indice אינדקס