פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.אותיות עריכה

בשפה זו רבים העיצורים הסונורנטײם האטומים, ואבחנה בין מנושפים לבלתי־מנושפים.

העיצורים
הסימון
הגראפי
תעתיק IPA הערך הפונטי
Bb p כהגיית "פ" (ללא נישוף)
Dd t כהגיית "ת" (ללא נישוף)
Ðð ‏ð̠
כהגיית Th במלה האנגלית "the" בקירוב בין תנועות/בסוף מלה;
כהגיית Th במלה האנגלית "think" בקירוב לפני עיצור אטום
Ff f
v
p
כהגיית "פ רפה" (פֿ);
כהגיית "ב רפה" (בֿ) בסמיכות לתנועות;
כהגיית "פ" (ללא נישוף) לפני l או n
- אינו נהגה בין ó ותנועה אחרת
fnd mt נהגה מְטְ
fnt m̥t נהגה מְטְ כשה-"מ" נשופה מן האף בלא הפעלת מיתרי הקול בפה
Gg k
c
ɣ
x
j
כהגיית "כ" (ללא נישוף) בראש מלה ולפני a á é o ó u ú ö; בין תנועה ל-l או n;
כהגיית כ"ף ו-"י" שוואית בקירוב (ללא נישוף) בראש מלה ולפני e i í j y ý æ ei ey;
כהגיית "ג רפה" (גֿ) לאחר תנועות; לפני a u ð r; ובסוף מלה;
כהגיית "כ רפה" (כֿ) לפני t או s;
כהגיית "י" לאחר תנועה ולפני j או i
- אינו נהגה בין á ó ú ל-a או u
Gj/gj c כהגיית כ"ף ו-"י" שוואית בקירוב (ללא נישוף)
Hj/hj ç כהגיית ch במלה הגרמנית "ich" (עצה להגיה: לומר "יִי" (yi) בלחישה בלא הפעלת מיתרי הקול)
Hl/hl כהגיית "ל" כשהאוויר ננשף מצדי הלשון בלא הפעלת מיתרי הקול
Hr/hr כהגיית רי"ש מתגלגלת שבפי עדות המזרח כשהאוויר ננשף בלא הפעלת מיתרי הקול
Hv/hv kʰv ~ xv כְּבְ (כשה-"כ" מנושפת), או חְבְ בפי דוברים ותיקים בדרום איסלנד
Jj j כהגיית "י" עיצורית
Kk

x
כהגיית כ"ף מנושפת;
כהגיית "כ" ו-"י" שוואית בקירוב ומנושפת בראש מלה ולפני e i í y ý æ ei ey;
כהגיית "כ רפה" לפני t
Kj/kj
c
כהגיית "כ" ו-"י" שוואית בקירוב ומנושפת בראש מלה;
כהגיית "כ" ו-"י" שוואית בקירוב (ללא נישוף) בשאר המקרים
kk ʰk כהגיית "כ" עם נישוף טרום־עיצורי
Ll l
כהגיית "ל" ברוב המקרים;
כהגיית "ל" כשהאוויר ננשף מצדי הלשון בלא הפעלת מיתרי הקול - בסוף מלה/סמוך לעיצור אטום
Ll/ll tl
נהגה טְלְ ברוב המקרים;
כהגיית "ל" ארוכה במלים שאולות ובשמות חיות מחמד
Mm m
כהגיית "מ" ברוב המקרים;
כהגיית "מ" כשהאוויר ננשף מן האף בלא הפעלת מיתרי הקול בפה - לפני/אחרי עיצורים אטומים
Nn n
כהגיית "נ" ברוב המקרים;
כהגיית "נ" כשהאוויר ננשף מן האף בלא הפעלת מיתרי הקול בפה - לפני/אחרי עיצור אטום
nn tn̥
נהגה טְנְ כשה-"נ" נשופה מן האף בלא הפעלת מיתרי הקול בפה - לאחר תנועות גרושות ודיפתונגים;
כהגיית "נ" ארוכה בשאר המקרים
Pp
p
f
כהגיית "פ" מנושפת בראש מלה;
כהגיית "פ" (ללא נישוף) לאחר עיצור אטום;
כהגיית "פ רפה" לפני s k t
pp ʰp כהגיית "פ" עם נישוף טרום־עיצורי
Rr r
כהגיית רי"ש מתגלגלת שבפי עדות המזרח - בראש מלה ובין תנועות;
כהגיית hr הנ"ל לפני/אחרי עיצור אטום ובסוף מלה
rl rtl̥ נהגה רְטְלְ כשה-"ל" נשופה מצדי הלשון בלא הפעלת מיתרי הקול
rn rtn̥ נהגה רְטְנְ כשה-"נ" נשופה מן האף בלא הפעלת מיתרי הקול בפה
Ss s כהגיית "ס"
sl stl̥ נהגה סְטְלְ כשה-"ל" נשופה מצדי הלשון בלא הפעלת מיתרי הקול
sn stn̥ נהגה סְטְנְ כשה-"נ" נשופה מן האף בלא הפעלת מיתרי הקול בפה
Tt
t
כהגיית "ת" מנושפת בראש מלה;
כהגיית "ת" (ללא נישוף) אחר עיצור אטום
tt ʰt כהגיית "ת" עם נישוף טרום־עיצורי
Vv v כהגיית "ב רפה"
Xx xs נהגה חְסְ
Þþ ‏θ̱ כהגיית ð השנייה הנ"ל