אלגברה לינארית/משפט ההחלפה של שטייניץ

משפט ההחלפה של שטייניץ עריכה

תהי   בת"ל, תהי   קבוצה פורשת סופית ל־ , ויהי  .

אזי קיים   עבורו   בת"ל.

הוכחה עריכה

נסדר את אברי   כך ש־  יהיה האחרון. נסמן  .

מכיון ש־  פורשת, קיימים מקדמים שעבורם  .

אם כל אברי   הם צירופים לינאריים של אברי   אזי קיימים מקדמים שעבורם  

ולכן  , בסתירה לכך ש־  בת"ל.

לכן קיים   שאינו צ"ל של  . לכן ברור כי  , כלומר  .

מהיות   בת"ל כל אחד מאברי   אינו צ"ל של קודמיו.

  אינו צ"ל של  , כל אחד מאברי   אינו צ"ל של קודמיו, ולכן   בת"ל.

הקשר בין הגדלים עריכה

משפט 1: יהי   בת"ל ו־  פורשת סופית. אזי  .

נסמן את  . נניח בשלילה שקיימת  , אזי   בת"ל.

לפי משפט ההחלפה (אם נפעיל אותו על כל אברי C) נקבל שקיימת   בת"ל כאשר  .

אבל לא קיימים   אברים ב־ , ולכן לא קיימת   שעבורה  , בסתירה.