אנגלית/דקדוק/מילות יחס/מיקום

מילת קישור באנגלית תרגום דוגמא
בתוך The clock in a box (השעון בקופסא)
על
  1. The apple is on a table (התפוח על שולחן)
  2. You live on the side of the road (אתה גר על צד הדרך)
מתחת the flag is under the chair (הדגל מתחת לכסא)
במקום
  1. We meet at the party (אנחנו נפגשים במסיבה)
  2. I live at 76 Sesame Street (אני גר ברחוב סומסום 76)
ב... I live in a house (אני גר בבית)
לצד i sit beside you (אני יושב ליצדך)
קרוב I live near to you (אני גר קרוב אליך)
ליד I live next to you (אני גר לידך)
בין Between the table and the chair there is a cat (בין השולחן לכסא יש חתול)
מתחת Below the bed there is a phone (מתחת למיטה יש פלאפון)
מעל the picture hangs above my bed (התמונה תלויה מעל המיטה שלי)
out מחוץ ל.. The cat is out of the bag (החתול מחוץ לתיק)