גרמנית/דקדוק/הטיות פעלים

הפעלים הגרמניים מתחלקים לשתי קבוצות עיקריות - "חלשים" ו"חזקים". הפעלים נוטים לפי גוף ולפי זמן. בסך הכול יש להם שש הטיות בכל זמן: דובר/ת, נוכח/ת, נסתר/ת (גם לסתמי ולכולל), דוברים/ות, נוכחים/ות, ונטייה שישית, המשותפת לנסתרים/ות ולפניות בכבוד.
צורת המקור (Infinitiv) של כל פועל מורכבת מהשורש (גרמנית: Stamm) ומסיומת en (לעתים רק n). בפעלים חלשים, השורש נשאר זהה בכל הנטיות ובכל הזמנים; בפעלים חזקים, הוא משתנה בצורות העבר. כמו־כן, לעתים משתנות הנטיות בזמן הווה עבור הגופים השני והשלישי ביחיד.

הווה

עריכה

הטבלה הבאה מציגה את הסיומות (בזמן הווה), וכן מספר דוגמאות:

Infinitiv ich du er/sie/es/(man) wir ihr Sie/sie
-en -e -st -t -en -t -en
wohnen wohne wohnst wohnt wohnen wohnt wohnen לגור
sagen sage sagst sagt sagen sagt sagen להגיד
suchen suche suchst sucht suchen sucht suchen לחפש

לעתים יש להוסיף e לפני הסיומות שבהן איננה מופיעה. זה קורה כאשר השורש מסתיים באותיות d, t, ig, או באותיות n או m כשלפניהן עיצור שאיננו l או r. כך:

Infinitiv ich du er/sie/es/(man) wir ihr Sie/sie
-en -e -est -et -en -et -en
reden rede redest redet reden redet reden לדבר
atmen atme atmest atmet atmen atmet atmen לנשום
öffnen öffne öffnest öffnet öffnen öffnet öffnen לפתוח

בפעלים חזקים עשוי השורש להשתנות, כאמור, גם בזמן הווה. זה קורה בעיקר כאשר מופיעה בו התנועה a או הדיפתונג au (ובמקרה כזה מתווסף, ברוב המקרים, אומלאוט לאות a:‏ ä) או כאשר מופיעה בו התנועה e (שעשויה להפוך לתנועה i). שינויים אלה תקפים רק לגבי הגופים השני והשלישי ביחיד. לדוגמה:

Infinitiv ich du er/sie/es/(man) wir ihr Sie/sie
laufen laufe läufst läuft laufen lauft laufen לרוץ
fahren fahre fährst fährt fahren fahrt fahren לנסוע
geben gebe gibst gibt geben gebt geben לתת

בנספח תמצאו נטיות של מספר פעלים חזקים נפוצים, וביניהם גם פעלים שבהם השורש משתנה בזמן הווה.

ציווי

עריכה

קיימות שתי דרכים להשתמש בזמן ציווי: בכבוד, ובאופן ישיר, בין חברים.

כבוד

עריכה

משתמשים בשורש הפועל עם סיומת en, כשאחריו שם הגוף Sie. לדוגמה:

תן לי, בבקשה, את הספר - Geben Sie mir das Buch, bitte
אמור לי את שמך - Sagen Sie mir Ihren Namen
היו חזקים! - Seien Sie stark!‎

ישיר

עריכה

משתמשים בשורש הפועל. עבור רבים/ות, מוסיפים סיומת t. במקרים שבהם יש להוסיף e לפני סיומות ההווה, שבהן היא איננה מופיעה, חובה להוסיף אותה גם כאן.

נשמו עמוק! - Atmet tief!‎
היה נבון! - Sei vernünftig!‎

עבור פעלים שבהם משתנה התנועה בשורש בזמן הווה לתנועת i או ie, שינוי זה נשמר בציווי:

תן לי את הספר - Gib mir das Buch

לכלל זה יוצא דופן: הפועל werden. בהווה er wird וכן du wirst, אבל בציווי: werde!‎.

פעלים מתפצלים

עריכה

בגרמנית פעלים רבים מורכבים משתי יחידות, כך שלפני השורש מופיעה תחילית קצרה (לרוב, בת 2-3 אותיות בלבד). פעלים אלה נקראים פעלים מתפצלים (trennbare Verben) (מילולית: "נתיקים"; שניתן לנתקם). כאשר עושים שימוש בפועל מתפצל, נשארים השורש (ונטייתו) במקומם הטבעי, ואילו התחילית מוקפצת לסוף המשפט. לדוגמה:

בכל יום אני קם בשעה שש - Jeden Tag stehe ich um sechs Uhr auf
הקשיבו! - Hören sie zu!‎

בדוגמה הראשונה הפועל הוא aufstehen, ובדוגמה השנייה - zuhören. להלן התחיליות הנתיקות: ab. an. auf, aus, ein, her, hin, mit, nach, vor, zusammen

בינוני פועל (Partizip I)

עריכה

כדי להטות פועל לצורה זו, יש להוסיף את האות d בסיום צורת המקור שלו. לדוגמה: lesen -> lesend. ברוב המקרים, אין שינויים במבנה הפנימי של הפועל. ניתן להקביל צורה זו לתפקיד הדקדוקי של מילים עם סיומת ing (שאינן מתפקדות כפעלים) בשפה האנגלית.

בינוני פעול (Partizip II)

עריכה

פעלים חלשים

עריכה

עבור רוב הפעלים החלשים, נוצרת צורה זו לפי הנוסחה הבאה:

ge+(Stamm)+t

למשל: sagen -> gesagt.

האותיות ge לא נוספות בראש המלה עבור פעלים שמסתיימים באותיות ieren. כך למשל studieren -> studiert. גם פעלים שלהם יש תחילית שאינה ניתקת(להבדיל מפעלים מתפצלים), כמו be-, ver-, ent-, zer-‎ וכיוצא באלה, פועלים לפי כלל זה:

besuchen -> besucht
zerstreuen -> zerstreut
versäumen -> versäumt

בפעלים מתפצלים, נוספות האותיות ge בין התחילית לבין השורש:

aufhören -> aufgehört
mitmachen -> mitgemacht

פעלים חזקים

עריכה

עבור רוב הפעלים החזקים, לא מסתיימת צורה זאת באות t, אלא באותיות en (יש פעלים חזקים יוצאי־דופן שמסתיימים בכל זאת באות t). לרוע המזל, אין נוסחה לבניית הבינוני הפעול עבור פעלים חזקים; לפעמים משתנה אחת מאותיות השורש ולפעמים אין כל דמיון בין הבינוני הפעול לבין צורת המקור. יש ללמוד את נטיות הפעלים האלה בעל־פה.
בנספח תוכלו למצוא רשימת נטיות של כמה פעלים נפוצים.