היסטוריה לבגרות/מבנה מבחן הבגרות-היסטוריה ב'

מבנה הבחינה

עריכה

מעודכן ליוני 2011 - לא תקף לימים אלו

התקופה הראשונה:בין שתי מלחמות עולם:

בבחינה יופיעו 2 שאלות בכל נושא (מתוך ארבעה נושאים) (כל שאלה בת זונה סעיפים). התלמיד יענה על שאלה אחת בנושא אחד בלבד. (25 נקודות)

התקופה השנייה:גרמניה בימי הרייך השלישי,מלחמת העולם השנייה והשואה:

בבחינה יופיעו 5 שאלות:

שאלה ראשונה מפרקים 1,2

שאלה שנייה ושלישית מפרקים 3,4

שאלה רביעית וחמישית מפרקים 5,6

התלמיד יצטרך לענות על שתי שאלות: שתי שאלות מפרקים 1,2,3,4 או שאלה אחת מפרקים 1,2,3,4 ושאלה אחת מפרקים 5,6

כל שאלה 20 נקודות, סכ"ה 40 נקודות

תקופה שלישית ורביעית:

בכל תקופה יופיעו 3 שאלות נושא\העמקה ושלוש שאלות גישור\מבוא

התלמיד יענה על שאלת נושא אחת מבין שלוש באחת התקופות -25 נקודות ועל שאלת מבוא\גישור אחת מבין 3 מהתקופה השנייה -10 נקודות

סכ"ה: 100 נקודות- 5 שאלות(מתוכם 4 שאלות נושא\העמקה ו1 שאלת גישור\מבוא)

הסבר על התקופות והנושאים

עריכה

התקופה הראשונה:בין שתי מלחמות עולם-

כוללת 4 נושאים כאשר יש לבחור נושא אחד וללמוד אותו.הנושאים הם:

נושא 1: ברית המועצות והיהודים בה בתקופה שבין שתי מלחמות העולם - ירד במיקוד 2011
נושא 2: פולין והיהודים בה בתקופה שבין שתי מלחמות העולם- ירד במיקוד 2011
נושא 3: ארצות הברית והיהודים בה בתקופה שבין שתי מלחמות העולם- ירד במיקוד 2011
נושא 4: צרפת והיהודים בה בתקופה שבין שתי מלחמות העולם.- ירד במיקוד 2011

להלן החומר למבחן הבגרות בהיסטוריה ב': "גרמניה בימי הרייך השלישי,מלחמת העולם השנייה והשואה-

תקופה זו כוללת 6 נושאים אשר יש ללמוד את כולם.הנושאים הם:

פרק 1:גרמניה הנאצית, אידיאולוגיה, בניית המשטר –מדמוקרטיה לנאציזם, 1933 -1939
פרק 2:תוקפנות ופיוס בשנות ה-30
פרק 3:מלחמת העולם השנייה
פרק 4:השואה
פרק 5:היהודים במערב אירופה במרכזה ובדרומה ובארצות צפון אפריקה בימי השואה
פרק 6: היישוב היהודי בארץ ישראל והתנועה הציונות בזמן מלחמת העולם השנייה

התקופה השלישית והתקופה הרביעית:

תקופות אלו נלמדות בשתי דרכים,יש בתי ספר המלמדים את אפשרות א' ויש המלמדים את אפשרות ב'.

אפשרות א':תקופה שלישית-נושא העמקה, תקופה רביעית יחידת גישור.

נושא העמקה- התקופה השלישית: נושאים נבחרים מתולדות ישראל והעמים בשנים 1950-1945

פרק 1:בעיית הפליטים ו"העקורים" עם סיום המלחמה והשואה
פרק 2:היריבות בין ארצות הברית לברית המועצות וראשית "המלחמה הקרה"
פרק 3:המאבק של היישוב היהודי ושל התנועה הציונית להקמת מדינה יהודית עצמאית
פרק 4:מלחמת העצמאות והקמת מדינת ישראל

יחידת גישור-התקופה הרביעית : המזרח התיכון ומדינת ישראל בשנות ה-50 וה-60.
1. מגמות איחוד ומגמות פיצול במזרח התיכון.
2. מלחמת סיני – סיבות והשפעות.
3. מלחמת ששת הימים- סיבות והשפעות.- ירד במיקוד 2011 היסטוריה ב'
4. מלחמת יום הכיפורים- סיבות והשפעות.- ירד במיקוד 2011 היסטוריה ב'
5. תהליך הקליטה בעשור הראשון והשני - קשיים ודרכי התמודדות.- ירד לחלק מבתי הספר מיקוד 2011

אפשרות ב': תקופה שלישית יחידת מבוא, תקופה רביעית נושא העמקה.

יחידת מבוא:

התקופה השלישית: נושאים נבחרים מתולדות ישראל והעמים בשנים 1945- 1950
1. הבהרת המושג "מלחמה קרה" והצגת גילוייה.
2. הגורמים השונים שהביאו לסיום המנדט הבריטי בארץ-ישראל.
3. הדיון באו"ם בשאלת ארץ-ישראל, עמדת המעצמות והחלטת האו"ם בכ"ט בנובמבר 1947.
4. מאפייני השלב הראשון של מלחמת העצמאות.
5. הגורמים להחלטה על הכרזת הקמת המדינה בה' אייר תש"ח, 15 במאי 1948.
6. הסכמי שביתת הנשק והבעיות שנותרו לא פתורות.

נושא העמקה - התקופה הרביעית: המזרח התיכון ומדינת ישראל בשנות ה-50 וה-60.

פרק 1: המזרח התיכון בשנות ה-50 וה- 60.
פרק 2: מדיניות הביטחון ומלחמות ישראל בעשור הראשון והשני של מדינת ישראל
פרק 3: דפוסי עלייה וקליטה במדינת ישראל בעשור הראשון והשני לקיומה
פרק 4:זיכרון השואה+ משפט אייכמן באפריל 61'