השקעות בשוק ההון/שוק ההון - מהו?

שוק ההון (Capital market) הוא שוק בו מוכרים ניירות ערך.

רוב הפעילות קנייה ומכירה של ניירות ערך מתבצע בבורסה (Stock exchange). כל בורסה יכולה להציע סחורה שונה, דהיינו נייר ערך אחר. לכן יש היצע שונה בין בורסה אחת, כמו הבורסה לניירות ערך תל אביב, לבורסה אחרת, נניח בורסת NYSE. לכל בורסה תקנון הקובע את המבנה הארגוני שלה, את הרכב הנהלתה ומוסדותיה, את תחומי פעילותה ואת אופן קביעת המחירים בה כדי לקבוע מי יכול לקנות ולמכור בה.

בישראל קיימת בורסה אחת בלבד "הבורסה לניירות ערך בתל אביב".

מחברה פרטית לציבורית עריכה

המוכרים הראשונים בבורסה הם מנפיקים (issuer) אשר רוצים לגייס כספים לפעילותם. המנפיקים יכולים לרכוש את ניירות הערך שלהם לאחר גיוס כספים כדי לשמר כוחם בחברה. לאחר ההנפקה הראשונה לציבור הופכת החברה מחברה פרטית לחברה ציבורית, שכן עתה הציבור יכול להחזיק במניות החברה (=להיות בעלים שלה) לקנות ולמכור בה.

בעת ההנפקה החברה מפרסמת תשקיף. התשקיפים מפורסמים באתר מאיה יחד עם הודעות ועדכונים על החברות.

החותם הוא מי שמוכן לקנות מחברה את ניירותיה אם המנפיק לא מצליח למכור את כל הניירות בשוק לאחר ההנפקה הראשונה.