זולו/זמן/חודשים

עברית זולו
תשרי Tishrei
חשוון Cheshvan
כסלו Kislev
טבת Tevet
שבט esizweni
אדר Adar
אדר א Holly A.
אדר ב Adar
ניסן Nissan
אייר Air
סיוון Sivanu
תמוז uTamuzi
אב unguBaba
אלול Elul