חיבור והבעה/מילות קישור

כאשר רוצים... סוג הקשר מילות הקישור
להוסיף, למנות הוספה וצירוף ו, וכן, גם, נוסף לכך, יתרה מזאת, יתר על כן, כמו כן, לא כל שכן, בנוסף..., לא רק... כי אם גם, לרבות ה..., מלבד ה..., חוץ מזה... ואף... אגב....., זאת ועוד, נוסף על כך, ראשית... שנית..., תחילה... לבסוף..., למעלה מכך, פנים נוספות לעניין, יתרה מכך, שוב, מעבר לכך, אף, כן חשוב לציין, החשוב מכול הוא, בין היתר, ורק.
לתאר מתי קרו הדברים זמן כאשר, כש..., בשעה ש..., בזמן ש..., לפני ש..., אחרי ש..., במשך, קודם לכן, בינתיים, בטרם, לאחרונה, מאז, מראש..., לאחר מכן, אחרי זה.. לעתים קרובות/רחוקות..., אחר-כך, בינתיים, לעולם, עד ש..., מאז, לאחרונה, מיד, כש..., עד אשר, לפני שעה, קודם לכן, במשך, ברגע ש...,מאוחר יותר, מוקדם יותר, קודם לכן, בו בזמן, במרוצת הזמן, כעבור, במהלך, מעולם, לעולם, לפי שעה, תחילה, כל זמן ש..., כעבור..., עד כה, עכשיו, עתה,כל אימת ש..., מלכתחילה,
להתנגד, להסתייג ניגוד בעוד ש..., בו בזמן ש..., לעומת ה..., להבדיל, לעומת זאת, אבל, אך, אולם, ברם, אפס כי, עם זאת, לא... (הטקסט המנוגד) אלא, ואילו..., בניגוד לכך, מנגד, מצד אחד...(טקסט) מצד שני... , להיפך, אדרבא, כנגד, מול, אם כי, בניגוד, בעוד... הרי ש..., ברם, מחד גיסא... מאידך גיסא..., מצד אחר, כנגד, לחילופין,
לציין סיבה, לנמק סיבה בזכות, לאור, הודות ל... הואיל ו..., כי, מפני ש..., משום ש..., מאחר ש...,שכן..., בשל, בגלל ה..., בעקבות, כיוון ש, בגין ה..., לרגל ה..., בעטיו של..., היות ש..., מחמת ה..., מפאת ה...,עקב...., בגלל, כיוון ש..., מחמת, עקב, בגלל, יען כי, מפאת, לנוכח, כתוצאה מ....
לציין תוצאה תוצאה כך ש... מכאן ש...,לאור זאת..., מכאן נובע ש..., לכן, על כן, לפיכך, הואיל וכך, כתוצאה מכך, אי לכך, משום כך..., בעקבות זאת, עקב כך, בשל..., מתוך כך, מכיוון שכך, כתוצאה מ..., בעקבות, בשל כך, עקב כך, אי לכך, נובע מכך, הודות לכך, בהתאם, לכן, אם כן, אפוא,לכן, על כן, עד ש... בנסיבות אלו...
לציין מטרה תכלית (מטרה) בחיוב: כדי ש..., במטרה ש..., על מנת ש..., לשם ה..., למען ה.., כדי ל..., במטרה ל..., במגמה ל..., על מנת ל..., לשם כך, לתכלית זו, בשביל ש...כדי ש...,לצורך,

בשלילה: כדי שלא, שלא, פן, שמא, לבל.

להשוות השוואה בהשוואה ל..., בדומה ל..., דומה ל..., במקביל ל..., כמו ה..., כפי ש..., בעוד ש, כשם ש... כך גם, כאילו, בעת ובעונה אחת, באותה מידה, במידה ש..., כמו כן, כך גם, כמו, יחסית ל..., ככל ש... כן, במידה ש... כך, יותר ממה ש..., פחות ממה ש..., יותר מ..., פחות מ..., יחסית ל...
לציין תנאי תנאי תנאי קיים: אם, במקרה ש..., בתנאי ש..., ובלבד ש..., לא... אלא אם כן

תנאי בטל (היפותטי): לו, אילו, לולא, אילולא, אלמלא

לציין ניגוד לצפוי ויתור על אף ש/ה..., אף על פי ש..., חרף ה..., אף על פי כן, אף כי, קל וחומר,על אחת כמה וכמה, אף אם, גם אם, אפילו, למרות ה..., למרות זאת, בכל זאת, עם זאת, בכל אופן, מכל מקום, על כל פנים, על אף, אם כי,על כל פנים, לכאורה... אך..., אף ש..., קל וחומר, לא כל שכן
לציין חלופות ברירה או, לחלופין, או... או, אם
להסביר הסבר כלומר, למשל, לדוגמה, זאת אומרת, דהיינו, קרי, הכוונה היא ועוד..., ש..., כלהלן, כלעיל, כגון, לשון אחר, כמפורט לעיל, היְינו, במילים אחרות, כמו, כמו למשל, כהוכחה לכך, הראיה לכך, משמע, רוצה לומר, זאת אומרת, פירושו של דבר, בהתאם לאמור לעיל.
הפחתה והכללה רק, בלבד, מלבד, חוץ מ..., פרט ל..., למעט, בייחוד, בעיקר, זולת, כולל, להוציא, לרבות, אך ורק,

ו... , וכן, גם, אף, גרידא

סיכום לסיכום, בסיכומו של דבר, לאור הדברים שנאמרו, לפיכך, מכאן נובע, ובכן, אכן, אם כן, אפוא, מתברר, כלומר, משמע ש..., מכל האמור ניתן לומר, לבסוף, בסך הכול, בהתחשב, בקיצור, בכל מקרה, בלאו הכי, בקצרה, בסיכום כולל, לטווח ארוך, אם נסכם, העולה מכך הוא, בסופו של דבר, לסיום .
השלמה וכדומה, וכולי, ועוד, וכיוצא בזאת, וכן הלאה
מילות אופן כפי ש..., באופן ש..., בדרך ש..., בצורה ש..., כמו ש...
הבעת סדר א,ב,ג וכו', 3.2.1 וכו', ראשית, שנית, קודם כל, והחשוב ביותר, תחילה, לבסוף, שלב ראשון..., הבא, לאחר מכן, אחר כך, לפני כן
מעבר לנושא אחר כאמור, כידוע, בהקשר זה, דרך אגב, כנזכר לעיל, בקשר לכך, במסגרת זו, כאמור לעיל, כמו שהזכרנו.
לתיאור מקום במקום ש...,איפה ש..., היכן ש...
הדגשה ראוי להדגיש, בייחוד, בעיקר, במיוחד, בוודאי.
השערה אולי, כנראה, אפשר ש... נראה ש... ייתכן ש... סביר להניח, לא מן הנמנע, מתקבל על הדעת, דומה ש... יַשׁ לְהָנִיחַ, עָל פְּנִיו נִרְאֶה שֶׁ, קָרוֹב לודאי, מסתמן.
החלטיות כמובן, ברור לכול, אין ספק, ברור כ/ש, מובן ש... אין עוררין.
הסגר למען האמת, למותר לציין ש... לאמתו של דבר, למעשה, ראוי לציין, ראוי להעיר, דרך אגב, בניגוד למקובל, לדאבוננו, לשמחתנו, לרוע המזל, למרבה הצער ועוד.
לדעתי, לראות עיני, לתפיסתי, לעניות דעתי,