יוונית קלאסית/תחביר/הבעה עקיפה

הגדרה עריכה

הבעה עקיפה הם משפטים שבהם הדובר מספר על מה שהוא או משהו אמר. בניגוד להבעה ישירה אינם מסומנים בסין פיסוק כמו מראכות, אלא בעלת מבנה שונה. היא מורכבת מפועל מסגרת,   מילית (על פי רוב בעברית "כאשר" אלא אם הפסוקית פותח שאלה) ותוכן.

דיבור ישיר: "Ἡ δὲ πρὸς αὐτὸν λέγει• «Νῦν ὦν τί σοὶ ἐν νόῳ ἐστὶ ποιέειν;»" (Hdt 1.109.2), והיא אמרה לו: "עכשיו מה בכוונה שלך לעשות?"

מיליות עריכה

המילית תפקיד דוגמא
ὅτι "ש..." (נטרלי ואובייקטיבי של מסירת מידע) דוגמאות בהמשך
ὡς "ש..." (סובייקטיבי: כאשר הדובר רוצה להראות הסתייגות, חוסר וודאות ואו אמירה צדדית עם הדעה שנאמרת)

" λέγουσι Πέρσαι...τοὺς δὲ ὑποκρίνασθαι ὡς οὐδὲ ἐκεῖνοι Ἰοῦς τῆς Ἀργείης ἔδοσάν σφι δίκας τῆς ἁρπαγῆς·" (הורטודוס, היסטוריה, 1.2.3) והפרסים מספרים ש...ואלו היוונים, השיבו שגם אז כביכול (ὡς) לא נתנו להם צדק (דיקה) על החטיפה של איו הארגיוית.

מבנים של תוכן עריכה

ישנם שני מבנים בהם יכולה להיווצר הבעה עקיפה:

  1. מבנה עם פועל פינטי (Finite verb). פועל פינטי שיש לו מין, גוף, מספר, אספקט ,זמן, מודוס וקול.
  2. מבנה עם acc cum inf
  • פעלי הכרה יכולים להופיע בשני הערוצים מופיעים עם בנוני במקום פועל או שם פועל (לכן יש להיזהר לא להתבלבל עם בנוני במעמד לוואי מגדיר וראשית לבדוק את פועל המסגרת. קיימים פעלים יוצאי דופן.
  • ישנם פעלים שיכולים להופיע בשני המבנים וישנם כאלה שרק באחד.

מבנה עם פועל פינטי עריכה

תוכן שמופיע עם נושא בנומנטיבוס, מילית (על פי רוב ὅτι) ופועל פינטי, כלומר מבנה "רגיל" של משפט. אם פועל המסגרת הוא זמן משני (secondary tense), כלומר פועל בעבר (imperect, aorist, pluperfect), הפועל של הפסוקית יכול להופיע ב-Opt.obl (פרט כאשר מדובר על ind.pass בליווי ἄν).

מבנה עם acc cum inf עריכה

  1. משפט ראשי - תוכן של פועל המסגרת מופיע במבנה acc duplex (במשפט שמני) או acc cum inf (משפט שמני)
  2. משפט משועבד נותר ללא שינוי.

נושא עריכה

  1. אם נושא המסגרת והתוכן שונה אז הנושא בתוכן יופיע ביחסת אקוזטיבוס. דוגמה:
  2. אם נושא המסגרת והתוכן זהים אז הנושא לא חייב להופיע בתוכן. דוגמה:


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.זמנים עריכה

שם הפועל (Infinitive) מייצג אספקט בלבד (ללא זמן) ולכן ניתן לתרגם אותו לכל זמן המתאים לאספקט זה:

שם הפועל הזמן שיכול לייצג
Inf praes הווה או עבר מתמשך
Inf aorist עבר נקודתי
inf perfect פרפקט ועתיד פרפקטי
inf future עתיד

פעלים עריכה

פעלי אמירה עריכה

פעלי אמירה יכולים להופיע בשני הערוצים פרט לפועל φημί

יוונית עברית
λέγω אמר

דוגמא: "εἶπον ὅτι ἱκανοί ἐσμεν, הם אמרו שהם יכולים" (קסנופון, אנאביס)

φημί עריכה

φημί יכול להופיע רק בערוץ הלא פינטי (acc cum inf). שלילה של תוכן הפסוקית תופיע מחוץ לתוכן לפני פועל המסגרת. למשל, "Ὁ δὲ οὐκ ἔφη οἷός τε εἶναι ἄλλως αὐτὰ ποιέειν•" (הורטוס, ספר 1.112.2), והוא אמר שהוא לא יוכל לעשות דברים אלו באופן אחר.

פעלי חשיבה עריכה

פעלי חשיבה מתבצעים בתוך הגוף. מופיעים רק במבנה acc cum inf.

יוונית עברית
νομίζω סבר
οἴομαι חשב
ἡγέομαι חשב
δοκέω סבר

פעלי הבנה והכרה (קוגניציה) עריכה

פעלי הבנה והכרה מתרחשים בעקבות גורם חיצוני שנקלט על ידי הגוף. יכולים להופיע בשני הערוצים:

  1. ערוץ פניטי - שם עצם בנומינטיבוס יחד עם בנוני בנומינטיבוס.
  2. ערוץ לא פינטי - נושא באקוזאטיבוס יחד עם Ptcp.acc שמחליף את שם הפועל. יש פעלים יוצאי דופן כמו למשל הפועל αἰσθάνομαι+gen
יוונית עברית
μανθάνω מבין
γιγνώσκω מכיר
αἰσθάνομαι חש
οἶδα יודע
ἀκούω שומע
ὁράω רואה
ὑπολαμβάνω מבין

פעלי רגש עריכה

בערוץ הפינטי, לפני התוכן יש את המילית εἰ (לא האם)

יוונית עברית
θαυμάζω מתפלא
μακαρίζω אני חושב ...(למאושר)

משפט שאלה עריכה

מילית עריכה

יוונית עברית
τίς/τι מי/מה/למה
ὅστις
ὅπως
ὁπότε איפה
ποῦ
πότε
πῶς
ποῖ

(למלא את שאר צורות כינוי הזיקה, אולי להעביר למיליות שאלה)


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.פעלים עריכה

יכול להיות כל פועל אבל גם פעלי שאלה

יוונית עברית
ἐρωτάω שאל
πυνθάνομαι ללמד
οὐκ οἶδα לא יודע
μανθάνω ללמד
οὐ μανθάνω
μακαρίζω אני חושב ...(למאושר)

ציווי עריכה

יוונית עברית
κελεύω
ἀπορέω
οὑκ ἔχω

הציווי מבטא את האספקט נקודתי או מתמשך

פעלי חשש עריכה