יוונית קלאסית/תחביר/פסוקית השוואהפרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה. 1. משפט השוואה יכול להתבצע באמצעות ערך היתרון (הוספת הסיומת ‑τερος, ‑τέρα, ‑τερον לשם תואר) או ההפלגה (‑τατος, ‑τάτη, ‑τατον) לצד אחד מהאפשרויות הבאות :
 2. ἤ (מאשר) כששני המילים המשוואים באותה יחסה למשל, "εἰ τὰ ἐν τῷ ἐγρηγορέναι σαφεστέρας ἡμῖν τὰς αἰσθήσεις παρέχεται ἢ τὰ ἐν τῷ ὕπνῳ" (כסנופון, הירון, 1.6), אם אלו (התחושות) בזמן ערנות ברורות לנו יותר , כשיש תחושות, מאשר אלו שבשינה.
 3. Dative of Degree of Difference - השוואה עם מידה, שיש בהם נתון של ערכה (גיל, מילות המתארות "הרבה", "מאד" וכו') מתבצעת באמצעות יחסת דאטיבוס. בדרך כלל:
  • πολλῷ (הרבה)
  • μᾶλλον (יותר)
 4. Partitive Genitive
 5. ἴσως
 6. שימוש ב-adv
  • בדרך כלל בערך היתרון.
 7. השוואה באמצעות ως וחיווי
 8. גנטיבוס השוואה (the genitive of comparison) - הדבר המשוואה הוא בגנטיבוס. דוגמה:

Δι. πᾶς ἀναχορεύει βαρβάρων τάδ’ ὄργια.
Πε. φρονοῦσι γὰρ κάκιον Ἑλλήνων πολύ.
(Euripides, Bacchae, 483-484)

דיונסוס: כל אחד מבין הברברים רוקד את הטקסט הזה.
פנתאוס: הרי הם רפי שכל יותר מאשר היוונים

השוואה ללא אובייקט אליו משווים עריכה

ערך היתרון והמופלג יכול לשמש השוואה ללא השוואה אל גורם אחר.

 • בערך היתרון נתרגם: די/מאוד
 • בערך המופלג נתרגם: ביותר.


Ως יחד עם ערך ההפלגה והיתרון מדגיש ומחזר את השוואה.

חסר עריכה

-דוגמאות