יוונית קלאסית/תחביר/קוניוקטיבוס/משפט משועבד/פסוקית חשש

פסוקית חשש עריכה

פסוקית מושא יחד עם μή (לפעמים ὅπως μή) אחרי פעלי חשש (כמו φοβέω). פסוקית החשש תכלול פועל בדרך כלל במודוס קוניוקטיבוס. פסוקית חשש יכולה להופיע גם במודוס חיווי[1]

  • פועל חשש + μή - שמא
  • פועל חשש + μή οὑ - שמא לא

דוגמאות:

  • "δέδοικα μὴ . . . ἐπιλαθώμεθα τῆς οἴκαδε ὁδοῦ" (קסנופון, אנבסיס,3.2.25), אני מפחד שמא... אנו עלולים לשכוח את הדרך הביתה
  • שמא לא :

רשימה של פעלים וביטוי חשש עריכה

יוונית עברית
φοβοῦμαι אני מפחד ש..
δέδοικα \ δέδια אני חושש ש..
ταρβῶ אני חרד ש
τρῶ אני מפחד ש (trans.)
πέφρικα אני מפחד (רועד) ש...
δεινός εἰμι טקסט התא
δεινόν ἐστι טקסט התא
δέος ἐστί טקסט התא
φοβερός εἰμι טקסט התא
φοβερόν ἐστι טקסט התא
פעלים וביטוי זהירות
ὀκνῶ אני מהסס ש...
ἀθυμῶ טקסט
ἀπιστῶ טקסט
ἀπιστίαν ἔχω (παρέχω טקסט
ὑποπτεύω טקסט
ἐνθυμοῦμαι טקסט
αἰσχύνομαι (נדיר) טקסט
κίνδυνός ἐστι טקסט
προσδοκία ἐστί טקסט
εὐλαβοῦμαι אני נשמר ש...
φυλάσσω אני נשמר ש...

מקורות נוספים עריכה

  • Smyth grammar 2221
  1. ^ Smyth grammar 2233