לטינית/אוצר מילים

אוצר מילים

עריכה
 • habeo, habere - יש לְ
 • satio, satiare - לספק
 • .ager -ri m - שדה
 • .agricola -ae m - חקלאי
 • .amica -ae f - חברה
 • .amicus -i m - חבר
 • .femina -ae f - אישה
 • .filia -ae f - בת (daughter)
 • .filius -i m - בן (son)
 • .numerus -i m - מספר
 • .populus -i m - עם
 • .puer -i m - ילד
 • .sapientia -ae f - חוכמה, ידע
 • .vir -i m - איש
 • antiquus -a -um - עתיק, ישן, של העבר
 • avarus -a -um - חמדן
 • magnus -a -um - גדול
 • meus -a -um - שלי
 • multus -a -um – הרבה
 • tuus -a -um - שלך
 • pauci -ae -a - מעט
 • Romanus -a -um - רומאי
 • de - אודות, מ... (מקבלת ש"ע באבלטיבוס)
 • in - בּ... (מקבלת ש"ע באבלטיבוס או באקוזטיבוס)
 • hodie - היום
 • semper - תמיד

הערות:

 • הפועל habere בלטינית פועל כמו הפועל have באנגלית. המשמעות של habeo היא I have - יש לי, לא סתם "יש".
 • כדי להבדיל מ-filius, צורות הדאטיבוס והאבלטיבוס ברבים של filia הן filiabus, לא filiis.
 • בצורת הווקטיבוס בזכר יחיד עבור meus, ה-e של השורש וה-e של הסיומת מתלכדות: הצורה היא mi. כך, למשל, “mi amice".
 • המשמעות של vir באה כניגוד של femina, לא כניגוד של "חיה".
 • לשם התואר pauci יש צורות רבים בלבד, לכן הן אלו שמופיעות ברשומה.
 • in: עם אבלטיבוס, מציינת מצב: מתחת ל-. עם אקוזטיבוס, מציינת תנועה: אל מתחת ל-. הבחנה כזו קיימת גם במילות יחס נוספות.