לטינית/סיכום של שמות עצם

סיכום של שמות עצם
Neuter Fem. Masc.
נטייה ראשונה / שנייה (i/ae) Dominus, i, m

ager, i, m
Puer, i, m

Rosa, ae,f

Laurus, i, f

templum, i, n
נטייה שלישית + קבוצת משפחה (is) consul, is, m

rex, regis, m
miles, militis, m
homo, hominis, m
seromo, sermonis, m

uxor, oris, f
pax,pacis,f
virtus, virtutis, f
libertus, libertatisi,f

corpus, oris, n

nomen, nominis, n
scelus, sceleris, n
os, oris, n

civis, is, m civi, is, f

clades, cladis,f
imber, imbris,f

mare, is, n

cublie, bunilis, n
vectigal, vactigalis, n

נטייה רביעית manus, us טקסט התא cornu, us
נטייה חמישית Dies,ei טקסט התא טקסט התא