לטינית/תואר הפועל

תואר הופך לתואר הפועל באופנים שונים. בכל האופנים התרגום יהיה "באופן (תואר)".

שמות תואר positiv. comp. super
שמות תואר מקבוצה ראשונה הוספת e docte (Doctus, i, ae, um)

pigre (piger)

+ius Doctius באופן היותר מלומד

Miserius

Fortius

Prudentius

+issimer\rime

Doctissime באופן המלומד ביותר

Mierrime

קבוצה שנייה (נטייה שלישית) הוספת סיומת iter

fortiter (Fortis)

acriter (Acer)

PTCP שם התאור המסתיים בns תנועה +enter

prudenter (Prudens)

ingenter (Ingens)

amanter (Amans)

יוצאי דופן בדירוג תואר הפועל
Bene באופן טוב Melius Optime