מבנה דוגמה
אל (יחיד) Noli + inf אל תאהב Noli amare!
אל (רבים) Nolite+ inf אל תשחקו Nolite ludere!