מבני נתונים ואלגוריתמים - מחברת קורס/אלגוריתמים/מיון הכנסה ומיזוג/תרגילים/מיון בחירה/תשובה

פסוודו-קוד עריכה

להלן הפסוודו-קוד לאלגוריתם:

ּSelection-Sort(Values)
1	for i in [1, ..., n - 1]
2		min = i
3		for j in [i + 1, ..., n]
4			if Values[j] < A[min]
5				min = j

		# Exchange Values[i] and Values[min]
6		Values[i] <-> Values[min]

הוכחת נכונות עריכה

הנכונות מתבססת על המשפט הבא:משפט:

בסוף האיטרציה ה  של 1-6, Values[1, ..., i] הוא מערך ממויין המכיל את   האיברים הקטנים ביותר במערך המקורי.


קל להוכיח את המשפט באינדוקציה דומה לזו של מיון הכנסה.

הוכחת נכונות עריכה

קל להראות שהסיבוכיות היא  , ושיש קלט שעבורו הסיבוכיות היא  , וגם זאת בצורה דומה למה שראינו בזו של מיון הכנסה.