מבני נתונים ואלגוריתמים - מחברת קורס/אלגוריתמים/מיון הכנסה ומיזוג/תרגילים/מיון החלפה/שאלה

להלן הפונקציה Exchange-Sort:

Exchange-Sort(A)
1	for i in [1, ..., Length(A) - 1]
2		for j in [2, ..., Length(A)]
3			if A[i] > A[j]
4				A[i] <-> A[j] # Exchange A[i] and A[j]

אנא הוכח שהפונקציה אכן ממיינת את המערך, ונתח את זמן ריצתה במקרה הגרוע.