מבני נתונים ואלגוריתמים - מחברת קורס/אלגוריתמים/סדרי גדילה/תרגילים/הוכחת טרנזיטיבות/שאלה

אנא הוכח את טרנזיטיביות ל:


לכל ,

.