מבני נתונים ואלגוריתמים - מחברת קורס/אלגוריתמים/סדרי גדילה/תרגילים/כללים לגבי מקסימום/שאלה

אנא הוכח או הפרך כ"א מהכללים הבאים: