מבני נתונים ואלגוריתמים - מחברת קורס/גרפים/גרפים וייצוגיהם/תרגילים/חישוב דרגות כניסה ויציאה/שאלה

נתון גרף ברשימת שכנויות.

  1. רוצים לחשב, לכל צומת , את דרגת היציאה שלו (כלומר, כמה קשתות יוצאות ממנו). מה הסיבוכיות הנדרשת?
  2. רוצים לחשב, לכל צומת , את דרגת הכניסה שלו (כלומר, כמה קשתות נכנסות אליו). מה הסיבוכיות הנדרשת?