מבני נתונים ואלגוריתמים - מחברת קורס/גרפים/זרימה שיורית וחתכים/תרגילים/קיום מסלול משפר והגדלת גודל הזרימה/שאלה

נניח שברשת השיורי יש מסלול משפר. אנא הוכח בצורה מדויקת שאפשר להגדיל את הזרימה.


שימו לב:

שים לב שאתה אכן מוכיח את טענתך. השתמש בהגדרות הזרימה החוקית וגודל הזרימה.