מבני נתונים ואלגוריתמים - מחברת קורס/מבני נתונים/תורי קדימויות/תרגילים/איחוד תורי קדימויות/שאלה

רוצים לממש את הפונקציה Union(bh_1, bh_2),‏ המקבלת שתי ערימות בינריות, ומחזירה ערימה בינרית שאיבריה הם איחוד איברי bh_1 וbh_2.

אנא הסבר במילים אך באופן ברור כיצד לממש את הפונקציה, ונתח את סיבוכיות מימושך.