מדיה ויקי:Gender-unknown

באזכורים שלך בממשק, המערכת תשתמש במידת האפשר בלשון שאינה תלויה במין דקדוקי