מדיה ויקי:Rightslogtext

יומן זה מציג את השינויים בהרשאות של המשתמשים.

הערה: ייתכן שפעולות מסוימות אינן מוצגות ביומן זה (למשל, הסרת הרשאות מפעיל מערכת). פעולות שאינן מופיעות ביומן הזה מוצגות ביומן ההרשאות במטא־ויקי.