מתמטיקה תיכונית/אלגברה תיכונית/משוואות/משוואות בשני נעלמים או יותר/תרגילים/משוואות לינאריות רמה א: הבדלים בין גרסאות בדף

אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
 
===משוואות לינאריות רמה א===
#<math>\begin{cases}-3y=12\\4x-4y=32\end{cases}</math>
 
#<math>\begin{cases}3x-2y=9\\-x=-3\end{cases}</math>
 
#<math>\left\begin{cases}-3x-4y=14\begin\3y-x=-4\end{matrixcases} </math>
#<math>\begin{cases}-x-4y=4\\4x=16\end{cases}</math>
-3 y
#<math>\begin{cases}3x+4y=-4\\3y-2x=-3\end{cases}</math>
& = &
#<math>\begin{cases}4y-2x=4\\-4x-y=-10\end{cases}</math>
12
#<math>\begin{cases}3x-2y=-11\\2y-2x=10\end{cases}</math>
\\
#<math>\begin{cases}2x+3y=-11\\4x-4y=8\end{cases}</math>
4 x-4 y
#<math>\begin{cases}3x+y=7\\4x-y=7\end{cases}</math>
& = &
#<math>\begin{cases}-3y=-6\\x+3y=8\end{cases}</math>
32
#<math>\begin{cases}x+3y=5\\-4x-2y=10\end{cases}</math>
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\begin{cases}-2x-y=0\begin\-4x-3y=-4\end{matrixcases} </math>
#<math>\begin{cases}2y-x=1\\4y-x=-1\end{cases}</math>
3 x-2 y
#<math>\begin{cases}-2y=2\\4x-y=-15\end{cases}</math>
& = &
#<math>\begin{cases}-2x-4y=8\\4x+2y=8\end{cases}</math>
9
#<math>\begin{cases}4x+y=-5\\2x-3y=1\end{cases}</math>
\\
#<math>\begin{cases}3x-3y=-6\\3x=-6\end{cases}</math>
-x
#<math>\begin{cases}4x+3y=17\\y-3x=-3\end{cases}</math>
& = &
#<math>\begin{cases}3x+2y=-17\\2y-x=-5\end{cases}</math>
-3
#<math>\begin{cases}2y-2x=0\\3x+2y=20\end{cases}</math>
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\begin{cases}3y-7x=-46\begin\2x+8y=22\end{matrixcases} </math>
#<math>\begin{cases}6x-2y=18\\-6x-5y=-18\end{cases}</math>
-3 x-4 y
#<math>\begin{cases}3x+3y=-3\\y-7x=-65\end{cases}</math>
& = &
#<math>\begin{cases}-5y=5\\4x-7y=-5\end{cases}</math>
14
#<math>\begin{cases}x-2y=-2\\2x+9y=48\end{cases}</math>
\\
#<math>\begin{cases}4x=4\\6x-9y=-30\end{cases}</math>
3 y-x
#<math>\begin{cases}-5y=-10\\9y-6x=36\end{cases}</math>
& = &
#<math>\begin{cases}5x+7y=-103\\3x-5y=21\end{cases}</math>
-4
#<math>\begin{cases}5x+5y=0\\5x+9y=32\end{cases}</math>
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\begin{cases}6x-4y=60\begin\2x-7y=71\end{matrixcases} </math>
#<math>\begin{cases}x+6y=13\\-2x-3y=-8\end{cases}</math>
-x-4 y
#<math>\begin{cases}9x-9y=9\\6x-2y=-30\end{cases}</math>
& = &
#<math>\begin{cases}3x-4y=-22\\9x-7y=-46\end{cases}</math>
4
#<math>\begin{cases}3x=3\\9x+9y=45\end{cases}</math>
\\
#<math>\begin{cases}3x+8y=3\\6x+8y=-18\end{cases}</math>
4 x
#<math>\begin{cases}8x=-32\\-x-y=9\end{cases}</math>
& = &
#<math>\begin{cases}4y-2x=-20\\-9x-3y=99\end{cases}</math>
16
#<math>\endbegin{matrixcases}-x-y=0\right.\4x=-32\end{cases}</math>
#<math>\left\begin{cases}-7x=-7\begin\6x+7y=62\end{matrixcases} </math>
#<math>\begin{cases}-9x-2y=-8\\-8x-3y=-12\end{cases}</math>
3 x+4 y
#<math>\begin{cases}2x+7y=-34\\-8x-4y=-8\end{cases}</math>
& = &
#<math>\begin{cases}-4x=24\\6y-x=-24\end{cases}</math>
-4
#<math>\begin{cases}-4x-6y=-70\\-8x-2y=-70\end{cases}</math>
\\
#<math>\begin{cases}4x+y=23\\7y-6x=-77\end{cases}</math>
3 y-2 x
#<math>\begin{cases}9x+6y=-63\\6x-7y=-42\end{cases}</math>
& = &
#<math>\begin{cases}7y-9x=63\\8x-9y=-81\end{cases}</math>
-3
#<math>\begin{cases}6x-5y=-23\\5y-9x=47\end{cases}</math>
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\begin{cases}-6x-y=16\begin\7x-9y=-100\end{matrixcases} </math>
#<math>\begin{cases}4x-7y=-18\\x-8y=8\end{cases}</math>
4 y-2 x
#<math>\begin{cases}-9x-2y=38\\2y-8x=30\end{cases}</math>
& = &
4
\\
-4 x-y
& = &
-10
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
3 x-2 y
& = &
-11
\\
2 y-2 x
& = &
10
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
2 x+3 y
& = &
-11
\\
4 x-4 y
& = &
8
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
3 x+y
& = &
7
\\
4 x-y
& = &
7
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
-3 y
& = &
-6
\\
x+3 y
& = &
8
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
x+3 y
& = &
5
\\
-4 x-2 y
& = &
10
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
-2 x-y
& = &
0
\\
-4 x-3 y
& = &
-4
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
2 y-x
& = &
1
\\
4 y-x
& = &
-1
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
-2 y
& = &
2
\\
4 x-y
& = &
-15
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
-2 x-4 y
& = &
8
\\
4 x+2 y
& = &
8
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
4 x+y
& = &
-5
\\
2 x-3 y
& = &
1
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
3 x-3 y
& = &
-6
\\
3 x
& = &
-6
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
4 x+3 y
& = &
17
\\
y-3 x
& = &
-3
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
3 x+2 y
& = &
-17
\\
2 y-x
& = &
-5
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
2 y-2 x
& = &
0
\\
3 x+2 y
& = &
20
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
3 y-7 x
& = &
-46
\\
2 x+8 y
& = &
22
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
6 x-2 y
& = &
18
\\
-6 x-5 y
& = &
-18
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
3 x+3 y
& = &
-3
\\
y-7 x
& = &
-65
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
-5 y
& = &
5
\\
4 x-7 y
& = &
-5
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
x-2 y
& = &
-2
\\
2 x+9 y
& = &
48
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
4 x
& = &
4
\\
6 x-9 y
& = &
-30
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
-5 y
& = &
-10
\\
9 y-6 x
& = &
36
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
5 x+7 y
& = &
-103
\\
3 x-5 y
& = &
21
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
5 x+5 y
& = &
0
\\
5 x+9 y
& = &
32
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
6 x-4 y
& = &
60
\\
2 x-7 y
& = &
71
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
x+6 y
& = &
13
\\
-2 x-3 y
& = &
-8
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
9 x-9 y
& = &
9
\\
6 x-2 y
& = &
-30
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
3 x-4 y
& = &
-22
\\
9 x-7 y
& = &
-46
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
3 x
& = &
3
\\
9 x+9 y
& = &
45
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
3 x+8 y
& = &
3
\\
6 x+8 y
& = &
-18
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
8 x
& = &
-32
\\
-x-y
& = &
9
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
4 y-2 x
& = &
-20
\\
-9 x-3 y
& = &
99
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
-x-y
& = &
0
\\
4 x
& = &
-32
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
-7 x
& = &
-7
\\
6 x+7 y
& = &
62
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
-9 x-2 y
& = &
-8
\\
-8 x-3 y
& = &
-12
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
2 x+7 y
& = &
-34
\\
-8 x-4 y
& = &
-8
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
-4 x
& = &
24
\\
6 y-x
& = &
-24
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
-4 x-6 y
& = &
-70
\\
-8 x-2 y
& = &
-70
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
4 x+y
& = &
23
\\
7 y-6 x
& = &
-77
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
9 x+6 y
& = &
-63
\\
6 x-7 y
& = &
-42
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
7 y-9 x
& = &
63
\\
8 x-9 y
& = &
-81
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
6 x-5 y
& = &
-23
\\
5 y-9 x
& = &
47
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
-6 x-y
& = &
16
\\
7 x-9 y
& = &
-100
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
4 x-7 y
& = &
-18
\\
x-8 y
& = &
8
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
-9 x-2 y
& = &
38
\\
2 y-8 x
& = &
30
\end{matrix}\right.</math>
 
===תשובות===
#<math>(4,-4)</math>
 
#<math>(3,0)</math>
#<math>(-2,-2)</math>
\left(4,-4\right)
#<math>(4,-2)</math>
#<math>(0,-1)</math>
#<math>(2,2)</math>
\left(3,0\right)
#<math>(-1,4)</math>
#<math>(-1,-3)</math>
#<math>(2,1)</math>
\left(-2,-2\right)
#<math>(2,2)</math>
#<math>(-4,3)</math>
#<math>(-2,4)</math>
\left(4,-2\right)
#<math>(-3,-1)</math>
#<math>(-4,-1)</math>
#<math>(4,-4)</math>
\left(0,-1\right)
#<math>(-1,-1)</math>
#<math>(-2,0)</math>
#<math>(2,3)</math>
\left(2,2\right)
#<math>(-3,-4)</math>
#<math>(4,4)</math>
#<math>(7,1)</math>
\left(-1,4\right)
#<math>(3,0)</math>
#<math>(8,-9)</math>
#<math>(-3,-1)</math>
\left(-1,-3\right)
#<math>(6,4)</math>
#<math>(1,4)</math>
#<math>(-3,2)</math>
\left(2,1\right)
#<math>(-8,-9)</math>
#<math>(-8,8)</math>
#<math>(4,-9)</math>
\left(2,2\right)
#<math>(1,2)</math>
#<math>(-8,-9)</math>
#<math>(-2,4)</math>
\left(-4,3\right)
#<math>(1,4)</math>
#<math>(-7,3)</math>
#<math>(-4,-5)</math>
\left(-2,4\right)
#<math>(-8,-9)</math>
#<math>(-8,8)</math>
#<math>(1,8)</math>
\left(-3,-1\right)
#<math>(0,4)</math>
#<math>(4,-6)</math>
#<math>(-6,-5)</math>
\left(-4,-1\right)
#<math>(7,7)</math>
#<math>(7,-5)</math>
#<math>(-7,0)</math>
\left(4,-4\right)
#<math>(0,9)</math>
#<math>(-8,-5)</math>
#<math>(-4,8)</math>
\left(-1,-1\right)
#<math>(-8,-2)</math>
#<math>(-4,-1)</math>
\left(-2,0\right)
</math>
#<math>
\left(2,3\right)
</math>
#<math>
\left(-3,-4\right)
</math>
#<math>
\left(4,4\right)
</math>
#<math>
\left(7,1\right)
</math>
#<math>
\left(3,0\right)
</math>
#<math>
\left(8,-9\right)
</math>
#<math>
\left(-3,-1\right)
</math>
#<math>
\left(6,4\right)
</math>
#<math>
\left(1,4\right)
</math>
#<math>
\left(-3,2\right)
</math>
#<math>
\left(-8,-9\right)
</math>
#<math>
\left(-8,8\right)
</math>
#<math>
\left(4,-9\right)
</math>
#<math>
\left(1,2\right)
</math>
#<math>
\left(-8,-9\right)
</math>
#<math>
\left(-2,4\right)
</math>
#<math>
\left(1,4\right)
</math>
#<math>
\left(-7,3\right)
</math>
#<math>
\left(-4,-5\right)
</math>
#<math>
\left(-8,-9\right)
</math>
#<math>
\left(-8,8\right)
</math>
#<math>
\left(1,8\right)
</math>
#<math>
\left(0,4\right)
</math>
#<math>
\left(4,-6\right)
</math>
#<math>
\left(-6,-5\right)
</math>
#<math>
\left(7,7\right)
</math>
#<math>
\left(7,-5\right)
</math>
#<math>
\left(-7,0\right)
</math>
#<math>
\left(0,9\right)
</math>
#<math>
\left(-8,-5\right)
</math>
#<math>
\left(-4,8\right)
</math>
#<math>
\left(-8,-2\right)
</math>
#<math>
\left(-4,-1\right)
</math>
[[קטגוריה:אלגברה תיכונית - משוואות]]