Blender 3D ממתחיל למתקדם/יצירת אדם פשוט: הבדלים בין גרסאות בדף

מ
| 3 בלוח המספרים
|
| מבט צדדי
|
|-
| SHIFT+S
|
| קבע סמן או חלק נבחר אל הרשת
|
|- bgcolor="#EFEFEF"
| G
|
| החזק (תפוס) את החלק הניבחר והזז אותו
|
|-
| Z או X או Y
| Z
| מצב תפיסה או הגדלה
|
| הגבלת תזוזה לציר הנבחר
|
|- bgcolor="#EFEFEF"
| S
|
| שינוי גודל של חלק נבחר
|
|-
|
|
|
|}
1,063

עריכות