משתמש:Ariel1024/ארגז חול/יחידה:מבנה

local b = {}

function b.toPrint (frame)
local str = frame.args[1]
local book = frame.args[2]

--מחיקה של פרטים לא להדפסה
  str = string.gsub(str, "[*#]*<לא להדפסה>[^\n]*</לא להדפסה>\n*", "")
  str = string.gsub(str, "[*#]*<ספר המשך>[^\n]*</ספר המשך>\n*", "")
  str = string.gsub(str, "</?שער>", "")
--סידור וקישורים
  str = string.gsub(str, "^\n*", "\n")
  str = string.gsub(str, "\n*$", "\n")
  str = string.gsub(str, "[*#]<חוצץ>([^\n]*)</חוצץ>\n*", "=%1=\n")
  str = string.gsub(str, "[*#]<דף להדפסה>([^\n]*)</דף להדפסה>\n*", "=%1=\n{{%1}}\n")
  str = string.gsub(str, "[*#]([^=^*^#][^\n]+)\n", "=%1=\n{{" .. book .. "/%1}}\n")
  str = string.gsub(str, "<דף ראשי>", "{{" .. book .. "}}")
--כותרות
  for i = 1,9 do
     str = string.gsub(str, "[*#](=+[^\n]*=+)\n", "=%1=\n")
  end
--תוספות
  str = string.gsub(str, "[*#]*<כריכה>([^\n]*)</כריכה>", "[[קובץ:%1|2200px|ממוזער|מרכז]]{{מעבר עמוד}}")
  str = string.gsub(str, "[*#]*<מעבר עמוד>", "{{מעבר עמוד}}")
  str = string.gsub(str, "[*#]*<כותרת ספר(%d)>([^\n]*)</כותרת ספר>", "{{כותרת ספר|%1|%2}}")

  return str 
endfunction b.toTable (frame)
local str = frame.args[1]
local book = frame.args[2]
local current = frame.args[3]

  return str 
end


function b.toMenu (frame)
local str = frame.args[1]
local book = frame.args[2]
local current = frame.args[3]

  return str 
end


function b.toPaging (frame)
local str = frame.args[1]
local book = frame.args[2]
local current = frame.args[3]
--מחיקה של פרטים לא רלוונטיים
  str = string.gsub(str, "<חוצץ>[^\n]*</חוצץ>\n*", "")
  str = string.gsub(str, "<דף להדפסה>[^\n]*</דף להדפסה>\n*", "")
  str = string.gsub(str, "<כריכה>[^\n]*</כריכה>\n*", "")
  str = string.gsub(str, "<כותרת ספר%d?>[^\n]*</כותרת ספר>\n", "")
  str = string.gsub(str, "[*#]<קטע להדפסה>([^\n]*)</קטע להדפסה>\n*", "{{%1}}\n")
  str = string.gsub(str, "<[^>]*>", "")
  str = string.gsub(str, "[*#]+%s*", "")
  str = string.gsub(str, "%s*\n+[*#]*%s*", "\n")
--חתוך וחיפש
  pages = {}
  local i = 1
  for p in string.gmatch(str, "[^\n]+") do
    pages[i] = p
    pages[p] = i
    i = i+1
  end
--בניית קריאה לתבנית
  str = "{{דפדוף/פרקים|" .. book.. "|"
  if pages[current]~=1 then str = str .. pages[pages[current]-1] end
  str = str .. "|" .. current .. "|"
  if pages[current]~=i-1 then str = str .. pages[pages[current]+1] end
  str = str .. "}}"

  return str 
endreturn b