משתמש:Idanrm1/ארגז חול/פאשטו - אלף בית

ספר זה טרם הושלם ונמצא עדיין בכתיבה.

ייתכן שחסרים בו פרקים, או אף נושאים שלמים. לפיכך, כרגע לא ניתן ללמוד ממנו על כל הנושא בצורה מקיפה.

כמו בכל אחד מהספרים, מהדפים ומהנושאים בוויקיספר, גם כאן אתם מוזמנים להוסיף את הפרקים שלדעתכם חסרים. כל פעולה שעשויה לעזור תתקבל בברכה, כולל הערות ובקשות בדף השיחה של הספר.


האלף-בית בפאשטו - الفبای پښتو עריכה

העיצורים
שם האות סימון גראפי תעתיק IPA הערות
בודד תחילי אמצעי סופי
אַלֶף* ا ـا ʔ, ɑ משמשת כעיצור בראש מילה וכאם-קריאה באמצעה, אך אם נוספת לאות פתח ארוכה יש לכתבה כך: آ (יפורט בהמשך)
בֵּא ب بـ ـبـ ـب b כהגיית "ב"
פֵּא پ پـ ـپـ ـپ p כהגיית "פ"
תֵּא ت تـ ـتـ ـت t כהגיית "ת"
ټ ټـ ـټـ ـټ ʈ כהגיית "ת" כשהלשון כפופה לאחור באזור חיתוך ה-"שׁ"
סֵא ث ثـ ـثـ ـث s מופיעה רק במלים שאולות (לרוב מערבית), כהגיית "ס"
ג'ים ج جـ ـجـ ـج ʤ כהגיית "ג גרושה" (ג')
צֵ'א ج جـ ـجـ ـج ʧ כהגיית "צ גרושה" (צ')
חֵא ح حـ ـحـ ـح h~x כהגיית "ה" או "כ רפה"
חֵ'א خ خـ ـخـ ـخ x כהגיית "כ רפה"
תְסֵא څ څـ ـڅـ ـڅ ʦ (או s) לרוב כהגיית "צ" ולעתים "ס"
דְזֵא ځ ځـ ـځـ ـځ ʣ (או z) לרוב כהגיית "דְזְ" ולעתים "ז"
דאל* د ـد d כהגיית "ד"
ډ‎ ـډ ɖ כהגיית "ד" כשהלשון כפופה לאחור באזור חיתוך ה-"שׁ"
זאל* ذ ـذ z מופיעה רק במלים שאולות (לרוב מערבית), כהגיית "ז"
רֵא* ر ـر r כהגיית "ר" לשונית מתגלגלת שפי עדות המזרח ויוצאי אירופה מסוימים
ړ ـړ ɺ̢ כהגיית "ר" לשונית קצרה כשהלשון כפופה לאחור באזור חיתוך ה-"שׁ" והאוויר זורם מצדי הלשון
זֵא* ز ـز z כהגיית "ז"
זֵ'א* ژ ـژ ʒ (או ʣ) לרוב כהגיית "ז גרושה" (ז') ולעתים "דְזְ"
גֵא* ږ‎ ـږ‎ ʐ~ʝ~g בתלות בניבים: כהגיית "ז גרושה" כשהלשון כפופה לאחור באזור חיתוך ה-"שׁ", או "י" עם חיכוך יתר, או "ג"
סין س سـ ـسـ ـس s כהגיית "ס"
שׁין ش شـ ـشـ ـش ʃ כהגיית "שׁ"
כ'ין ش شـ ـشـ ـش ʂ~ç~x בתלות בניבים: כהגיית "שׁ" כשהלשון כפופה לאחור באזור החיתוך שלה, או כ-ch במלה הגרמנית ich, או "כ רפה"
סאד ص صـ ـصـ ـص s מופיעה רק במלים שאולות (לרוב מערבית), כהגיית "ס"
זאד ض ضـ ـضـ ـض z~d מופיעה רק במלים שאולות (לרוב מערבית), כהגיית "ז" או "ד" בתלות בניבים
טַה ط طـ ـطـ ـط t מופיעה רק במלים שאולות (לרוב מערבית), כהגיית "ת"
זַה ظ ظـ ـظـ ـظ z מופיעה רק במלים שאולות (לרוב מערבית), כהגיית "ז"
עין ع عـ ـعـ ـع ʔ מופיעה רק במלים שאולות (לרוב מערבית), כהגיית "א"
ע'ין غ غـ ـغـ ـغ ɣ כהגיית "ג רפה" (גֿ) המקורית שבפי עדות המזרח. כעין "ר" אשכנזית (קרובה ל-R צרפתית)
פֵא ف فـ ـفـ ـف f~p כהגיית "פ רפה" (פֿ) או דגושה בתלות בניבים
קאף ق قـ ـقـ ـق q~k כהגיית "ק" המקורית שבפי עדות המזרח (מן הענבל), או "כ" בתלות בניבים
כּאף ک كـ ـكـ ـک k כהגיית "כ"
גאף ګ ګـ ـګـ ـګ ɡ כהגיית "ג"
לאם ل لـ ـلـ ـل l כהגיית "ל"
מִים م مـ ـمـ ـم m כהגיית "מ"
נון ن نـ ـنـ ـن n כהגיית "נ"
נון ڼ ڼـ ـڼـ ـڼ ɳ כהגיית "נ" כשהלשון כפופה לאחור באזור חיתוך ה-"שׁ"
הֵא هـ ـهـ ـه h~ʔ, a, ə כהגיית "ה" או "א", ומשמשת כאם-קריאה לתנועות הפתח והצליל e במלה האנגלית paper
ואו* و ـو w, u, o משמשת כאם-קריאה לתנועות חולם ושורוק, או כעיצור - כהגיית W אנגלית
יַא ي يـ ـيـ ـي j משמשת כאם-קריאה לחיריק, או כעיצור "י"
ې ېـ ـﯧـ ـﯥ‎ j משמשת כאם-קריאה לתנועת צירי
ی ـی‎‎ ai, j לפני עיצור משמשת כאם-קריאה לדיפתונג "אַי", ולפני תנועה כחיריק
ۍ ـۍ‎‎ əi משמשת כאם-קריאה לדיפתונג e במלה האנגלית paper בתוספת חיריק
ئ‎ ئـ‎ ـئـ‎ ـئ əi, j משמשת כאם-קריאה לדיפתונג של קודמתה, או כעיצור "י"


* אחת מאותיות دوډ‎ذ ارړزژږ‎, המכונות "האותיות הסנוביות" כיון שאינן מתחברות לאות הבאה אחריהן.