משתמש:MathKnight-at-TAU/טיוטה

כיוונים

עריכה


בעברית בצרפתית
מקום lieu
כאן ici
שם là / où
ימין droite
שמאל gauche
קדימה avant
אחורה en arrière
למעלה haut
למטה vers le bas