מתמטיקה תיכונית/חשבון דיפרנציאלי/פונקציה מעריכית/פונקצית e/הקשר בין שיפוע המשיק לנגזרת הפונקציה

נמצא את הנגזרת לפונקציה .

אם נשוב להגדרת המספר , נראה כי הוגדרה כפונקציה מעריכית ששיפועה 1 בנקודה .

לפיכך .