מתמטיקה תיכונית/מתמטיקה לבגרות/מורה נבוכים לבגרות למתמטיקה

מטרת דף זה היא לתת הסבר כללי על תכניות ההיבחנות במתמטיקה.

מבוא עריכה

קיימות שתי תוכניות היבחנות עיקריות. אחת מהן מתבססת על שאלוני 03, והשנייה על שאלוני 08.

שאלוני 30 עריכה

קישור למידע באתר המפמ"ר

שאלוני 80 עריכה

קשיים במימוש התכנית עריכה

יתרונות וחסרונות של כל אחת מהתכניות עריכה

 • אחד היתרונות של התכניות המודולרית היא העובדה שתלמידים יכולים להשלים בקלות יחידות חסרות.

מבנה ההיבחנות החדש במתמטיקה (ניסויי) עריכה

מתוך מכתב למנהלי בתי-הספר - הצעה להצטרף לפיילוט 4-5 יח"ל:

"מבנה ההיבחנות החדש במתמטיקה מוצע כדי לתת מענה חלקי לבעיות שצפו בשנים האחרונות במסגרת הוראת המתמטיקה בחטיבה העליונה. היות שהשינוי המוצע מתייחס להיבט יחיד, מבנה בחינות הבגרות, לא ניתן לצפות ששינוי זה יפתור את מלוא הבעיות הקיימות בשדה רחב זה. אף על פי כן צפוי שינוי בחמישה מישורים שונים (אך לא נפרדים) כתוצאה מאימוץ מבנה ההיבחנות החדש:

 • יצירת סביבת הוראה נוחה יותר המאפשרת הקניית ידע מתמטי טוב יותר.
 • הוראה תוך התחשבות רבה יותר במבנה תחום התוכן המתמטי, באופן המעודד פתוח חשיבה.
 • הוראה תוך התאמה מדויקת, ככל האפשר, של רמת החשיבה והמיומנויות המתמטיות הנדרשות מכל תלמיד לרמות הלימודים השונות ( 3, 4, 5 יח"ל) ובהתאם לשכבות הגיל.
 • הגדלת שיעורי הזכאות לבגרות במתמטיקה.
 • הגדלת שיעורי הצטיינות בבגרות במתמטיקה.

"

... במבנה החדש אין שאלונים משותפים לשתי רמות לימוד שונות. שינוי זה מאפשר להתאים במדויק את רמת השאלון לנדרש מהתלמיד בכל רמה בנפרד (3, 4, 5 יח"ל). ... במבנה ההיבחנות החדש יתאים המשקל היחסי של כל שאלון לחלקו היחסי בתוכנית הלימודים. כך ברמת 3 יח"ל יהיה החלק הראשון במשקל 60% (עם אפשרות פיצול 25% - 35%), והחלק השני במשקל 40%. ברמת 4 יח"ל יהיה החלק הראשון במשקל 65%, והחלק השני במשקל 35%. ברמת 5 יח"ל יהיה החלק הראשון במשקל 60%, והחלק השני במשקל 40%. כדי לאפשר לתלמידים, שבכיתה י"ב אינם מתמודדים עם העומס הלימודי במתמטיקה, לסיים את התיכון עם זכאות לבגרות נקבעה האפשרות לניעות בין רמות לימוד כמפורט להלן.

... תלמיד שניגש לשאלון הראשון בבחינת תלמידי 4 יח"ל (35804), הכולל 65% מחומר הלימוד ברמה זו, יוכל בהמשך לבחור באחת משתי אפשרויות:

 1. לגשת לשאלון השני ברמת 4 יח"ל (35805) ולהשלים את ציונו הסופי בהיקף של 4 יח"ל במתמטיקה.
 2. לא לגשת כלל לשאלון נוסף. במקרה זה, יחשב ציון השאלון הראשון בבחינת תלמידי 4 יח"ל (35804) כציון סופי בהיקף 3 יח"ל במתמטיקה.

תלמיד שניגש לשאלון הראשון בבחינת תלמידי 5 יח"ל (35806), הכולל 60% מחומר הלימוד ברמה זו, יוכל בהמשך לבחור באחת משלוש אפשרויות:

 1. לגשת לשאלון השני ברמת 5 יח"ל (35807) ולהשלים את ציונו הסופי בהיקף של 5 יח"ל במתמטיקה.
 2. לגשת לשאלון השני ברמת 4 יח"ל (35805) ולהשלים את ציונו הסופי בהיקף של 4 יח"ל במתמטיקה. במקרה זה, יהיה המשקל של שאלון 35806 65% מהציון הסופי, ומשקלו של שאלון 35805 35% מהציון הסופי.
 3. לא לגשת כלל לשאלון נוסף. במקרה זה, יחשב ציון השאלון הראשון בבחינת תלמידי 5 יח"ל (35806) כציון סופי בהיקף 3 יח"ל במתמטיקה.

התלמיד או בית הספר אינם צריכים לקבוע מראש את אפשרות הבחירה של התלמיד. לתלמיד שלא בחר באפשרות הראשונה תעמוד הזכות להיבחן בעתיד על החלק השני, ולהשלים באופן זה את הבגרות בהיקף של 4 או 5 יח"ל.

.

טבלה 1: שאלוני הבגרות בתוכנית ההיבחנות החדשה עם משקלם היחסי ומועדי ההגשה המומלצים
3 יח"ל 4 יח"ל 5 יח"ל
חלק א': שאלון

ומועד הגשה

35801 (25%) + 35802 (35%)

קיץ י"א (ניתן לפיצול)

35804 (65%)קיץ י"א 35806 (60%) קיץ י"א
חלק ב': שאלון

ומועד הגשה

35803 (40%) קיץ י"ב 35805 (35%) קיץ י"ב 35807 (40%) קיץ י"ב

חומר רלוונטי עריכה