מתמטיקה תיכונית/מתמטיקה לבגרות/פתרונות מבחני בגרות/אינטרני/חורף, תשע"ב (ניסוי)/035801/תרגיל 6


טוען את הטאבים...


סעיף א

עריכה

נתון כי יחס בנות בנים בכיתה הוא 5:4.

מכאן, שמתוך 4+5=9 תלמידים, 5 הן בנות.

כלומר בנות הן 5/9 בתלמידי הכיתה.

בכיתה יש 36 תלמידים ולכן מספר הבנות הוא

36/9*5 = 20

סעיף ב

עריכה

נבצע את החישוב בשתי דרכים.

חישוב ישיר

עריכה

מספר הבנים בכיתה הוא 36-20 = 16.

סכום הגבהים הוא 20*150 + 16*160 = 5560

(מותר לנו לחשב את סכום הגבהים מבלי לדעת מה גובהו של כל תלמיד כי הממוצע חושב על קבוצות התלמידים. ולכן, על פי ההגדרה הממוצע לקבוצה הוא סכום הגבהים חלקי מספר חברי הקבוצה).

הגובה הממוצע בכיתה הוא 5560/36 = 154.44

חישוב בעזרת נקודת יחוס

עריכה

נבחר את גובה הבנות, 150 ס"מ, כנקודת היחוס.

תוספת הגובה של הבנות היא 0.

תוספת הגובה של הבנים הוא 10.

סכום התוספות הוא 0*20 + 16*10 = 160.

התוספת הממוצעת היא 4.44

הגובה הממוצע הוא נקודת היחוס ועוד התוספת הממוצעת 150+ 4.44 = 154.44


העשרה

עריכה