מתמטיקה תיכונית/פתרונות לספרים/מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ז' שאלון 035007/עמוד 660 סעיף 1

תרגיל

נושא לוגריתם
פתרונות

על פי כלל הלוגרתם