ספרדית/המספרים, השעה והתאריך

המספרים

עריכה

כמו בעיברית גם בספרדית מספרים מונים (שני ילדים, עשרים שקלים), ומספרים סודרים (קומה ראשונה, תחנה חמישית).

המספרים המונים

עריכה

למספרים המונים אין נטיית מין, פרט למספר אחד החריג (עליו בהמשך). למספרים מאפס עד עשרים, וכן לעשרות השלמות, למאה וכו' שמות פרטיים. האחרים מורכבים מצירוף מספרים, כמו בעיברית:


 
Spanish Flag
El Vocabulario - Los numeros
המספרים
אחד/אחת

שתיים
שלוש
ארבע
חמש
שש
שבע
שמונה
תשע
עשר
אחד-עשרה
שתים-עשרה
שלוש-עשרה
ארבע-עשרה
חמש-עשרה
שש-עשרה
שבע-עשרה
שמונה-עשרה
תשע-עשרה
עשרים
עשרים ואחד
עשרים ושתיים
עשרים ושלוש
עשרים וארבע
עשרים וחמש
עשרים ושש
עשרים ושבע
עשרים ושמונה
עשרים ותשע
שלושים
ארבעים
חמישים
שישים
שיבעים
שמונים
תישעים
מאה
אלף
מיליון

un/uno/una

dos
tres
cuatro
cinco
seis
siete
ocho
nueve
diez
once
doce
trece
catorce
quince
dieciseis
diecisiete
dieciocho
diecinueve
veinte
veintiúno
veintidós
veintitrés
veinticuatro
veinticinco
veintiséis
veintisiete
veintiocho
veintinueve
treinta
cuarenta
cincuenta
sesenta
setenta
ochenta
noventa
cien
mil
millonהערות:

 • המספרים שבין שלושים לארבעים, בין ארבעים לחמישים, מעל מאה וכו', יורכבו כמו בעיברית, ובעזרת וו' החיבור. דוגמאות מטה.
 • המספר אחד מקבל את מין הגוף שהוא סופר. שימו לב שאחד הוא בדיוק התוית הלא מיידעת כמו שלמדנו.
 • המספר מאה - כאשר הוא לבד יכתב cien כמו באוצר המילים. כאשר הוא מצורף בתוך מספר אחר (101, 200, 305), יכתב ciento וצירוף מתאים לפני או אחרי, שוב כמו בדוגמאות.

דוגמאות:

 • 35 - treinta y cinco.
 • 115 - ciento y quince.
 • 200 - doscientos.
 • 2,100 - dos mil y cien.
 • 1,305,077 - millon, trescientos y cinco, setenta y siete.

המספרים הסודרים

עריכה

למספרים הסודרים יש נטיית מין, לפי העצמים אותם הם מונים, כמובן:


 
Spanish Flag
El Vocabulario - Los numeros
המספרים
ראשון, ראשונה

שני (יה)
שלישי (ת)
רביעי (ת)
חמשי (ת)
שישי (ת)
שבעי (ת)
שמיני (ת)
תשיעי (ת)
עשירי (ת)

primero, primera

segundo\a
tercero\a
cuarto\a
quinto\a
sexto\a
séptimo\a
octavo\a
noveno\a
décimo\aהצורה הזכרית של primero/tercero לעיל, בצמוד לשם-עצם זכר יחיד בלבד, תהיה primer/tercer. דוגמאות:

Es el primer día del viaje.-זה היום הראשון של הטיול.(צמוד לשם-עצם זכר יחיד). Es el primero.-זה הראשון.(לא צמוד לשם-עצם זכר יחיד).


 

כדאי לדעת:

בספרדית למילה בן-דוד משתמשים במילה primo (לבת-דודה prima, בני-דודים primos ובנות-דודות primas) שנגזרת מהשורש הרומאני של primero. כמו השיטה של ספירת בני דודים בשפות רבות וגם בעברית (בן דוד שני, שלישי וכו') בן-דוד שני ייקרא primo segundo, דודן שלישי primo trecero וכך הלאה.

ישנם גם מספרים נוספים עד 15:


 
Spanish Flag
El Vocabulario - Los numeros De once a quince:
המספרים מ11 עד 15
האחד-עשר, האחת-עשרה

השנים-עשר, השתים-עשרה
השלושה-עשר, השלוש-עשרה
הארבעה-עשר, הארבע-עשרה
החמישה-עשר, החמש-עשרה
שבועיים

onzavo\a, onceno\a

dozavo\a, doceno\a
trezavo\a, treceno\a
catorzavo\a, catorceno\a
quinzavo\a, quinceno\a
quincenaהשברים

עריכה

גם לשברים יש נטיית מין והם לפי הגוף השבור.
לדוגמה: media hora (חצי שעה), tercio maìz (שליש תירס).


 
Spanish Flag
El Vocabulario - Los trozos
השברים
שלם, שלמה

חצי
שליש
רבע
חמישית
שישית
שביעית
שמינית
תשיעית
עשירית

entero\a, un\o\a

medio\a
tercero\a, tercio\a
cuarto\a
quinto\a
sexto\a
séptimo\a
octavo\a
noveno\a
décimo\aהשעה

עריכה

לציון השעה משתמשים בפועל Ser (שימו לב לא להתבלבל, נדמה שהזמן הוא משהו "זמני" והיה מתאים estar לפי כלל האצבע שלמדנו). אם השעה היא "אחת" נשתמש בהטיית היחיד es. אם השעה היא מעבר לאחת נשתמש בהטיית הרבים son. כך לדוגמא:

 • 01:00 - Es la una.
 • 02:00 - Son las dos.
 • 05:00 - Son las cinco.
 • 21:00 - Son las veinte y una או Son las nueve
 • 07:58 - son casi las ocho כמעט שמונה
 • 08:03 - son las ocho pasadas מעט אחרי שמונה
 • 08:00 - son las ocho en punto בדיוק שמונה

מספר מילים הקשורות בשעה:


 
Spanish Flag
El Vocabulario - La hora
השעה
שעה

דקה
חצי (שעה)
רבע (שעה)
חצות היום (12:00)
חצות בלילה (24:00)
בבוקר
בצהריים
בערב
בזמן

hora

minuto
media
cuarto
mediodía (m)
medianoche (f)
a la mañana
a la tarde (f)
a la noche (f)
a tiempo 

שימו לב:

cuarto (רבע) לעומת cuatro (ארבע).
 

כדאי לדעת:

מילות יחס הקשורות בזמן: a - "בְּ...", hasta - "עד", desde - "מְ", "מאז ש..."


חלקי שעות מציינים לפי "וחצי, "ורבע", "רבע ל" כמו בעיברית או את הדקות במדויק. לדוגמא:

 • 09:30 - Son las nueve y media או Son las nueve y treinta
 • 08:15 - Son las ocho y cuarto או Son las ocho y quince
 • 06:20 - Son las seis y veinte
 • 11:45 - Son cuarto por las doce

התאריך

עריכה

לוח השנה המקובל בכל הארצות הדוברות ספרדית הוא לוח השנה הגרגוריאני (הלועזי) המקובל גם בישראל. שמות החודשים דומים למדיי לשמותיהם בעיברית, וציון היום, גם הוא בצורה המקובלת בישראל. גם בתאריך משתמשים בפועל ser:


 
Spanish Flag
El Vocabulario - Los meses
החודשים
ינואר

פברואר
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר

Enero

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembreשימושים:

 • 25/5 - Son las veinte y cinco de Mayo.
 • 7/7 - Son las siete de Julio.

היום הראשון בחודש יצוין בצורה מיוחדת:

 • 1/2 - Es el primero de Febrero.


 

שימו לב:

בהתייחסות לזמן, המלה המקבילה למלה ב- בעברית (בשעה, ביום, בתאריך וכו') היא המלה aכמויות

עריכה

להלן שתי המילים הרלוונטיות בספרדית:

מאוד - Muy

עריכה

(באגלית: Very) משתמשים במילה זו כדי לציין תכונה כלשהי שקיימת בצורה מוגברת: Es muy bien (זה מאוד טוב), Estoy muy cansado (אני מאוד עייף) וכו'...
השימוש בה פשוט וזהה בכל המצבים - אין להטות לעולם.

הרבה - Mucho

עריכה

(באנגלית: Much, Many) משתמשים במילה זו כדי לציין כמויות גדולות: Mucho leche (הרבה חלב), Muchas gatas (הרבה חתולות).
כפי שבוודאי ראיתם, שלא כמו מקודם, המילה mucho מוטית לפי מין ומספר (Mucho, Mucha, Muchos, Muchas).

 

שימו לב:

בניגוד לעברית ובאנגלית, בספרדית כאשר רוצים לציין תכונה כגון רעב מאוד או צמא מאוד וכדומה, לא משתמשים במילה מאוד/very, אלא דווקא במילה "הרבה" (Mucho). לדוגמה, Tengo mucha hambre, או Tenemos mucha calor - בתרגום מילולי של "יש לי הרבה רעב" (אני רעב) או "יש לנו הרבה חום" (חם לנו)

כל כך - Tan

עריכה

(באנגלית: So) בדומה ל-Muy, המילה Tan בספרדית נמצאת בשימוש באופן זהה לעברית ואנגלית וגם כאן השימוש בה פשוט וזהה בכל המצבים - אין להטות לעולם:
Tan relajado - כל כך רגוע, Estás tan feliz - אתה כל כך שמח.

כל כך הרבה - Tanto

עריכה

(באנגלית: So Many, So Much) התרגום באנגלית יותר מייצג את המשמעות הספרדית מאשר הביטוי העברי "כל כך הרבה" בדומה ל-Mucho, מוטית לפי מין ומספר: Tanto leche (כל כך הרבה חלב), Tantas gatas (כל כך הרבה חתולות).


הפרק הקודם:
ביטויים הקשורים במקום
המספרים, השעה והתאריך
תרגילים
הפרק הבא:
עוד ביטויים הקשורים בזמן