ספרדית/מילון/מילות יחס

בעברית אנגלית בספרדית
כמה, חלק a an / some, a few Un, una / unos, unas
אבל, אולם But pero
או or o
אולי, (ככה פעם) Perhaps Quizás, tal vez
אותו הדבר, אותו ה... same mismo, mismos ,misma, mismas
אז then entonces
אחד אחרי השני one after another uno tras otro
אחר another other else Otra, Otro
אחר כך Afterwards, after, later después
אחרי זה afterwards, later luego, después
איזה, מה ?which ?cuál
איפה where ?donde
לאן to where ?a donde
אלא, אלא אם כך but, except sino que, a menos que
אם \ כן If / yes Si / sí
אף אחד no one nadie
אף לא אחד, גם לא neither tampoco
אף על פי ש although, despite the fact that

even though

aunque, a pesar que, a pesar de que
אף על פי כן nevertheless No obstante

sin embargo

אף פעם never nunca
אפילו גם, כולל including incluso, incluido
אפילו כש... Even though aún cuando
אפילו לא, גם לא nor, neither ni siquiera
אפילו ש... Though,although, Even Aunque, aún si
אשר הוא... Whose, which Cuyo /a, cuyos/as
ב.. (בתוך) In En, adentro, dentro de
באופן דומה same de la misma forma
בגלל, למשך, דרך, למען , ע'י For through across por
בינתיים, תוך כדי while Mientras
בכל אופן (בלי חרם) However de todas formas, sin embargo
בכל זאת Nevertheless así y todo, con todo, igual
בכל מקרה, איכשהו anyhow de todas formas, como sea
בלבד only, just it sólo
בנוגע ל... About con respecto a , acerca de
בנוסף, יתר על כך besides, in addition además
בערך Around alrededor
בשביל, כדי, למען, עבור. כיוון for para
בתמורה in return en cambio
גם Also también
ה... the La, el, las, los
הבא the next Próximo/a
(הוא) Is es
(הם) Are Son
ו... and y
ש..., מה? that, than / what? Que / qué?
יותר מדי too much demasiado
כאן Here aquí
כאשר when cuando
כל,כולם Everything, all Todo, todos
כי, מכיוון ש Because porque
כך ש, ככה So Asi que, así
כל אחד Each cada uno
כל כך, כה So Tan, tanto/a
כמו as, like como
כמובן of course claro,por supuesto
כמעט Almost casi
כמעט אף אחד Almost no one casi nadie
ל... to a
ל... (אל ה...) to the (a la, al (a+el
ליד next to Al lado
צד side lado
לכן (אז) therefore Por eso
למרות in spite of a pesar de, pese a
לנֵצח infinitely para siempre
לעולם Forever por siempre
לפיכך for this reason por eso, Por lo tanto
לפני before, earlier antes
ביחד Together Junto/a/os/as
משהו something Algo
מתי? ?when ?cuándo
נכון? ?right ?verdad
עד Till ,until hasta
עדיין still todavía
עוד לא, עוד yet aun no ,aún
עוד פעם Again Otra vez
עכשיו, כבר, מיד already, now, soon Ahora, ya, en seguida
עִם With con
רק just, only solamente
של, מ... of, from, by de
של ה..., מה... of the, from the, by the del, de la
שניהם, השניים Both Ambos
שנינו ביחד both of us nosotros dos
תמיד Always Siempre
מה ש... what that means lo que
קרוב close Cerca
רחוק far Lejos