ספרדית/סיומות ותחיליות חשובות

סיומות ותחיליות חשובות עריכה

מה שיפה בשפות אירופה הוא הדמיון בין מילים רבות, ועל כן דוברי שפות אירופאיות שונות ייהנו מהפרק הזה.
בגלל אורכו, אפשר לחלק את הפרק הזה.

תחיליות שלילה עריכה

נתחיל בתחיליות ההופכות את משמעות המילה לשלילית.
ניקח את התחילית Des, שלעיתים הופכת לDe. להלן שימושים שלה:


 
Spanish Flag
El Vocabulario - Palabras Negativas con el Prefijo Des
מילים שליליות בעלות תחילית Des
טבעי, מזוייף

צום, ארוחת בוקר
לעשות, לבטל
לתמוך, להתנגד
להתאהב, להפסיק לאהוב
להתעסק, להתפנות
להבריק, לעמעם
ראוי, לא ראוי
להתעייף, לנוח/לבלות

Natural, Desnatural

Ayuno, Desayuno
Hacer, Deshacer
Favorecer, Desfavorecer
Enamorarse, Desamorarse
Ocupar, Desocupar
Lucir, Deslucir
Merecedor, Desmerecedor
Cansar, Descansar


ישנה גם תחילית In, שתמיד לפני B/P תהפוך לIm.
נסו ללמוד אילו מילים משתמשות בה, מכיוון שאין כללים של ממש הקובעים מי תתחיל במה.


 
Spanish Flag
El Vocabulario - Palabras Negativas con el Prefijo In
מילים שליליות בעלות תחילית In
פרסום, ביזיון

יכול, בלתי יכול
יכול, בלתי יכול
מקור, בלתי מוגבל
ודאי, מפקפק
אפשרי, בלתי אפשרי
להודיע, להתבודד
ביקש, מנע

Fama, Infame

Hábil, Inábil
Capaz, Incapaz
Finito, Infinito
Cierto, Incierto
Possible, Impossible
Comunicar, Imcomunicar
Pedir, Impedir


לעיתים, התחיליות הללו לא ממש מצביעות על שלילה:


 
Spanish Flag
El Vocabulario - Palabras Negativas
מילים שליליות
לזרום, להשפיע

לשרות, לחבל

Fluir, Desfluir

Servir, Deservir


סיומות פעולה עריכה

Ción ו Sión עריכה

הסיומות Ción ו Sión, המוכרות גם כSion ו Tion האנגליות ובכל שפה אירופאית יש להן מקבילה.
אם אתם דוברי אנגלית, אז לשמחתכם אין אף מקום בשפה שבו אצל שמות בעלי סיומות אלו הסיומות לא זהות לסיומות האנגליות.
כמו כן יש לסיומות אלו צורות פעיל- tivo/a/os/as וsivo/a/os/as. בשביל להבין זאת באופן מעשי התבוננו בטבלה הזו:


 
Flaga Hiszpanii
Gramática - Los Sufijos - Ción y - Sión
acción acción construcción decisión
Sustantivo Verbal accionar construir desidir
תרגום פעולה בנייה החלטה
"טרדוקציה" "אקציה" "קונסטרוקציה" "דציזיה"
-ivo activo contructivo decisivo
"-יבי" "אקטיבי" "קונסטרוקטיבי" "דציסיבי"יש לזכור שהמילה ilusión (לדוגמה) הינה נקבה וצורת הרבים שלה היא ilusiones.

חריגות עריכה

ישנה חריגה אצל כל הפעלים הנגמרים ב stir:


 
Spanish Flag
El Vocabulario - Palabras Irregulares con el Sufijo stión
מילים בעלות סיומת stion
לעכל, עיכול
Digestir, Disgestión


כמו כן יש חריגה אצל המילה conexión בלבד, כתוצאה מconección כמובן.

miento/mento עריכה

סיומת miento/mento די דומה לסיומות הקודמות שלמדנו והיא זהה לסיומת האנגלית ment-.
הצורה הינה תמיד זכרית. להלן מילים כאלו:


 
Spanish Flag
El Vocabulario - Palabras con el Sufijo Miento
מילים בעלות סיומת miento/mento
להוולד מחדש, רנסאנס

לפטפט, בית הנבחרים
לחזור, חזרה
להשליך, השלכה
להעליב, עלבון
לצחצח, צחצוח

Renacer, Renazamiento

Parlar, Parlamento
Volver, Volvimiento
Lanzar, Lanzamiento
Resentir, Resentimiemto
Pulir, Pulimientonza ו ncia עריכה

ישנן מילים כמו המילים שלמדנו קודם בסיומות nza וncia.


 
Spanish Flag
El Vocabulario -

מילים בעלות סיומת nza ו ncia
לקוות, תקווה

ללמד, הוראה
לנסות, נסיון
לאזן, מאזניים
להיות, מהות

Esperar, Esparanza

Enseñar, Enseñanza
Experimentar, Experiencia
Balancear, Balanza
Ser, Esenciaהפרק הקודם:
הציווי
סיומות ותחיליות חשובות הפרק הבא:
מילון