עזרה:כתב עילי ותחתי

מה שנדרש לכתוב איך זה נראה בויקי
Subscript: x<sub>2</sub> 
Superscript: x<sup>2</sup> or x&sup2; 


&epsilon;<sub>0</sub> = 
8.85 &times; 10<sup>&minus;12</sup> 
C&sup2; / J m.
כתב תחתי: x2

כתב עילי: x2 or x²

  • השיטה השניה של סימון חזקה איננה מתאימה לכל השימושים של כתב עילי, אך היא עדיפה כשהדבר ניתן, מפני שרוב הדפדפנים מציגים אותה ביתר קלות.

ε0 = 8.85 × 10−12 C² / J m.