פוקר/דירוג הידיים

דירוג הידיים

עריכה

סוגי הידיים ודירוגם (מהיד החזקה לחלשה):

  • רצף מלכותי (Royal flush): המכונה פוקר הקלפים 10, נסיך, מלכה, מלך ואס מאותו צורה. דוגמה:  
  • רצף-צבע (straight flush): רצף של חמישה קלפים כלשהם מאותה צורה.דוגמה:  
  • רביעייה (four of a kind): ארבעה קלפים בעלי ערך זהה. דוגמה:  

בית מלא (full house): זוג אחד ושלשה.

  • צבע (flush): חמישה קלפים בעלי אותה צורה. דוגמה:  

 

 

 

 


  • רצף (קינטה)(straight): חמישה קלפים בסדר עולה (לפי בחירת השחקנים, האס יכול להיות גבוה ממלך או נמוך מ-2). דוגמה:  
  • שלישייה (three of a kind): שלושה קלפים בעלי ערך זהה. דוגמה: [[Image:Three of a kind.png|100px
  • שני זוגות (בשפת עם - זוגיים) (two pairs): שני זוגות של קלפים בעלי אותו ערך שכל אחד מהם הוא זוג בפני עצמו (אם לא היד נחשבת לרביעייה - יד הרבה יותר גבוהה). דוגמה:  
  • זוג (one pair): שני קלפים בעלי אותו ערך. דוגמה: 9
9‏♠ ‏A♣ ‏J♠ ‏4


  • קלף גבוה (high card): רק קלף גבוה. הדוגמה הבאה נחשבת כאס גבוה: A

‏ 10

‏ 9♠‏ 5♣‏ 4♣

  • ישנם משחקים בהם משתמשים בג'וקר כקלף. הג'וקר יכול להיות כל קלף שהוא ולכן, היד החזקה ביותר במשחק עם ג'וקר היא 5 אסים.

Standard Ranking

עריכה

Printable, one-page chart of poker hand rankings (associated file page)

רצף-צבע

עריכה

רצף-צבע בדירוג הידיים, הם חמישה קלפים בעלי אותו צבע כגון Q♠ J♠ 10♠ 9♠ 8♠. כך ששני הידיים are compared by their גבוה קלפים in the אותו way as are straights. The low ace rule also applies: 5♦ 4♦ 3♦ 2♦ A♦ is a 5-high straight flush (also known as a "steel wheel"). An ace-high straight flush such as A♣ K♣ Q♣ J♣ 10♣ is known as a royal flush, and is the highest ranking standard poker hand (excluding five of a kind).

דוגמאות:

 

 

 

 


תבוסה
 

 

 

 

  

 

 

 


תיקו
 

 

 

 

 


Four of a kind

עריכה

Four of a kind, also known as quads, is a poker hand such as 9♣ 9♠ 9♦ 9♥ J♥, which contains four cards of one rank, and an unmatched card. It ranks above a full house and below a straight flush. Higher ranking quads defeat lower ranking ones. Ties may be broken by the single kicker (in games with community and/or wild cards). Examples:

 

 

 

 

("four tens" or "quad tens")
DEFEATS
 

 

 

 

 

("four sixes" or "quad sixes")


 

 

 

 

("four tens, queen kicker")
DEFEATS
 

 

 

 

 

("four tens with a five")

Full house

עריכה
 
Two examples of a full house: The three kings on the right beats the three queens on the left

A full house, also known as a boat or a full boat, is a poker hand such as 3♣ 3♠ 3♦ 6♣ 6♥, which contains three matching cards of one rank, plus two matching cards of another rank. It ranks below a four of a kind and above a flush. Between two full houses, the one with the higher ranking set of three wins. If two have the same set of three (possible in wild card and community card games), the hand with the higher pair wins. Full houses are described by the three of a kind (e.g. Q-Q-Q) and pair (e.g. 9-9), as in "Queens over nines" (also used to describe a two pair), "Queens full of nines" or simply "Queens full".

Examples:

 

 

 

 

("tens full")
DEFEATS
 

 

 

 

 

("nines full")


 

 

 

 

("kings full")
DEFEATS
 

 

 

 

 

("threes full")


 

 

 

 

("queens full of eights")
DEFEATS
 

 

 

 

 

("queens full of fives")

A flush is a poker hand such as Q♣ 10♣ 7♣ 6♣ 4♣, which contains five cards of the same suit, not in rank sequence. It ranks above a straight and below a full house. Two flushes are compared as if they were high card hands. In other words, the highest ranking card of each is compared to determine the winner; if both have the same high card, then the second-highest ranking card is compared, etc. The suits have no value: two flushes with the same five ranks of cards are tied. Flushes are described by the highest card, as in "queen-high flush".

Examples:

 

 

 

 

("ace-high flush")
DEFEATS
 

 

 

 

 

("king-high flush")


 

 

 

 

("flush, ace-king high")
DEFEATS
 

 

 

 

 

("flush, ace-queen high")


 

 

 

 

("heart flush")
TIES
 

 

 

 

 

("spade flush")

Straight

עריכה

A straight is a poker hand such as Q♣ J♠ 10♠ 9♥ 8♥, which contains five cards of sequential rank, of varying suits. It ranks above three of a kind and below a flush. Two straights are ranked by comparing the high card of each. Two straights with the same high card are of equal value, and split any winnings (straights are the most commonly tied hands in poker, especially in community card games). Straights are described by the highest card, as in "queen-high straight" or "straight to the queen". The Ace in a straight can be played high or low.

Examples:

 

 

 

 

("eight-high straight")
DEFEATS
 

 

 

 

 

("six-high straight")


 

 

 

 


TIES
 

 

 

 

 


A hand such as A♣ K♣ Q♦ J♠ 10♠ is an ace-high straight, and ranks above a king-high straight such as K♥ Q♠ J♥ 10♥ 9♦. But the ace may also be played as a 1-spot in a hand such as 5♠ 4♦ 3♦ 2♠ A♣, called a wheel or five-high straight, which ranks below the six-high straight 6♠ 5♣ 4♣ 3♥ 2♥. The ace may not "wrap around", or play both high and low in the same hand: 3♣ 2♦ A♠ K♠ Q♣ is not a straight, but just ace-high no pair.

Three of a kind

עריכה

Three of a kind, also called trips, set or a prile, is a poker hand such as 2♦ 2♠ 2♥ K♠ 6♠, which contains three cards of the same rank, plus two unmatched cards. It ranks above two pair and below a straight. Higher ranking three of a kind defeat lower ranking three of a kinds. If two hands have the same rank three of a kind (possible in games with wild cards or community cards), the kickers are compared to break the tie.

Examples:

 

 

 

 

("three eights")
DEFEATS
 

 

 

 

 

("three fives")


 

 

 

 

("three eights, ace kicker")
DEFEATS
 

 

 

 

 

("three eights, five kicker")

Two pair

עריכה

A poker hand such as J♥ J♣ 4♣ 4♠ 9♠, which contains two cards of the same rank, plus two cards of another rank (that match each other but not the first pair), plus one unmatched card, is called two pair. It ranks above one pair and below three of a kind. Between two hands containing two pair, the higher ranking pair of each is first compared, and the higher pair wins. If both have the same top pair, then the second pair of each is compared. Finally, if both hands have the same two pairs, the kicker determines the winner. Two pair are described by the higher pair (e.g., K♥ K♣) and the lower pair (e.g., 9♠ 9♦), as in "Kings over nines", "Kings and nines" or simply "Kings up".

Examples:

 

 

 

 

("kings up")
DEFEATS
 

 

 

 

 

("jacks up")


 

 

 

 

("nines and sevens")
DEFEATS
 

 

 

 

 

("nines and fives")


 

 

 

 

("fours and threes, king kicker")
DEFEATS
 

 

 

 

 

("fours and threes with a ten")

One pair

עריכה

One pair is a poker hand such as 4♥ 4♠ K♠ 10♦ 5♠, which contains two cards of the same rank, plus three unmatched cards. It ranks above any high card hand, but below all other poker hands. Higher ranking pairs defeat lower ranking pairs. If two hands have the same rank of pair, the non-paired cards (the kickers) are compared to determine the winner.

Examples:

 

 

 

 

("pair of tens")
DEFEATS
 

 

 

 

 

("pair of nines")


 

 

 

 

("tens with jack kicker")
DEFEATS
 

 

 

 

 

("tens with six kicker")


 

 

 

 

("deuces, eight-five-four")
DEFEATS
 

 

 

 

 

("deuces, eight-five-three")

High card

עריכה

A high-card or no-pair hand is a poker hand such as K♥ J♣ 8♣ 7♦ 3♠, in which no two cards have the same rank, the five cards are not in sequence, and the five cards are not all the same suit. It can also be referred to as "nothing" or "garbage," and many other derogatory terms. It ranks below all other poker hands. Two such hands are ranked by comparing the highest ranking card; if those are equal, then the next highest ranking card; if those are equal, then the third highest ranking card, etc. No-pair hands are described by the one or two highest cards in the hand, such as "king high" or "ace-queen high", or by as many cards as are necessary to break a tie.

The lowest possible high card is seven-high (7-5-4-3-2).

Examples:

 

 

 

 

("ace high")
DEFEATS
 

 

 

 

 

("king high")


 

 

 

 

("ace-queen")
DEFEATS
 

 

 

 

 

("ace-ten")


 

 

 

 

("seven-six-five-four")
DEFEATS
 

 

 

 

 

("seven-six-five-three")