פייתון/פייתון גרסה 3/טיפוסים ניתנים לשינוי ובלתי ניתנים לשינוי

טיפוס שניתן לשנות (Mutable) אובייקט שלא ניתן לשנות (Immutable)
list int
dictionary float
string
range
tuple

דוגמה עריכה

נניח יש לנו רשuמה של משתנים

tup=('a','b',[1,2,3])

לא הינו יכולים לבצע שינוי של האיבר הראשון מפני שרושמה לא ניתנת לשינוי:

tup=('a','b',[1,2,3])
tup[0]=4

Traceback (most recent call last):
  File "C:/Users/Cotton3/Desktop/טיוטא.py", line 2, in <module>
    tup[0]=4
TypeError: 'tuple' object does not support item assignment

לעומת זאת כן הינו יכולים לבצע שינוי עבור האיברים שנמצאים ברשימה:

tup=('a','b',[1,2,3])
>>> tup[2][2]=5
>>> tup
('a', 'b', [1, 2, 5])


  • להוסיף רשימה של iterable