פייתון/פייתון גרסה 3/לולאת for/תרגילים

תרגיל 1 עריכה

 1. הדפס מלבן עם הקיף המורכב ב-*.
 2. המשתמש יקליד את אורך הצלע
 3. המתכנת יגדיר את אורך הצלע השנייה, קטנה ב-4 מהצלע שרשם המשתמש.
 4. פיתון תדפיס מלבן עם שני גדלים של צלעות אלו.

פתרון:

size = int(input('insert a number:'))

print('*'* (size-2))

for i in range(0,size-4):
  print ('*' + ' '*(size-4)+'*')

print('*'* (size-2))

קלט עבור צלע השווה ל-10

insert a number:10
********
*   *
*   *
*   *
*   *
*   *
*   *
********

תרגיל 2 עריכה

צור תכנית אשר תמיין את הרשימה:  

פתרון:

L= [21,435,56,2,7,789,34,65]

for a in range(len(L)):
  for b in range(0, len(L)-a-1):
    if(L[b]>L[b+1]):
      L[b],L[b+1]=L[b+1],L[b]

print(L)

הסבר :

 • עבור כל מיקום של איבר ברשימה :
  • עבור כל מיקום של איבר ברשימה, לא כולל האיבר הנוכחי, פחות אחד (כי אנו רוצים לבדוק כל שני מספרים זה לצד זה)
   • אם האיבר במיקום ה-B גדול מהאיבר הבא שלו:
    • בצע סידור באופן הבא.

תרגיל 3 עריכה

צור רשימה הממספרת לפי סדר את הרשימה של הילדים הבאים:  

רמז: העזרו בפונקצית enumerate.

L=['Dani','Ron','Avi','Ran','Moshe']

for (i, name) in enumerate(L):
  print(i, name)

<source lang = "python">


תרגיל 4 - משחק הגרלה עריכה