פלאש/טבלת פקודות

פעולות בסיסיות עריכה

 • GoTo - מעבר ל-Frame אחר
 • Play - הפעל
 • Stop - עצור
 • ToggleHighQuality - חדות גבוהה
 • StopAllSound - עצור את כל הצלילים
 • GetURL - פתח נתיב URL
 • FSCommand - מסך מלא / אפשר שינוי גודל / הצג תפריט / נעל מקשים / פתח יישום / יציאה
 • LoadMovie - טען סרט
 • UnloadMovie - פרוק סרט
 • TellTarget - קבע כמטרה
 • IfFrameIsLoaded - אם ה-Frame נטען
 • OnMouseEvent - בעת התרחשות אירוע עכבר

פעולות עריכה

 • Break - עצור
 • Call - קריאה לשגרה
 • Comment - הערה
 • Continue - המשך לולאה
 • Delete - מחיקת משתנה או אובייקט
 • Do While - לולאה
 • DuplicateMovieClip - שכפל סרטון
 • Else - ...אחרת...
 • Else If - ...אחרת אם...
 • Evaluate - ביטוי מותאם אישית
 • For - לולאה
 • For...In - לולאה
 • Function - פונקציה מותאמת אישית
 • If - אם...
 • Include - לכלול תסריט מקובץ
 • LoadVariables - טען משתנה
 • On - בעת התרחשות אירוע לחצן
 • OnClipEvent - בעת התרחשות אירוע סרטון
 • Print - הדפס
 • RemoveMovieClip - הסר סרטון
 • Return - החזר ערך
 • SetVariable - קבע ערך משתנה
 • SetProperty - קבע מאפיינים
 • StartDarg - החל גרירת אובייקט
 • StopDarg - עצור גרירת אובייקט
 • TellTarget - הצג מאפייני מטרה
 • Trace - שליחת הודעת לחלון ה-Output
 • Var - הצהרה על משתנה חדש
 • While - לולאה
 • With - קביעת האובייקט כברירת המחדל

אופרטורים עריכה

 • ! - לא...
 • =! - בדיקת אי שוויון
 • "" - מחרוזת
 • % - שארית החלוקה
 • && - וגם
 • () - קדימות
 • * - כפול
 • + - חיבור
 • ++ - קידום (מימין או משמאל)
 • - - חיסור
 • -- - הסגה (מימין או משמאל)
 • / - חילוק
 • > - קטן מ
 • => - קטן או שווה ל
 • <> - שונה מ
 • == - שווה ל
 • < - גדול מ
 • =< - גדול או שווה ל
 • And - וגם
 • Not - לא
 • Or - או
 • Typeof - סוג המשתנה
 • Void - פונקציה/משתנה שלא מחזיר ערך
 • || - או

אופרטורי ביט עריכה

 • & - AND בוליאני
 • >> - תזוזת סיביות שמאלה
 • << - תזוזת סיביות ימינה
 • <<< - תזוזת סיביות ימינה (ללא סימן)
 • ^ - XOR בוליאני
 • | - OR בוליאני
 • ~ - NOT בוליאני

משימות מורכבות עריכה

 • =% - השמת ערך שארית החלוקה עם
 • =& - השמת ערך AND בוליאני עם
 • =* - השמת ערך כפולה ב
 • =+ - השמת ערך חיבור ב
 • =- - השמת ערך חיסור ב
 • =<< - הזזת סיביות שמאלה
 • =<< - הזזת סיביות ימינה
 • =<<< - הזזת סיביות ימינה (ללא סימן)
 • =^ - השמת ערך XOR עם
 • =| - השמת ערך OR עם

אופרטורי מחרוזת עריכה

 • Add - חיבור שני מחרוזות
 • Eq - בדיקת שווה למחרוזות
 • Ge - בדיקת גדול או שווה למחרוזת
 • Gt - בדיקת גדול ממחרוזת
 • Le - בדיקת קטן או שווה למחרוזת
 • It - בדיקת קטן ממחרוזת
 • Ne - בדיקת שונה ממחרוזת

פונקציות עריכה

 • Boolean - המרת ארגומנט לביטוי בוליאני
 • Escape - המרת כתובת רגילה להקסה
 • Eval - החזרת ערך המשתנה
 • False - שקר
 • GetProperty - ייבא מאפיינים
 • Int - המרת ארגומנט למספר שלם
 • IsFinite - האם המשתנה מוגבל
 • IsNaN - האם המשתנה אינו מספרי
 • MaxScroll - מספר השורות לא מוצגות בתיבת טקסט
 • NewLine - שורה חדשה
 • Number - המרת ארגומנט לערך מספרי
 • ParseFloat - המרת מחרוזת לשבר
 • ParseInt - המרת מחרוזת למספר שלם
 • Random - קבלת ערך אקראי
 • Scroll - אינדקס השורה הראשונה שמוצגת בתיבת טקסט
 • String - המרת ערך למחרוזת
 • TargetPath - מחזיר את כתובת המטרה
 • True - אמת
 • Unescape - המרת כתובת הקסה לרגיליה
 • UpdateAfterEvent - עדכון הבמה

פונקציות מחרוזת עריכה

 • Chr - ממיר קוד ASCII לתו
 • Length - אורך המחרוזת
 • MbChr - ממיר קוד ASCII מורחב לתו
 • MbLength - אורך המחרוזת עם ASCII מורחב
 • MbOrd - ממיר תו לקוד ASCII מורחב
 • MbSubString - חישוב סכום התווים ממחרוזת ב-ASCII מורחב
 • Ord - ממיר תו לקוד ASCII
 • SubString - חישוב סכום התווים ממחרוזת

מאפיינים עריכה

 • _Alpha - שקיפות סרטון
 • _CurrentFrame - ה-Frame הנוכחי של הסרטון
 • _Droptarget - בעת גרירת סרטון
 • _Focusrect - האם פוקוס מלבן מוצג
 • _Framesloaded - מס' ה-Frameים שהוטענו בסרטון הנוכחי
 • _Name - שם הקליפ
 • _Quality - שקיפות תמונה נוכחית
 • _Rotation - זווית הסיבוב בסרטון
 • _SoundBufTime - מס' השניות לצליל בחוצץ
 • _Target - נתיב המטרה של סרטון
 • _TotalFrames - סה"כ Frameים בסרטון
 • _Url - כתובת הסרטון שנטען
 • _Visible - האם הסרטון גלוי
 • _Width - רוחב הסרטון
 • _X - מיקום הסרטון בציר ה-X
 • _XMouse - מיקום העכבר בציר ה-X
 • _XScale - מיקום הסרטון בסקלה X
 • _Y - מיקום הסרטון בציר ה-Y
 • _YMouse - מיקום העכבר בציר ה-Y
 • _YScale - מיקום הסרטון בסקאלה Y

אובייקטים עריכה