שחמט/אטיודים של סיומי רגלים

ספר זה אמור לתת טעימה משלל האטיודים שחוברו בתחום השחמט. למעונינים בחומר נוסף קיים בסיס נתונים בן כ-94,000 אטיודים. [1]


אטיוד משנת 1973 פורסם ב-Problem, הלבן מתחיל וזוכה [2]

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "3Bb3/2K4p/P2PP2p/7k/8/7P/6p1/8 w - - 0 1"] [PlyCount "11"]

1. d7 Bxd7 2. a7 Bc6 3. a8=Q {אם 3. ה7 ז1=מה 4. א8=מה רה8 ותיקו} Bxa8 4. e7 Bc6 {אם 4....ז1=מה 5. ה8=מה+ מהז6 6. מהה2+ רו3 7. מה:ו3+ מהז4 8. מה:ז4 מט} 5. Kxc6 g1=R {אם 5...ז1=מה 6. ה8=מה+ מהז6+ 7. מד7 והלבן יזכה בזכות הרץ שמגן על הרגלי ב-ח4}

6. e8=R {אם 6. ה8=מה+ צז6+ 7. מד5 פט ואם 7. מה:ז6+ ח:ז6 ותיקו}

אטיוד משנת 1974 פורסם ב-Szachy, הלבן מתחיל וזוכה

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/7p/P6P/4p3/6p1/4K2p/1P4Pk/8 w - - 0 1"] [PlyCount "25"]

1. g3 Kxg3 2. a7 e4 3. a8=R Kh2 4. Ra7 Kg2 {אם 4...ז3 5. צ:ח7 ז2 6.צז7 וזוכה}

5. Kxe4 g3 6. Kf4 h2 7. Ra1 Kf2 8.

Rh1 Kg2 9. Rc1 Kf2 10. Rc2+ Kf1 11. Kxg3 h1=Q 12. Rc1+ Ke2 13. Rxh1 *

אם 2...ח2 הלבן זוכה:


[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/7p/P6P/4p3/6p1/4K2p/1P4Pk/8 w - - 0 1"] [PlyCount "9"]

1. g3 Kxg3 2. a7 h2 3. a8=B {ולא 3. א8=מה ה4 4. מה:ה4 ח1=מה 5. מה:ח1 פט} Kh3 4. Kf2 g3+ 5. Kf1 *

אטיוד משנת 1980 פורסם ב-Tidskrift for Schack, הלבן מתחיל וזוכה

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "8/4P1R1/1n6/7R/1PP5/1p1Pp3/p2pP3/1k1K4 w - - 0 1"] [PlyCount "13"]

1. Ra5 Na4 2. Rxa4 b2 3. e8=B a1=B 4. Ra2 Kxa2 5. Ra7+ Kb1 6. Ba4 Ka2 7. Bc2# 1-0

אטיוד משנת 1981, הלבן נוסע וכופה תיקו

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "1/2-1/2"] [SetUp "1"] [FEN "Kb4rr/R1PP4/p1p5/k1p5/p7/P7/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "10"]

1. Rxa6+ Kb5 {אם 1...מ:א6 2. ג8=מה+ מב5 3. ד8=מה צ:ד8 4. מהא6+ מ:א6 פט}

2. Rb6+ Kxb6 3. d8=B {3. ד8=מה ר:ג7 וזוכה אבל לא 3...צ:ד8 4. ג:ד8=מה+ צ:ד8 ופט}

Ba7 4. c8=B+ Kb5 5. Ba6+ Kxa6 1/2-1/2

אטיוד משנת 1983, הלבן נוסע וכופה תיקו

עריכה

ציון-כבוד, התחרות הישראלית המתמדת 1983 .

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "1/2-1/2"] [SetUp "1"] [FEN "6rk/P7/5KP1/6P1/8/8/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "14"]

1. g7+ Kh7 2. g6+ Kh6 3. a8=Q Rxa8 4. Kf7 Ra7+ 5. Kg8 Rxg7+ 6. Kh8 Rd7 7. g7 Rxg7 1/2-1/2

על כל מסע לאחר 6. מח8 יבוא פט.

אטיוד משנת 1996 הלבן מתחיל וכופה תיקו.

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "1/2-1/2"] [SetUp "1"] [FEN "8/k1P5/P1R5/K7/8/2p5/1p6/1r6 w - - 0 1"] [PlyCount "16"]

1. c8=N+ {אם 1. ג8=מה צא1+ 2. מב5 ב1=מה+ 3. מג5 צא5 4. מד6 מהד3+ 5. מג7 מהז3+ וזוכה} Kb8 {אם 1...מא8 2. פב6+ מא7 3. צג7+ מב8 4. צב7 מט או 2...מב8 3. צג8+ מא7 4. צא8 מט}

2. a7+ Ka8 3. Nb6+ Kxa7 4. Rc7+ Kb8 5. Rc8+ Kb7 6. Rxc3 Ra1+ 7.

Na4 b1=Q 8. Rb3+ Qxb3 1/2-1/2

אטיוד משנת 1997 הלבן מתחיל וכופה תיקו.

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/5pPK/8/4n2P/4n2k/8/6P1/8 w - - 0 1"] [PlyCount "13"]

1. g3+ Kxh5 {אם 1...מח3 2. ז8=מה פו6+ 3. מז7 פ:ז8 4. מ:ז8 מ:ז3 5. ח6 מז4 6. ח7 פז6 ותיקו}

2. g4+ Kh4 3. g5 Nxg5+ 4. Kh8 Ng6+ 5. Kg8 Nf4 {תזוזה עם רגלי ו' תביא לפט}
6. Kh8 Ng6+ 7. Kg8 *

אטיוד משנת 1999 הלבן מתחיל וכופה תיקו.

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/p1Q5/p7/2P5/5K2/1r6/2p1p2k/8 w - - 0 1"] [PlyCount "21"]

1. Qh7+ Kg1 2. Qg6+ Kf1 3. Qxc2 Rf3+ {אם 3...צב4+ 4. מה3 ה1=מה+ 5 מו3 ותיקו לאחר שהשחור יכה את ג5} 4. Kxf3 e1=N+ 5. Ke4 Nxc2 6. c6 Na3 7. c7 Nb5 8. c8=N *

אטיוד משנת 2000 הלבן מתחיל וזוכה.

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/P7/qk1K2Q1/8/8/8/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "13"]

1. a8=R {אם 1. א8=מה מה-ד3+ 2. מה:ד3 פט ואם המלך זז מה:ז6 ותיקו} Qxa8 2. Qb1+ Ka6 3. Qa2+ Kb7 4. Qb3+ Kc8 5. Qc4+ Kb7 6. Qb5+ Ka7 7. Kc7

אטיוד משנת 2000 הלבן מתחיל וכופה תיקו.

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "1/2-1/2"] [SetUp "1"] [FEN "1K6/8/4P1k1/8/P7/8/8/3b2n1 w - - 0 1"] [PlyCount "20"]

1. a5 Be2 2. Kb7 Nf3 3. a6 Nd4 4. a7 Bf3+ 5. Kb8 Nc6+ 6. Kb7 Nb4+ 7. Kb8 Na6+ 8. Kc8 Kf6 9. e7 {אם 9. מד7 פג5+ 10 מד6 פ:ה6 11. מד7 רב7 וזוכה} Kxe7 10. a8=Q Bxa8 1/2-1/2

אטיוד משנת 2000 הלבן מתחיל וכופה תיקו.

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "7K/r7/6k1/7R/6Pp/6P1/8/B7 w - - 0 1"] [PlyCount "15"]

1. Rg5+ Kxg5 2. gxh4+ Kh6 3. Bg7+ Rxg7 4. g5+ Kg6 5. h5+ Kf7 6. g6+ Kf6 7. h6 Rxg6 8. h7 *

אטיוד משנת 2006 הלבן מתחיל וכופה תיקו. פורסם בווריאנטים[3]

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "1/2-1/2"] [SetUp "1"] [FEN "8/1B4bP/5P2/r4kBK/1r6/8/4n3/8 w - - 0 1"] [PlyCount "16"]

1. Bc8+ {אם 1. ו:ז7 פז3+ 2. מח6 צב6+ ולאחר שהרצים מעמידים עצמם כחוצץ בפני המלך הלבן יקבל מט}

Ke5 2. fxg7 Nf4+ 3. Bxf4+ {אם 3. מז4 פה6+ 4. מח5 פ:ז7+ 5. מז6 צב6+ 6. מ:ז7 צא7+ 7. מז8 צז6+ 8. מו8 צ:ח7 וזוכה}

Kf6+ {אם 3...מ:ו4 4. מז6 צב6+ 5. מו7 צא7+ 6. מז8 צב8 7. ח8=מה צ:ג8+ 8. מח7 ותיקו} 4. Kh6 Rxf4 5. g8=N+ Kf7 6. h8=N+ Kxg8 7. Ng6 Rf6 8. Be6+ Rxe6 1/2-1/2

אטיוד משנת 2008 הלבן מתחיל וזוכה.

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "4K1n1/8/3p3P/8/8/6kP/P7/8 w - - 0 1"] [PlyCount "15"]

1. h7 {אם 1. מד7 פ:ח6 2. מ:ד6 פו7 ואם 1. א4 ד5 ובשני המקרים השחור יכפה תיקו} Nf6+ 2. Ke7 Nxh7 3. Kxd6 Ng5 4. h4 {אם 4. א4 פו3 5. מד5 פח4 6. א5 פו5 7. מג6 פד4+ 8. מב6 פו5 9. א6 פד6 10. מג6 פג8 11. מג7 פא7 ותיקו} Kxh4 5. a4 Ne4+ 6. Kc6 Nf2 7. a5 Nd3 8. Kb5 *

אלגייר חי בגרמניה בין 19.6.1763 - 3.1.1823

אטיוד משנת 1795, הלבן נוסע וזוכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/8/8/2k5/P1P5/7K/8 w - - 0 1"] [PlyCount "23"]

1. a4 Kc5 2. Kg3 Kb6 3. c4 Ka5 4. c5 Ka6 5. Kf3 Kb7 6. a5 Kc6 7. a6 Kc7 8. Ke4 Kc6 9. Ke5 Kc7 10. Kd5 Kb8 11. c6 Kc7 12. a7 *

הרגלים המבודדים נראים חלשים וחסרי ישע, אך למעשה הם לא בסכנה. אם אחד מהם יותקף השני יוכל להתקדם ולהכתיר. למשל אם 1...מ:ג3 אז א5 ואין דרך לעצור את הרגלי. במסע השני הלבן חייב לזוז עם המלך, כל מסע עם הרגלי יביא לתיקו.

הלבן מתחיל וזוכה, אטיוד משנת 1938 [4]


[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/5k2/5p2/p7/2P1K1P1/8/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "17"]

1. Kd4 Ke6 {אם 1...א4 2. מג3 מה6 4. מב4 וזוכה} 2. Kc5 Ke5 3. Kb5 Kd4 4. g5 {אם 4. ג5 א4 5. ג6 א3 שני הצדדים יכתירו והמשחק יסתיים בתיקו} fxg5 5. c5 a4 {אם השחור בוחר להכתיר את רגלי ז' אז 5...ז4 6. ג6 ז3 7. ג7 ז2 8. ג8=מה ז1=מה 9. מהג5+ וזוכה במלכה}

6. c6 a3 7. c7 a2 8. c8=Q

a1=Q 9. Qh8+ *

הקרבת הרגלי בטור ז' פותחת את הדרך למתן השח ב-ח8.

אם 1. מד5 המשחק יסתיים בתיקו:


[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/5k2/5p2/p7/2P1K1P1/8/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "15"]

1. Kd5 a4 2. Kd4 Ke6 3. Kc3 Ke5 4. Kb4 Kd4 5. c5 a3 6. c6 a2 7. c7 a1=Q 8. c8=Q

אם 1. ג5 הלבן מפסיד:


[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/5k2/5p2/p7/2P1K1P1/8/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "10"]

1. c5 Ke6 2. Kd4 a4 3. Kc4 a3 4. Kb3 Kd5 5. Kxa3 Kxc5 *


Nils Adrian Bakke

עריכה

אטיוד משנת 1982, הלבן נוסע וזוכה [5]

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "5qB1/4p1pP/6kb/3pP1p1/3Pb2p/8/6P1/4K2R w K - 0 1"] [PlyCount "7"]

1. g4 hxg3 2. h8=N+ Kf5 3. O-O+ Kg4 4. Rxf8 *

Zinovy Markovich Birnov

עריכה

אטיוד משנת 1930, הלבן נוסע וזוכה [6]

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/p7/8/8/5P2/8/8/2k2K2 w - - 0 1"] [PlyCount "15"]

1. Ke2 a5 2. Kd3 Kb2 3. f5 a4 4. f6 a3 5. f7 a2 6. f8=Q a1=Q 7. Qb4+ Ka2 8. Kc2

אטיוד משנת 1949, הלבן נוסע וזוכה [7]

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "8/k2K4/8/8/8/2B5/2P5/5n2 w - - 0 1"] [PlyCount "25"]

1. Bd4+ Ka8 2. c4 Nd2 3. c5 Nb3 4. c6 Na5 5. c7 Nc6 6. c8=R+ Nb8+ 7. Kd6 Kb7 8. Rc7+ Ka6 9. Kc5 Nc6 10. Kxc6 Ka5 11. Rb7 Ka4 12. Bc5 Ka5 13. Ra7# 1-0

יוהאן ברגר Johann Nepomuk Berger

עריכה

אטיוד משנת 1916, הלבן נוסע וזוכה [8]

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/2p5/8/8/P4k2/8/2K5 w - - 0 1"] [PlyCount "8"]

1. a4 Ke4 2. a5 Kd5 3. a6 Kd6 4. a7 Kc7 *

המיוחד בעמדה זו היא שלולא הרגלי השחור המלך היה מצליח לעצור את הרגלי הלבן, אך הרגלי ב-ג6 מפריע לו להגיע בזמן ולמנוע ההכתרה.

הלבן מתחיל ומשיג תיקו הופיע ב-"Theorie und Praxis der Endspiele. Ein Handbuch für Schachfreunde. Veit & Comp., Leipzig 1890."

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "1/2-1/2"] [SetUp "1"] [FEN "1k6/8/p5p1/6p1/6P1/5P1P/6PK/8 w - - 0 1"] [PlyCount "10"]

1. f4 Kc8 {אם 1. ו4 א5 הלבן זוכה על ידי 2. ו5 אם 2... ז:ו5 אז 3. ח4 ואחד הרגלים יצליח להכתיר או אם רגלי א' מתקדם במקביל לרגלי ז' הלבן יישאר עם שני רגלים צמודים בסיום מלכות שאמור לזכות. } 2. fxg5 a5 3. Kg3 a4 4. Kh4 a3 5. g3 a2 1/2-1/2

הלבן מתחיל וזוכה, אטיוד משנת 1921 [9]


[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/4k3/1p5p/1P5P/4K3/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "31"]

1. Ke4 {הלבן תופס את הנגדה ומאלץ את יריבו לפנות לו את הדרך}

Kd6 {אם 1..מו6 2. מו4 מז6 3. מה5}
2. Kd4 {אם 2. מו5 יביא לתיקו כי ללבן נדרשים שבעה מסעים ללכוד את הרגלי השחור ולהכתיר ובו זמנית השחור מכתיר ומשיג תיקו}

Ke6 3. Kc5 Kf5 4. Kxb5 Kg4 5. Kc4 Kxh4 6. b5 Kg3 7. b6 h4 8. b7 h3 9. b8=Q+ Kg2 10. Qg8+ Kf2 11. Qd5 Kg1 12. Qg5+ Kf2 13. Qh4+ Kg2 14. Qg4+ Kh2 15. Kd4 Kh1 16. Qxh3+ *

Vitaly Chekhover ויטלי צ'חובר

עריכה

הלבן מתחיל וזוכה, אטיוד משנת 1947 [10]


[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/5p2/6p1/P2k2P1/8/8/K7 w - - 0 1"] [PlyCount "19"]

1. a5 Kc5 2. Kb2 f5 3. gxf5 g4 4. f6 Kd6 5. a6 g3 6. f7 Ke7 7. a7 g2 8. f8=Q+ Kxf8 9. a8=Q+ Ke7 10. Qxg2 *

אם במסע השני השחור תוקף את הרגלי א' 2...מב5

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/5p2/6p1/P2k2P1/8/8/K7 w - - 0 1"] [PlyCount "27"]

1. a5 Kc5 2. Kb2 Kb5 3. Kc3 Kxa5 4. Kd4 Kb5 5. Ke4 Kc6 6. Kf5 Kd7 7. Kxf6 Ke8 8. Kxg5 Kf7 9. Kh6 Kg8 10. Kg6 Kh8 11. g5 Kg8 12. Kh6 Kh8 13. g6 Kg8 14. g7 *

Irving Chernev אירבינג צ'רנב 1960

עריכה

הלבן מתחיל וזוכה


[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/8/6K1/8/5k2/P7/8 w - - 0 1"] [PlyCount "9"]

1. Kf5 Ke3 2. Ke5 Kd3 3. Kd5 Kc3 4. Kc5 Kb2 5. a4 *

הלבן לא יכול לזכות על ידי קידום סתמי של הרגלי, ונדרשת הכנה לפני קידום הרגלי. ספירה פשוטה תגלה שקידום הרגלי יאפשר למלך השחור להגיע ו"לתפוס" אותו לפני ההכתרה. המסע 1. מו5 מונע מהשחור להתקדם לאורך האלכסון כדי לעצור את הרגלי, יתר המסעים נעשים מאותה הסיבה.

הלבן מתחיל וזוכה, אטיוד משנת 1950 [11]


[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/1kp5/8/K1PP4/8/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "33"]

1. Kb3 Kc7 2. Kc3 Kd6 3. Kd3 Kd7 4. Ke4 Ke6 5. c5 Kf6 6. d5 Ke7 7. d6+ Kd7 8. Ke5 Kd8 9. d7 Kxd7 10. Kf6 Kd8 11. Ke6 Kc7 12. Ke7 Kb7 13. Kd6 Kb8 14. Kxc6 Kc8 15. Kd6 Kd8 16. c6 Kc8 17. c7 *

אם 5...מו7 הלבן זוכה ברגלי בדרך הבאה:

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/1kp5/8/K1PP4/8/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "23"]

1. Kb3 Kc7 2. Kc3 Kd6 3. Kd3 Kd7 4. Ke4 Ke6 5. c5 Kf7 6. Kf5 Ke7 7. Ke5 Kd7 8. Kf6 Kd8 9. Ke6 Kc7 10. Ke7 Kc8 11. Kd6 Kb7 12. Kd7 *


אם 1. מב4 השחור משיג תיקו בדרך הבאה:


[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/1kp5/8/K1PP4/8/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "6"]

1. Kb4 c5+ 2. dxc5+ Kc6 3. Kc3 Kxc5 *

הלבן מתחיל וזוכה, אטיוד משנת 1952


[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "3K4/8/8/1n5P/5k2/8/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "7"]

1. h6 Nd6 2. h7 Nf7+ 3. Ke7 Nh8 {אם 3...פה5 בתקווה להכתרת המלכה ומזלג פז6+ זוכה במלכה אז 4. מו6 פד7+ 5. מז7

4. Kf6 * {שומר על הנגדה. במסע הבא הלבן ישחק 5. מז7 ויזכה אם הלבן ישחק 4. מו8 במטרה ללכוד את הפרש אז 4...מה5 5. מז7 מה6 6. מ:ח8 מו7 פט}

Gady Costeff

עריכה

גדי קוסטף נולד ב- 7.5.1961, ממפתחי Chess Query Language [12] [13]

אטיוד משנת 2007 שזכה בפרס מיוחד של The Problemist, הלבן נוסע וזוכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/7p/7P/3p3p/4P2P/8/p3PPp1/R3K2k w Q - 0 1"] [PlyCount "19"]

1. O-O-O+ g1=Q 2. Rxg1+ Kxg1 3. Kb2 dxe4 4. f4 exf3 5. exf3 Kg2 6. f4 Kg3 7. f5 Kg4 8. f6 Kf5 9. f7 Kg6 10. f8=R * {אסור להכתיר מלכה כי אז א1=מה+ ולאחר הכאת המלכה השחור בפט}

John Crum ג'ון קרום

עריכה

אטיוד משנת 1913, הלבן נוסע וזוכה

קרום חי בין 1841 ל-1922 בסקוטלנד והיה מומחה לסיומים. [14][15]

אטיוד משנת 1913, הלבן נוסע וזוכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "5k2/5p2/8/4P3/2K1P3/8/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "23"]

1. e6 fxe6 2. e5 Ke7 3. Kc5 Kd7 4. Kb6 Kd8 5. Kc6 Ke7 6. Kc7 Ke8 7. Kd6 Kf7 8. Kd7 Kf8 9. Kxe6 Ke8 10. Kf6 Kf8 11. e6 Ke8 12. e7 *

הלבן חייב להקריב את הרגלי מיידית, אחרת לא תהיה לו הזדמנות נוספת.

אם 1...מה7 הלבן זוכה בדרך הבאה:

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "5k2/5p2/8/4P3/2K1P3/8/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "7"]

1. e6 Ke7 2. exf7 Kxf7 3. Kd5 Ke7 4. Ke5 *

והלבן השיג את הנגדה וזוכה

אם 1...ו6 הלבן זוכה בדרך הבאה:

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "5k2/5p2/8/4P3/2K1P3/8/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "15"]

1. e6 f6 2. Kc5 Ke7 3. Kd5 Ke8 4. Kd6 Kd8 5. e7+ Ke8 6. Ke6 f5 7. Kxf5 Kxe7 8. Ke5 *


אטיוד משנת 1913, הלבן נוסע וזוכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/p7/P7/8/8/4k3/4P3/4K3 w - - 0 1"] [PlyCount "31"]

1. Kf1 Kd4 2. Kf2 Kc4 3. e4 Kd4 4. Kf3 Ke5 5. Ke3 Ke6 6. Kd4 Kd6 7. e5+ Ke6 8. Ke4 Ke7 9. Kd5 Kd7 10. e6+ Ke7 11. Ke5 Ke8 12. Kd6 Kd8 13. Kc6 Ke7 14. Kb7 Kxe6 15. Kxa7 Kd6 16. Kb7 *

המסע המפתה 11. מג6 מאפשר לשחור להשיג תיקו:


[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/p7/P7/8/8/4k3/4P3/4K3 w - - 0 1"] [PlyCount "28"]

1. Kf1 Kd4 2. Kf2 Kc4 3. e4 Kd4 4. Kf3 Ke5 5. Ke3 Ke6 6. Kd4 Kd6 7. e5+ Ke6 8. Ke4 Ke7 9. Kd5 Kd7 10. e6+ Ke7 11. Kc6 Kxe6 12. Kb7 Kd7 13. Kxa7 Kc7 14. Ka8 Kc8 *

המסע 1. מד1 מביא לתיקו


[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/p7/P7/8/8/4k3/4P3/4K3 w - - 0 1"] [PlyCount "24"]

1. Kd1 Kd4 2. Kd2 Kc4 3. e3 Kb5 4. e4 Kxa6 5. e5 Kb5 6. Ke3 a5 7. Ke4 a4 8. e6 Kc6 9. Kf5 a3 10. Kg6 a2 11. e7 a1=Q 12. e8=Q+ Kd5 *

אטיוד משנת 1921, הלבן נוסע וזוכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/5k2/8/p7/8/1PK5/8 w - - 0 1"] [PlyCount "11"]

1. Kb1 a3 2. b3 Ke5 3. Ka2 Kd5 4. Kxa3 Kc6 5. Ka4 Kb6 6. Kb4 *

נראה מוזר ללכת לעבר הרגלי בצורה זו, אך המסע הטבעי 1. מג3 מאפשר לשחור לסיים בתיקו. 1...א3

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/5k2/8/p7/8/1PK5/8 w - - 0 1"] [PlyCount "20"]

1. Kc3 a3 2. b4 Ke5 3. Kb3 Kd5 4. Kxa3 Kc6 5. Ka4 Kb6 6. b5 Kb7 7. Ka5 Ka7 8. b6+ Kb7 9. Kb5 Kb8 10. Kc6 Kc8 *

אטיוד משנת 1905,פורסם ב-Narodni Listy הלבן נוסע וזוכה.

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/6p1/7k/8/1K6/8/1P6/8 w - - 0 1"] [PlyCount "17"]

1. Kc5 g5 2. b4 g4 3. Kd4 g3 4. Ke3 Kg5 5. b5 Kg4 6. b6 Kh3 7. b7 g2 8. Kf2 Kh2 9. b8=Q+ *

1. מג5! מסע זה מסייע לרגלי הלבן להתקדם, ומקשה על השחור להתקדם. 1...ז5 (אם 1... מז6 (כדי להתמודד עם הרגלי הלבן) 2. ב4 מו7 3. ב5 מה7 4. מג6 מד8 5. מב7 ז5 6. ב6 ז4 7. מא7 ז3 8. ב7 ז2 9. ב8=מה+ וזוכה.)

2. ב4 ז4 3. מד4 ז3 4. מה3 מז5 כדי להגן על הרגלי, משום שאין סיכוי לרדוף אחרי הרגלי הלבן.

5. ב5 (אסור מו3 מו5 6. מ:ז3 מה4 ולוכד את הרגלי הלבן - תיקו.) 5...מז4 6. ב6 מח3 (אם 6...ז2 7. מו2 מח3 8. מז1 וזוכה).

7. ב7 ז2 8. מו2 מח2 9. ב8=מה+ ומט במסע הבא.

Evgeny Ivanovich Dvizov

עריכה

דביזוב היה יליד ביילרוס שחי בין 15.1.1937-30.1.2012 [16]

הלבן מתחיל וזוכה, סיום משנת 1965 שהץפרסם ב-Shakmatnaya Moskva


[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "7k/8/8/5KPP/1pp5/8/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "11"]

1. Kg6 {אם 1. מו6 מז8 2. ז6 ב3 3. ח6 ב2 4. ח7+ מח8 ותיקו}

Kg8 {אם 1...ב3 2. מו7 ב2 3. ז6 ב1=מה 4. ז7 מח7 5. ז8=מה+ מח6 6. מזז6 מה:ז6+ 7. ח:ז6 ג3 8. ז7 ג2 9. ז8=מה ג1=מה 10. מהז6 מט}
2. h6 b3 3. h7+ Kh8 4. Kh6 b2 5. g6 b1=Q 6. g7# 1-0

Kornél Ébersz

עריכה

קורנל אברס היה פרובלמאי הונגרי שחי בין 29.1.1890 - 26.12.1957.

הלבן מתחיל וזוכה, סיום משנת 1942: [17] [18]


[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/6p1/8/5P2/5P2/5K2/8/6k1 w - - 0 1"] [PlyCount "11"]

1. f6 gxf6 2. f5 Kh2 3. Kg4 Kg2 4. Kh5 Kf3 5. Kg6 Kf4 6. Kxf6 *

ברור שהלבן חייב להכות את הרגלי ב-ז7 כדי לזכות אך המסע הטבעי מז4 מביא לתיקו בגלל 1...מו2 2. מז5 מו3 3. מז6 מ:ו4 ותיקו.

הלבן נוסע וזוכה.

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/2k5/p1P5/P1K5/8/8/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "23"]

1. Kd5 Kc8 2. Kd4 Kd8 3. Kc4 Kc8 4. Kd5 Kc7 5. Kc5 Kc8 6. Kb6 Kb8 7. Kxa6 Kc7 8. Kb5 Kc8 9. Kb6 Kb8 10. c7+ Kc8 11. a6 Kd7 12. Kb7 *

1. מד5 מג8 2. מד4 (ניתן להגיע לזכייה גם על ידי מג4) מד8 3. מג4 מג8 4. מד5 מג7 5. מג5 לאחר מסע זה חזרנו לעמדה הבסיסית ממנה התחלנו, אלא שעכשיו תורו של השחור לנוע. כעת ההמשך פשוט. מג8 6. מב6 מב8 7. מ:א6 מג7 8. מב5 מג8 9. מב6 מב8 10. ג7+ מג8 11. א6 מד7 12. מב7


רוברט פונטנה Robert Emil Fontana

עריכה

הלבן נוסע וזוכה, אטיוד משנת 1943. [19]


[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/3pp2p/8/1kPP4/5P2/8/1K6/8 w - - 0 1"] [PlyCount "11"]

1. c6 {אם 1..ד:ג6 2. ד6 ה:ד6 3. ו5 ואין דרך לעצור את הרגלי} Kb6 2. d6 exd6 3. f5 Kc7 4. f6 Kd8 5. c7+ Kxc7 6. f7 *

Cor de Feijter

עריכה

אטיוד משנת 1932, הלבן נוסע וזוכה. [20] [21] [22]

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/2b5/7P/1p6/1P4K1/8/8/5k2 w - - 0 1"] [PlyCount "25"]

1. Kf5 Bb6 2. Ke4 {אסור 2. מה5 כי 2...מה2 3. ח7 מד3 והרץ השחור יגיע ל-ד4}

Bd8 3. Ke5 Bg5 {אם 3...רה7 4. ח7 ר:ב4 5. מד4 רא3 6. מג3 והשחור לא יכול למנוע הכתרה ב-ח8}
4. h7 Bc1 5. Kd5 Bb2 6. Kc5 Kf2 7. Kxb5 Kf3 8.

Kc6 Kf4 9. b5 Kf5 10. b6 Kg6 11. b7 Be5 12. h8=Q Bxh8 13. b8=Q *

אטיוד משנת 1939, הלבן נוסע וזוכה.

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "8/1p6/7K/8/7P/8/5k2/8 w - - 0 1"] [PlyCount "35"]

1. Kg5 b5 2. Kf4 Ke2 3. Ke4 Kd2 4. Kd4 Kc2 5. Kc5 Kc3 6. h5 b4 7. h6 b3 8. h7 b2 9. h8=Q+ Kc2 10. Qh2+ Kc1 11. Qf4+ Kc2 12. Qc4+ Kd2 13. Qb3 Kc1 14. Qc3+ Kb1 15. Kc4 Ka2 16. Qa5+ Kb1 17. Kb3 Kc1 18. Qe1# 1-0

התזמון של הלבן חייב להיות מדויק כדי להכתיר את הרגלי תוך מתן שח לשחור.

אם 2. ח5 שני הצדדים יכתירו בו זמנית מלכות והמשחק יסתיים בתיקו.

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "8/1p6/7K/8/7P/8/5k2/8 w - - 0 1"] [PlyCount "10"]

1. Kg5 b5 2. h5 b4 3. h6 b3 4. h7 b2 5. h8=Q b1=Q

אטיוד משנת 1954, פורסם ב-Svobodné slovo . הלבן נוסע וזוכה.

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/7p/2K5/8/2P5/8/4k3/8 w - - 0 1"] [PlyCount "21"]

1. Kd5 h5 2. Ke4 Kf2 3. Kf4 Kg2 4. c5 h4 5. c6 h3 6. c7 h2 7. c8=Q h1=Q 8. Qc2+ Kh3 9. Qd3+ Kg2 10. Qe2+ Kg1 11. Kg3 *

Hermann Gininger

עריכה

אטיוד משנת 1933, פורסם ב-Československý šach. הלבן נוסע וזוכה.

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/6p1/1PP3P1/6PK/6PP/1p6/1P3pk1/8 w - - 0 1"] [PlyCount "9"]

1. b7 {אם 1. ג7 ו1=פ 2. ג8=מה פז3 מט} f1=N {אם 1...מח1 2. ב8=צ ו1=פ 3. צ:ב3 וזוכה}

2. b8=B Kf3 3. Bd6 Ke4 4. c7 Kd5 5. c8=Q *

גיניגר חי ברומניה בין 1906-1935. [23]

Merab Gogberashvili

עריכה

אטיוד משנת 1976, הלבן נוסע וזוכה. [24]

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "3N2nk/4P3/4N1n1/8/8/p7/p1K1p3/8 w - - 0 1"] [PlyCount "13"]

1. Nf7+ Kh7 2. e8=N e1=N+ {על 2...ה1=מה 3. פהז5 מט אם 2...א1=פ+ 3. מד2 פב3+ 4. מה1 ומט במסע הבא} 3. Kb3 a1=N+ {אם 3...פו3 4. מ:א2 ומט במסע הבא} 4. Ka2 {ולא 4. מא3 פאג2+ 5. מב2 פו3 6. מג2 פד4 ותיקו}

Nf3 5. Kxa1 a2 6. Kxa2 Nf4 7.

Nf8# 1-0

Tigran Gorgiev

עריכה

אטיוד משנת 1930, פורסם ב-Československý šach. הלבן נוסע ומשיג תיקו.

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "1/2-1/2"] [SetUp "1"] [FEN "K1k5/7p/8/2P5/8/8/P7/8 w - - 0 1"] [PlyCount "12"]

1. c6 h6 2. a3 h5 3. a4 h4 4. a5 h3 5. a6 h2 6. a7 h1=Q 1/2-1/2

אם השחור ינסה 1...מג7 הלבן ישיג תיקו בדרך אחרת.

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "1/2-1/2"] [SetUp "1"] [FEN "K1k5/7p/8/2P5/8/8/P7/8 w - - 0 1"] [PlyCount "11"]

1. c6 Kc7 2. a4 Kxc6 3. a5 Kb5 4. Kb7 Kxa5 5. Kc6 h5 6. Kd5 1/2-1/2

אם הלבן ינסה 1. א4 הוא יפסיד בדרך הבאה:

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "1/2-1/2"] [SetUp "1"] [FEN "K1k5/7p/8/2P5/8/8/P7/8 w - - 0 1"] [PlyCount "14"]

1. a4 h6 2. a5 h5 3. Ka7 Kc7 4. Ka6 h4 5. Kb5 h3 6. a6 h2 7. a7 h1=Q

אטיוד משנת 1935, פורסם ב-64 (magazine). הלבן מתחיל וזוכה

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/6k1/7p/8/7p/6Pp/5P2/7K w - - 0 1"] [PlyCount "13"]

1. g4 h5 2. g5 Kg6 3. f4 Kf5 4. Kh2 Kxf4 5. g6 Kg5 6. g7 Kh6 7. g8=R *

אם 1...מו6 הלבן זוכה בדרך הבאה:

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/6k1/7p/8/7p/6Pp/5P2/7K w - - 0 1"] [PlyCount "23"]

1. g4 Kf6 2. f4 Ke6 3. Kh2 Kd5 4. Kxh3 Ke4 5. f5 Ke5 6. Kxh4 Kf6 7. Kh5 Kg7 8. f6+ Kxf6 9. Kxh6 Kf7 10. g5 Kg8 11. Kg6 Kf8 12. Kh7 *

הלבן מתחיל וזוכה. סיום זה חובר בשנת 1925. [25]

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/8/7p/5Ppk/4KP2/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "13"]

1. Kf2 Kh3 {אם 1...ז3+ 2. מז1 (כמובן שלא מז2 ופט) וחוזר למשחק הראשי. אם 1...ז:ו3 2. מ:ו3 מח3 3. ו5 ח4 4. ו6 מח2 5. ו7 ח3 6. ו8=מה מז1 7. מהח8 ח2 8. מהא1 מט} 2. Kg1 {כמובן שלא ו5 ושחור משיג תיקו על ידי מח2 ומכתיר ראשון} Kh4 3. Kg2 g3 4. Kg1 g2 5. Kh2 g1=Q+ 6. Kxg1 Kg3 7. f5 *

אם 4. מח1 במקום מז1 הלבן אמנם מכתיר מלכה אך מקבל מט:


[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/8/7p/5Ppk/4KP2/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "18"]

1. Kf2 Kh3 2. Kg1 Kh4 3. Kg2 g3 4. Kh1 Kh3 5. f5 g2+ 6. Kg1 Kg3 7. f6 h4 8. f7 h3 9. f8=Q h2# 1-0


הלבן מתחיל וזוכה. סיום זה חובר בשנת 1925.

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/7p/p7/k1P2K2/8/P7/8 w - - 0 1"] [PlyCount "33"]

1. a3 h5 2. Kg3 h4+ 3. Kh3 Kxa3 4. c5 a4 5. c6 Kb2 6. c7 a3 7. c8=Q a2 8. Qb7+ Kc2 9. Qc6+ Kb2 10. Qb5+ Kc2 11. Qa4+ Kb2 12. Qb4+ Kc2 13. Qa3 Kb1 14. Qb3+ Ka1 15. Kg4 h3 16. Qc2 h2 17. Qc1# 1-0

אם הלבן משחק 1. מה5 השחור מצליח להשיג תיקו.

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/7p/p7/k1P2K2/8/P7/8 w - - 0 1"] [PlyCount "12"]

1. Ke5 h5 2. c5 Kb5 3. Kd6 h4 4. c6 h3 5. c7 h2 6. c8=Q h1=Q *


הלבן מתחיל וזוכה. סיום זה חובר בשנת 1925 ופורסם ב-Izvestia.

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/2pp1p2/p2k1P2/5P2/2K4P/8/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "17"]

1. h5 {על 1. מד4 השחור ישיג תיקו על ידי ג5+ 2. מה4 א5 3. ח5 א4 ותיקו. אסור לשחור לענות 1...א5 2. ח5 א4 3. מג4 מה5 4. ח6 מ:ו6 5. מב4 ג5+ 6. מ:א4 ג4 7. מב4 ד5 8. מג3 וזוכה} Ke5 2. h6 Kxf6 3. Kc5 c6 4. Kd6 a5 5. Kxd7 a4 6. Ke8 a3 7. Kf8 a2 8. h7 a1=Q 9. h8=Q+ *

הלבן מתחיל וזוכה. סיום זה חובר בשנת 1928.

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/1p6/8/8/6P1/k1K5/8 w - - 0 1"] [PlyCount "19"]

1. Kc3 Ka3 2. Kc4 Ka4 3. g4 b5+ 4. Kd3 Ka3 5. g5 b4 6. g6 b3 7. g7 b2 8. Kc2 Ka2 9. g8=Q+ Ka1 10. Qa8# 1-0

פתרון: 1. מג3! (הניסיון לקדם במהירות את הרגלי יוביל לתיקו: 1. ז4 ב5 2. ז5 ב4 3. ז6 ב3+ 4. מג3 ב2 5. ז7 ב1=מה 6. ז8=מה+ מא1 ותיקו). 1... מא3 (אם 1...ב5 2. מב4 מב2 3. ז4) 2. מג4 מא4 3. ז4 ב5+ 4. מד3 מא3 (4...ב4 5. מג2 מא3 6. מב1) 5. ז5 ב4 6. ז6 ב3 7. ז7 ב2 8. מג2 מא2 9. ז8=מה+ מא1 10. מהא8 מט (אם 9...מא3 10. מהב3 מט)

הלבן מתחיל וזוכה. סיום זה חובר בשנת 1929.

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/8/KP6/1p6/k4p2/5P2/8 w - - 0 1"] [PlyCount "19"]

1. b6 b3 2. b7 b2 3. b8=R {חשוב מאוד שלא למהר ולהכתיר מלכה, שאז השחור בפט לאחר 3...ב1=מה 4. מה:ב1 פט} Ka2 4. Ka4 b1=Q 5. Rxb1 Kxb1 6. Kb3 Kc1 7. Kc3 Kd1 8. Kd3 Ke1 9. Ke3 Kf1 10. Kxf3 *

הלבן מתחיל וזוכה. סיום זה חובר בשנת 1929.

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "4K3/8/8/1p5p/1P5P/8/8/4k3 w - - 0 1"] [PlyCount "49"]

1. Ke7 {למרות המרחק בין המלכים, הלבן תופס את הנגדה ומשאיר לשחור רק מסע אחד אפשרי} Ke2 {אם השחור עוזב את טור ה', למשל 1..מד7 2. מד6 מג3 3. מג5 והזכייה פשוטה} 2. Ke6 Ke3 3. Ke5 Ke2 4. Ke4 Ke1 5. Ke3 Kf1 6. Kf4 Ke2 7. Kg5 Kd3 8. Kxh5 Kc4 9. Kg4 Kxb4 10. h5 Ka3 11. h6 b4 12. h7 b3 13. h8=Q b2 14. Qc3+ Ka2 15. Qc2 Ka1 16. Qa4+ Kb1 17. Kf3 Kc1 18. Qc4+ Kd2 19. Qb3 Kc1 20. Qc3+ Kb1 21. Ke3 Ka2 22. Qc2 Ka1 23. Qa4+ Kb1 24. Kd3 Kc1 25. Qc2# 1-0

הלבן מתחיל כופה תיקו. סיום זה חובר בשנת 1929.

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "1/2-1/2"] [SetUp "1"] [FEN "1k6/1p6/3p4/1P6/1P6/1P6/8/7K w - - 0 1"] [PlyCount "16"]

1. Kg2 Kc7 2. Kf3 Kd7 3. Kf4 Ke6 4. Ke4 b6 {אם 4...ד5+ 5. מד4 מד6 6. ב6 מה6 7. ב5 מד6 8. ב4 מה6 9. מג5 מה5} 5. Kd4 d5 6. Ke3 Ke5 7. Kd3 d4 8. Kc4 Ke4 1/2-1/2

הלבן מתחיל וזוכה. סיום זה חובר בשנת 1930.

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "2K5/8/5p2/3k2p1/P5P1/8/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "25"]

1. a5 Kc6 2. a6 Kb6 3. a7 Kxa7 4. Kc7 Ka6 5. Kc6 Ka5 6. Kd5 Kb4 7. Ke6 Kc5 8. Kxf6 Kd5 9. Kxg5 Ke6 10. Kg6 Ke7 11. g5 Kf8 12. Kh7 Ke7 13. g6 *

דרך נוספת לזכייה:


[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "2K5/8/5p2/3k2p1/P5P1/8/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "17"]

1. a5 Kc6 2. Kb8 Kb5 3. Kb7 Kxa5 4. Kc6 f5 5. gxf5 g4 6. f6 g3 7. f7 g2 8. f8=Q g1=Q 9. Qa3# 1-0

המסע 1. מד8 מביא לתיקו:


[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "2K5/8/5p2/3k2p1/P5P1/8/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "12"]

1. Kd8 Kc6 2. Ke7 f5 3. gxf5 g4 4. f6 g3 5. f7 g2 6. f8=Q g1=Q 1-0


הלבן מתחיל וזוכה. סיום זה חובר בשנת 1930.

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/p2p4/8/8/8/k7/5P1P/7K w - - 0 1"] [PlyCount "21"]

1. f4 Kb4 {השחור לא יכול לענות 1...ד5 שכן הרגלי הלבן יתקדם, ויכתיר עם איום שח}

2. h4 d5 3. f5 Kc5 4. h5 d4 5. f6 Kd6 6. h6 d3 7. f7 Ke7 8. h7 d2 9.

f8=Q+ Kxf8 10. h8=Q+ Ke7 11. Qd4 *

הלבן מתחיל וזוכה. סיום זה חובר בשנת 1930.

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "K7/5p2/k7/6p1/P5P1/8/P7/8 w - - 0 1"] [PlyCount "25"]

1. a3 f5 2. gxf5 g4 3. f6 g3 4. f7 g2 5. f8=Q g1=Q 6. Qc8+ Ka5 {אם 6...מב6 7. מהב7+ מג5 8. מהא7 זוכה במלכה השחורה. אם 7...מא5 8. מהב5 מט}

7. Qc3+ Kb6 {אם 7..מא6 8. מהג4+ מב6 9. א5+ מ:א5 10 מהב4+ מא6 11. מהא4+ מב6 12. מהא7+ וזוכה במלכה}
8.

a5+ Kb5 9. Qb4+ Ka6 {אם 9..מג6 10. מהב7+ מד6 11. מהב6+ ואחרי חילופי המלכות ללבן זכייה פשוטה} 10. Qb7+ Kxa5 11. Qb4+ Ka6 12. Qa4+ Kb6 13. Qa7+ *

אם השחור מנסה ללכוד את הרגלים הלבנים בטור א' הדרך לזכייה היא :


[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "K7/5p2/k7/6p1/P5P1/8/P7/8 w - - 0 1"] [PlyCount "25"]

1. a3 Ka5 2. Kb7 Kxa4 3. Kc6 Kxa3 4. Kd5 Kb4 5. Ke5 Kc5 6. Kf6 Kd6 7. Kxf7 Ke5 8. Kg6 Kf4 9. Kh5 Ke5 10. Kxg5 Ke6 11. Kg6 Ke7 12. g5 Kf8 13. Kh7 *


הלבן מתחיל וזוכה. סיום זה חובר בשנת 1931.

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/4K1pp/8/8/8/8/k6P/8 w - - 0 1"] [PlyCount "15"]

1. h4 h5 2. Kf8 g6 3. Ke7 g5 4. hxg5 h4 5. g6 h3 6. g7 h2 7. g8=Q+ Ka3 8. Qg3+

פתרון: 1. ח4 (ניסיון ללכוד את הרגלים עם המלך לא יצלח: 1. מו7 ז5 2. מז7 מב3 3. מ:ח7 מג4 4. מז6 ז4 5. מו5 מד5 6. מ:ז4 מה6 7. מז5 מו7 8. מח6 מז8 9. מז6 מח8 ותיקו) 1... ח5 (1...ח6 2. ח5 מב3 3. מו7 אם 1...מב3 2. מו7 מג4 3. מ:ז7 ח5 4. מז6 מד5 5. מ:ח5 מה6 6. מז6 מה7 7. מז7) 2. מו8 (אסור 2. מו7 ז5 3. ח:ז5 ח4 4. ז6 ח3) 2... ז6 (2...ז5 3. ח:ז5) 3. מה7 (אסור מו7 ז5 4. ח:ז5 ח4 או מז7 ז5 4. ח:ז5 ח4) 3...ז5 (3...מב3 4. מו6) 4. ח:ז5 ח4 5. ז6 ח3 6. ז7 ח2 7. ז8=מה+ מא3 8. מהז2 וזוכה.


הלבן מתחיל וכופה תיקו. סיום זה חובר בשנת 1931.

עריכה

פורסם ב-Shakhmatny Listok שמו הקודם של Shakhmaty v SSSR

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/1p6/1P6/8/7K/8/8/1k6 w - - 0 1"] [PlyCount "13"]

1. Kg3 Kc2 2. Kf2 Kd3 3. Ke1 Kd4 4. Kd2 Kc5 5. Kc3 Kc6 6. Kc4 Kxb6 7. Kb4 *

אם הלבן הולך לקראת הרגלי הוא יגיע אליו מסע אחד מאוחר מדי:


[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/1p6/1P6/8/7K/8/8/1k6 w - - 0 1"] [PlyCount "10"]

1. Kg5 Kb2 2. Kf6 Kb3 3. Ke7 Kb4 4. Kd7 Kb5 5. Kc7 Ka6 * { ועמדה זו מוכרת בתיאוריה כעמדה שמי שתורו לזוז מפסיד את הרגלי שלו. הלבן צריך להיות מוכן להפסיד את הרגלי, אך ברגע שזה יקרה להיות ממוקם ב-ב4 כדי להיות בעמדת נגדה ולהשיג תיקו. }

הלבן מתחיל וזוכה. סיום זה חובר בשנת 1932.

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/6p1/8/8/7K/7P/4k2P/8 w - - 0 1"] [PlyCount "13"]

1. Kg3 Ke3 2. h4 Ke4 3. Kg4 Ke5 4. Kg5 Ke4 5. h5 Kf3 6. Kf5 Kg2 7. Kg6 *

מסע אחר עם המלך, למשל 1. מז5 מביא לתיקו באופן הבא:


[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/6p1/8/8/7K/7P/4k2P/8 w - - 0 1"] [PlyCount "12"]

1. Kg5 Kf3 2. h4 Kg2 3. h5 Kh3 4. Kg6 Kg4 5. h3+ Kh4 6. Kxg7 Kxh5 *

מסע עם המלך, 1. מז4 מביא לתיקו באופן הבא:


[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/6p1/8/8/7K/7P/4k2P/8 w - - 0 1"] [PlyCount "8"]

1. Kg4 Kf2 2. h4 Kg2 3. h3 g6 4. Kg5 Kxh3 *

הלבן מתחיל וזוכה. סיום זה חובר בשנת 1932.

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/2p5/6K1/8/8/5k2/P7/8 w - - 0 1"] [PlyCount "21"]

1. Kf5 Ke3 2. Ke5 c6 3. a4 Kd3 4. a5 c5 5. a6 c4 6. a7 c3 7. a8=Q c2 8. Qd5+ Ke2 9. Qa2 Kd1 10. Kd4 c1=Q 11. Kd3 *

פתרון: 1. מו5! התנועה קדימה עם הרגלי תביא לתיקו בלבד: 1. א4 מה4 2. א5 מד5 והרגלי נלכד. 1...מה3 (אם 1...ג5 2. מה5 מה3 3. מד5 מד3 4. מ:ג5) 2. מה5 ג6 (2...מד3 3. מד5 ג6+ 4. מג5 מג3 5. א4) 3. א4 ( 3.מד6 מד4 4. מ:ג6 מג4) 3...מד3 4. א5 (מד6 מג4) 4...ג5 5. א6 ג4 6. א7 ג3 7. א8=מה ג2 8. מהד5! (משחק לא זהיר של הלבן עשוי להביא לתיקו, למשל: 8. מהה4+ מד2 9. מהד4+ מה2 10. מהג3 מד1 11. מהד3+ מג1 12. מד4 מב2 13. מהה2 מא1 ותיקו משום הפט הצפוי). 8...מה2 (אם 8...מה3 9. מהז2 מד3 (9...ג1=מה 10. מהז5+) 10. מהז5 מה2 11. מהג1 מד3 12. מו4 וזוכה. אם 8...מג3 9. מהד4+ מב3 10. מהא1 מג4 11. מה4) 9. מהא2 מד1 19. מד4 ג1=מה 11. מד3 וזוכה.


הלבן מתחיל וזוכה. אטיוד משנת 1935

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/8/8/1k6/4p1P1/6P1/6K1 w - - 0 1"] [PlyCount "31"]

1. Kf1 Kc3 2. Ke2 Kd4 3. g4 Ke4 4. g3 Kd4 5. g5 Ke5 6. g4 Ke6 7. Kxe3 Kf7 8. Ke4 {לא 8. מו4 כי אז 8..מז6 והשחור זוכה ברגלי ומשיג תיקו} Kg6 9. Kf4 Kf7 10. Kf5 Kg7 11. g6 Kg8 12. Kf6 Kf8 13. g7+ Kg8 14. g5 Kh7 15. g8=Q+ Kxg8 16. Kg6 *


הלבן מתחיל וזוכה. אטיוד משנת 1935

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "4K3/8/2p5/8/P2k4/8/P7/8 w - - 0 1"] [PlyCount "17"]

1. a5 Kc5 2. a4 Kd6 3. Kd8 c5 4. a6 Kc6 5. a5 c4 6. Kc8 c3 7. a7 c2 8. a8=Q+ Kd6 9. Qh1 *

הרגלים הלבנים מוצאים דרך מקורית לחסום את המלך השחור

הלבן מתחיל וזוכה. אטיוד משנת 1935

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/6p1/8/4K3/7P/4k2P/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "9"]

1. Ke6 Kf4 2. Kf7 Kg3 3. h5 Kh4 4. Kg6 Kxh3 5. Kxg7 *

פתרון: 1. מה6! (הניסיון ללכוד את הרגלי על ידי המהלך מו5 יביא לתיקו. 1...מו3 2. מז6 מז3 3. ח5 מח4 4. מ:ז7 מ:ח5 ותיקו). 1...מו4 2. מו7 מז3 3. ח5 מח4 4. מז6 מ:ח3 5. מ:ז7


הלבן מתחיל וזוכה. סיום זה חובר בשנת 1936.

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "3k4/1K3p2/8/4P3/8/6P1/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "33"]

1. Kc6 Ke7 2. Kd5 Kd7 3. Kd4 Ke7 4. Ke3 Kd7 5. Kf4 Ke6 6. Ke4 Kd7 7. Kf5 Ke7 8. g4 Ke8 9. Kf6 Kf8 10. g5 Ke8 11. Kg7 Ke7 12. Kg8 Ke8 13. e6 fxe6 14. g6 e5 15. g7 e4 16. Kh7 e3 17. g8=Q+ *

לא 3. מה4 כי השחור מצליח להשיג תיקו:

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "3k4/1K3p2/8/4P3/8/6P1/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "12"]

1. Kc6 Ke7 2. Kd5 Kd7 3. Ke4 Ke6 4. Kf4 f6 5. exf6 Kxf6 6. Kg4 Kg6 *

הלבן מתחיל וזוכה. סיום זה חובר בשנת 1936, פורסם ב-La Stratégie.

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/8/3k3p/7P/7K/4P3/8 w - - 0 1"] [PlyCount "33"]

1. Kg3 Ke4 2. Kg2 Ke3 3. Kf1 Ke4 4. Ke1 Ke3 5. Kd1 Kf4 6. Kd2 Ke4 7. e3 Kf3 8. Kd3 Kg3 9. Ke4 Kg4 10. Ke5 Kxh4 11. Kf4 Kh3 12. e4 Kg2 13. e5 h4 14. e6 h3 15. e7 h2 16. e8=Q h1=Q 17. Qe2+ *

הלבן מתחיל וכופה תיקו. סיום זה חובר בשנת 1936.

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/2p1k3/2p5/8/8/8/K1P5/8 w - - 0 1"] [PlyCount "33"]

1. Kb3 Kd6 2. Kc4 c5 3. Kd3 Ke5 4. Kc4 Kd6 5. Kd3 Kd5 6. c3 c4+ {אם 6...מה5 7. מה3 מד6 8. מה4 מג6 9. ג4 מב7 10. מד3 מא6 11. מג3 מב6 12. מג2 מא5 13. מב3}

7. Ke3 Ke5 8.

Kf3 Kd6 9. Kf4 Kc6 10. Ke5 Kc5 11. Ke4 c6 12. Ke3 Kb6 13. Kd2 Ka5 14. Kc2 Kb5 15. Kc1 Ka4 16. Kb2 c5 17. Ka2 *

הלבן מתחיל וכופה תיקו. סיום זה חובר בשנת 1938.

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/1p6/8/8/8/7K/1P3k2/8 w - - 0 1"] [PlyCount "13"]

1. Kg4 Ke3 2. Kf5 Kd4 3. Ke6 Kc5 4. Kd7 b5 5. Kc7 b4 6. Kb7 Kb5 {אם 6...ב3 7. מא6 מב4 8. מב6 מג4 9. מא5 מג5 10. מא4 מג4 11. מא3 מג5 12. מ:ב3 מב5}

7. b3 *

הלבן מתחיל וזוכה. סיום זה חובר על ידי גריגורייב [26]

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/8/1k6/8/K7/6P1/8 w - - 0 1"] [PlyCount "30"]

1. Kb3 Kc5 2. Kc3 Kd5 3. Kd3 Ke5 4. Ke3 Kf5 5. Kf3 Kg5 6. Kg3 Kf5 7. Kh4 Kg6 8. Kg4 Kh6 9. Kf5 Kg7 10. Kg5 Kh7 11. Kf6 Kh6 12. g4 Kh7 13. g5 Kh8 14. g6 Kg8 15. g7 Kh7 *

ללא עזרת המלך הרגלי לא היה יכול להגיע לערוגת ההכתרה.


הלבן מתחיל וזוכה.

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/p7/Pp6/1P6/8/K2k4/P7/8 w - - 0 1"] [PlyCount "13"]

1. Kb4 Kd4 2. a4 Kd5 3. a5 bxa5+ 4. Ka4 {הכאת הרגלי תביא לתיקו! 4...מג5 5. מא4 מב6 6. מב4 מג7 7. מג5 מב8}

Kc5 5. Kxa5 {ועכשיו יש לנו את אותה עמדה אבל תור השחור לנוע}

Kd6 6. b6 axb6+ 7. Kxb6 *

הלבן מתחיל וזוכה.

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/p7/Pp6/1P6/8/K2k4/P7/8 w - - 0 1"] [PlyCount "13"]

1. Kb4 Kd4 2. a4 Kd5 3. a5 bxa5+ 4. Ka4 {אם 4. מ:א5 מג5 5. מא4 מב6 וכופה תיקו למשל 6.מב4 מג7 7. מג5 מב8 8. מג6 מג8} Kc5 5. Kxa5 Kd6 6. b6 axb6+ 7. Kxb6 *

אטיוד משנת 1970, פורסם ב-Molodost Gruzzi הלבן נוסע וזוכה. [27]

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "1k2b3/4p1rP/1P1pK3/1Pp2P2/Rp2P3/p2P4/2P5/b7 w - - 0 1"] [PlyCount "21"]

1. Ra8+ Kb7 2. Rb8+ {אם 2. ח8=מה צז6+ 3. ו6 צ:ו6+ 4. מד5 רו7 מט על מסעים אחרים ר:ח8 והשחור זוכה}

Kxb8 3. h8=Q Rg6+ 4. f6 Rxf6+ 5. Kd5 Rf5+ 6. e5 Rxe5+ 7.

Kc4 Re4+ 8. d4 Rxd4+ 9. Kb3 Rd3+ 10. c3 Rxc3+ 11. Ka4 *

אם 1. ח8=מה השחור זוכה באופן הבא:


[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "0-1"] [SetUp "1"] [FEN "1k2b3/4p1rP/1P1pK3/1Pp2P2/Rp2P3/p2P4/2P5/b7 w - - 0 1"] [PlyCount "26"]

1. h8=Q Rg6+ 2. f6 Rxf6+ 3. Kd5 Rf5+ 4. e5 Rxe5+ 5. Kc4 Re4+ 6. d4 Rxd4+ 7. Kb3 Rd3+ 8. c3 Rxc3+ 9. Ka2 b3+ 10. Kxa3 b2+ 11. Ka2 b1=Q+ 12. Kxb1 Rc1+ 13. Kxc1 Bxh8 0-1

אטיוד משנת 1972, פורסם ב-EG הלבן נוסע וזוכה.

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "7K/1P3k2/8/8/5r2/7p/1PPPPP1P/R6R w - - 0 1"] [PlyCount "15"]

1. Ra4 Rxa4 2. b4 {לא 2. ו4 כי 2...צא5 3. ו5 צא4 ואין דרך למנוע מט} Rxb4 3. c4 Rxc4 {אם 3...צב6 4. מח7} 4. d4 Rxd4 5. e4 Rxe4 6. f4 Rxf4 7. Rf1 Rxf1 8. b8=Q *

אטיוד משנת 1989

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "3n3K/5P2/6kP/1P6/8/2n5/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "17"]

1. {אם 1. ב6 פ:ו7+ 2. מז8 פ:ח6+ 3. מו8 פא4 4. ב7 פג5 ותיקו}

f8=Q Nf7+ 2. Kg8 Nxh6+ 3. Kh8 Nf7+ 4. Qxf7+ Kxf7 5. b6 Nd5 6. b7 Ne7 7. b8=Q

Ng6+ 8. Kh7 Nf8+ 9. Kh6 *

Vitaly Halberstadt ויטלי הלברשטט

עריכה

אטיוד משנת 1954, פורסם ב-combat. הלבן נוסע וזוכה. [28]

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "5RBB/6P1/2q5/8/8/2k5/8/2K5 w - - 0 1"] [PlyCount "5"]

1. Rc8 Qxc8 2. Be6 Qxe6 3. g8=B+ {אם 3. ז8=מה+ מד3 4. מה:ה6 פט}

אטיוד משנת 1961, פורסם ב-Československý šach. הלבן נוסע וזוכה.

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/3N1k2/8/7K/8/5P1n/8 w - - 0 1"] [PlyCount "27"]

1. Kg3 Nf1+ 2. Kf4 Kg6 {אם 2..מה6 3. פג4 מד5 4. פה3+ פ:ה3 5. ו:ה3 מה6 6. מה4 וזוכה אם 2...פד2 3. פה4+ פ:ה4 4. מ:ה4 מה6 5. ו3 מו6 6. מו4 וזוכה}

3. Ne4 Kf7 {אם 3...מח5 4. פז3+ פ:ז3 5. ו:ז3 מז6 6. מז4 וזוכה}
4. Kf3 Ke6 5. Nc5+ {אם 5. מז2 מה5 6. מ:ו1 מ:ה4 7. מז2 מו4 ותיקו}

Kf5 6. Nb3 Nh2+ 7. Kg3 Ng4 8. Nd4+ Kg5 9. Ne6+ Kf5 10. Ng7+ Kg5 11. f4+ Kg6 12. Kxg4 Kxg7 13. Kg5 Kf7 14. Kf5 *

אטיוד משנת 1962, פורסם ב-El Ajedrez Español. הלבן נוסע וזוכה.

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/4K3/2P5/8/5r2/3P4/k7 w - - 0 1"] [PlyCount "17"]

1. c6 {לא 1.ד4 צג3 2. מד6 מב2 3. ג6 מב3 4. ד5 מג4 ותיקו} Rf2 2. c7 {אם 2. ד4 צג2 3. ד5 מב2 4. מד7 מג3 5. ג7 מד4 6. ד6 מד5 ותיקו} Re2+ 3. Kf7 Rf2+ 4. Kg7 Rg2+ 5. Kf6 Rf2+ 6. Ke5 Re2+ 7. Kd4 Rxd2+ 8. Kc3 Rd1 9. Kc2 *

Adolf Herberg

עריכה

אטיוד משנת 1958, פורסם ב-Szachy. הלבן נוסע וזוכה.

עריכה

נולד בפולין וחי בין 28.5.1896 - 16.2.1962. [29]

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/8/P7/2p5/5Pk1/8/5Kn1 w - - 0 1"] [PlyCount "23"]

1. a6 c3 2. Ke1 c2 {אם 2..פ:ו3+ 3. מד1 ג2+ 4. מג1 והרגלי א' מכתיר} 3. Kd2 Ne2 4. Kxc2 Nd4+ 5. Kd3 Nc6 6. Ke4 Kh4 7. Kf5 Kg3 8. f4 Kf3 9. Kg5 Ke4 10. f5 Ke5 11. f6 Kd6 12. Kh6 * {עדיין אפשר לקלקל...12. מז6 מג7 13. ו7 פה5+ ותיקו}

אטיוד משנת 2000, פורסם ב-Tidskrift for Schack. הלבן נוסע וזוכה.

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "6n1/8/5PK1/4P3/8/3k3n/7P/8 w - - 0 1"] [PlyCount "21"]

1. f7 Ne7+ 2. Kf6 Nd5+ 3. Ke6 Ng5+ 4. Kxd5 Nxf7 5. e6 Nh6 6. h3 Ng8 7. h4 Kc3 8. Kc5 Kd3 9. h5 Ke4 10. h6 Kf5 11. h7 *

אם 5.ח4 השחור מצליח להשיג תיקו.

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "6n1/8/5PK1/4P3/8/3k3n/7P/8 w - - 0 1"] [PlyCount "26"]

1. f7 Ne7+ 2. Kf6 Nd5+ 3. Ke6 Ng5+ 4. Kxd5 Nxf7 5. h4 Nh6 6. e6 Ng8 7. Ke5 Kc4 8. Kf5 Kd5 9. e7 Nxe7+ 10. Kf6 Ng8+ 11. Kg7 Ne7 12. h5 Nf5+ 13. Kg6 Ke6 *

אם 1.מז7 השחור מצליח להשיג תיקו.

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "6n1/8/5PK1/4P3/8/3k3n/7P/8 w - - 0 1"] [PlyCount "12"]

1. Kg7 Nxf6 2. exf6 Ke4 3. f7 Ng5 4. h4 Nxf7 5. Kxf7 Kf5 6. Kg7 Kg4 *

אטיוד משנת 2000, פורסם ב-64 (magazine). הלבן נוסע וזוכה.

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/8/8/3P4/2K5/1P5n/2k5 w - - 0 1"] [PlyCount "23"]

1. b3 Ng4 2. b4 Nf6 3. b5 Kd1 {אם 3...פד7 4. ד5 מב1 5. מב3 מא1 6. ד6 מב1 7. מג4 מב2 8. מד5 וזוכה}

4. Kd3 Ke1 5. b6 Kf2 6. b7 Nd7 7. Ke4 Nb8 8. Ke5

Ke3 9. d5 Na6 10. Kf5 {ולא 10. ד6 פג5} Kd4 11. d6 Nb8 12. Ke6 *

אם 1. ב4 השחור מחלץ תיקו:


[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/8/8/3P4/2K5/1P5n/2k5 w - - 0 1"] [PlyCount "24"]

1. b4 Ng4 2. b5 Nf6 3. Kc4 Kd2 4. d5 Ke3 5. Kc5 Ke4 6. d6 Nd7+ 7. Kc6 Ne5+ 8. Kc7 Kd5 9. b6 Ke6 10. b7 Nd7 11. Kc6 Nb8+ 12. Kc7 Nd7 *

אטיוד משנת 1977, פורסם ב-Szachy. הלבן נוסע ומשיג תיקו. [30]

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "1/2-1/2"] [SetUp "1"] [FEN "8/p6p/8/8/1P6/6k1/P5Pb/7K w - - 0 1"] [PlyCount "16"]

1. b5 h5 2. a3 h4 3. b6 h3 4. gxh3 axb6 5. a4 Kxh3 6. a5 b5 7. a6 Bb8 8. a7 Bxa7 1/2-1/2

אם השחור משחק 1..ח6 הוא יפסיד באופן הבא:


[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "1/2-1/2"] [SetUp "1"] [FEN "8/p6p/8/8/1P6/6k1/P5Pb/7K w - - 0 1"] [PlyCount "13"]

1. b5 h6 2. a4 h5 3. a5 h4 4. b6 h3 5. gxh3 axb6 6. a6 Kxh3 7. a7

אטיוד משנת 1977, פורסם בג'רוזלם פוסט. הלבן נוסע ומשיג תיקו.

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/7p/1k3q2/1p2P3/PP1P2p1/K1P4Q/pP5P/8 w - - 0 1"] [PlyCount "23"]

1. a5+ Ka6 2. Kxa2 Qf7+ 3. e6 Qxe6+ 4. d5 Qxd5+ 5. c4 Qxc4+ 6. b3 Qc2+ 7. Ka3 Qc1+ 8. Ka2 Qd2+ 9. Ka3 Qxb4+ 10. Kxb4 gxh3 11. Kc5 Kxa5 12. Kc6 *

1. מ:א2 מפסיד באופן הבא:


[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/7p/1k3q2/1p2P3/PP1P2p1/K1P4Q/pP5P/8 w - - 0 1"] [PlyCount "12"]

1. Kxa2 Qf7+ 2. e6 Qxe6+ 3. d5 Qxd5+ 4. c4 Qxc4+ 5. Qb3 Qxb3+ 6. Kxb3 h5 *

ארנסט הולם Ernst Frederik Holm

עריכה

אטיוד משנת 1913, הלבן נוסע וזוכה. [31]

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "6k1/3p4/P4P2/2P5/1K6/7b/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "11"]

1. c6 {אם 1. א7 רז2 ואין ללבן דרך להכתיר} dxc6 2. Kc5 {אם 2. א7 ג5+ 3. מ:ג5 רז2 ותיקו}

Bc8 3. a7 Bb7 4. Kd6 Kf7 5. Kc7 Ba8 6. Kb8 *

אטיוד משנת 1851, הלבן נוסע וזוכה.

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "6k1/8/5KP1/6P1/8/8/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "13"]

1. g7 Kh7 2. g8=Q+ Kxg8 3. Kg6 Kf8 4. Kh7 Ke7 5. g6 Kf8 6. g7+ Ke7 7. g8=Q *

רגלים כפולים הם לעיתים קרובות יתרון בשלב סיום ולו רק לאור העובדה שהאחד מהם יוכל להקריב את עצמו לטובת רעהו!

1. ז7 מח7 כעת נדרש הלבן לזהירות. אם 2. מו7 הוא יאפשר תיקו על ידי פט, בשעה ש-2. ז6+ מז8 גם מוביל לתיקו.

2. ז8=מה+! מ:ז8 3. מז6 כדי לתפוס את הנגדה. 3...מח8 (או 3...מו8 4. מח7 וזוכה) 4. מו7 מח7 5. ז6+ מח8 6. ז7+ וזוכה.


אטיוד משנת 1851, הלבן נוסע וזוכה.

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "k7/P7/1P6/4p3/4Pp2/5K2/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "19"]

1. Ke2 Kb7 2. Kd3 Ka8 3. Kc4 Kb7 4. Kc5 f3 5. Kd6 f2 6. a8=Q+ Kxa8 7. Kc7 f1=Q 8. b7+ Ka7 9. b8=Q+ Ka6 10. Qb6# 1-0

אטיוד משנת 1851, הלבן נוסע וזוכה.

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/2p5/1pPp4/1P1Pp3/4Pp1k/5P2/5KP1/8 w - - 0 1"] [PlyCount "47"]

1. g3+ fxg3+ 2. Kg2 Kh5 3. Kxg3 Kg5 4. f4+ exf4+ 5. Kf3 Kg6 6. Kxf4 Kf6 7. e5+ dxe5+ 8. Ke4 Kf7 9. Kxe5 Ke7 10. d6+ cxd6+ 11. Kd5 Ke8 12. Kxd6 Kd8 13. c7+ Kc8 14. Ke6 Kxc7 15. Ke7 Kc8 16. Kd6 Kb7 17. Kd7 Kb8 18. Kc6 Ka7 19. Kc7 Ka8 20. Kxb6 Kb8 21. Ka6 Ka8 22. b6 Kb8 23. b7 Kc7 24. Ka7 *

אם השחור מסרב להכות את הרגלי שמוצע לו במסע הראשון הלבן זוכה בדרך אחרת:

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/2p5/1pPp4/1P1Pp3/4Pp1k/5P2/5KP1/8 w - - 0 1"] [PlyCount "23"]

1. g3+ Kg5 2. g4 Kh4 3. Kg2 Kg5 4. Kh3 Kh6 5. Kh4 Kg6 6. g5 Kg7 7. Kh5 Kh7 8. g6+ Kg7 9. Kg5 Kg8 10. Kf6 Kf8 11. Ke6 Kg7 12. Kd7 *

אטיוד משנת 1884, הלבן נוסע וזוכה.

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/5b2/7p/7P/5PP1/8/1K4k1/8 w - - 0 1"] [PlyCount "11"]

1. f5 Kg3 2. g5 hxg5 {אם 2...מז4 3. ז6 רד5 4. ו6 מ:ח5 5. ו7 וזוכה} 3. h6 Bg8 4. f6 Kf4 5. h7 Bxh7 6. f7 *

Julio César Infantozzi

עריכה

מחבר יליד אורוגוואי שחי בין 2.4.1916-31.10.1991 [32]

אטיוד משנת 1949, שפורסם ב-la idea הלבן נוסע וזוכה.


[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/4kp2/2P1p2K/3P4/8/8/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "33"]

1. c7 Kd7 2. d6 e5 3. Kg5 e4 4. Kg4 f6 5. Kg3 f5 6. Kf4 Kc8 7. Ke3 Kd7 8. Kd4 Kc8 9. Kc5 Kb7 10. Kd5 e3 11. Ke6 e2 12. Kd7 e1=Q 13. c8=Q+ Kb6 14. Qc6+ Ka7 {אם 14...מא5 15. מג8 מהה6+ 16. מהד7 מהה5 17. מהג7+ מב5 18. ד7 מהה6 19. מב8 וזוכה} 15. Kc8 Qe6+ 16. Qd7+ Qxd7+ 17. Kxd7 *

שמואל איסנגר Samuel Isenegger

עריכה

אטיוד משנת 1939, שפורסם ב- Basler Nachrichten הלבן נוסע וזוכה. [33] [34] [35]

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/kP6/4P3/3K4/8/8/5n2 w - - 0 1"] [PlyCount "21"]

1. e6 {אם 1. מג5 מב7 2. ה6 פז3 3. ה7 פה4+ ותיקו}

Ng3 2. Ke5 Nh5 3. e7 Ng7 4. Kf6 Ne8+ 5. Kf7 Nd6+ 6. Ke6 Ne8 7. Kd7 Nf6+

8. Kc6 Ne8 9. b7 Ka7 10. Kd7 Nf6+ 11. Kc8 *

אטיוד משנת 1946, הלבן נוסע וזוכה.

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "6b1/8/2k4K/4P3/7P/8/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "13"]

1. Kg7 Bb3 2. h5 Kd7 3. h6 Bc2 4. Kf7 {מאיים 5. ה6+ ולאחר מכן ה7 אם 4. מו6 מה8 ותיקו}

Bb3+ 5. e6+ Bxe6+ 6. Kf6 Bg8 7. Kg7 *

Genrikh Kasparyan גנריך קספריאן

עריכה

אטיוד משנת 1937 שהתפרסם ב-Shakhmaty v SSSR, הלבן נוסע ומשיג תיקו [36]

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "k3K3/1p6/7p/1P6/1P6/8/PP6/8 w - - 0 1"] [PlyCount "15"]

1. Kd7 h5 2. Kc7 h4 3. Kb6 h3 4. Ka5 h2 {אם 4...ב6+ 5. מא4 ח2 6. א3 ח1=מה 7. ב3} 5. b6 h1=Q 6. b5 Qb1 7. a4 Qe1+ 8. b4 *

Alexander Kazantsev אלכסנדר קזנצ'ב

עריכה

אטיוד משנת 1951 שהתפרסם ב-Shakhmaty v SSSR, הלבן נוסע וזוכה [37]

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/1p3p2/5P2/8/pk1p4/3P4/1P5P/3K4 w - - 0 1"] [PlyCount "25"]

1. h4 Kb3 2. Kc1 Ka2 3. h5 b5 4. h6 b4 5. h7 a3 6. b3 Ka1 7. h8=N {אם 7. ח8=מה א2 8. מד2 מב2 9. מהד8 א1=מה 10. מה:ד4+ מ:ב3 11. מה:א1 פט}

Ka2 8. Kc2

Ka1 9. Ng6 Ka2 10. Nf4 Ka1 11. Ne6 Ka2 12. Nxd4 Ka1 13. Ne6 *

אטיוד משותף עם ברנהרד הורביץ משנת 1851, הלבן נוסע וזוכה. [38]


[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/5b2/5P2/2P1K1k1/8/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "13"]

1. c5 Kg5 2. c6 Bd8 3. Ke5 Kh6 {עם הרעיון לקדם את 4. מה6 מז7 5. ו6+ מו8 ותיקו} 4. f6 Kh7 5. Ke6 Kg8 6. Kd7 Ba5 7. Ke8 *

אטיוד משותף עם ברנהרד הורביץ משנת 1851, הלבן נוסע וזוכה.


[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/2k5/2Pp3p/1P6/8/5K2/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "17"]

1. Kf4 Kb6 2. Kf5 Kc7 3. Kf6 Kb6 4. Ke6 Kc7 5. Kd5 h5 6. b6+ Kxb6 7. Kxd6 h4 8. c7 Kb7 9. Kd7 *

הרעיון של הלבן הוא ללכוד את הרגלים השחורים, כיון שהרגלים הלבנים מגינים זה על זה ואין אפשרות להכותם.

אטיוד משותף עם ברנהרד הורביץ משנת 1851, הלבן נוסע וזוכה.


[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "k7/2p1pp2/2P3p1/4P1P1/5P2/p7/Kp3P2/8 w - - 0 1"] [PlyCount "11"]

1. f5 e6 {אם השחור יכה את הרגלי 1..ז:ו5 2. ה6 ו:ה6 3. ז6 וזוכה} 2. fxe6 fxe6 3. f4 Kb8 4. f5 exf5 {אם 4...ז:ו5 5. ז6}

5. e6 Kc8 6. e7 *

אטיוד משותף עם ברנהרד הורביץ משנת 1851, הלבן נוסע וזוכה.


[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/8/2p5/2Pp4/3K2Pk/7P/8 w - - 0 1"] [PlyCount "37"]

1. Ke4 Kg4 2. h4 Kh5 3. Kf4 Kh6 4. g4 Kg6 5. h5+ Kh6 6. Ke4 Kg5 7. Kf3 Kh6 8. Kf4 Kh7 9. g5 Kg7 10. g6 Kh6 11. Kg4 Kg7 12. Kg5 d3 13. h6+ Kg8 14. Kf6 d2 15. h7+ Kh8 16. Kf7 d1=Q 17. g7+ Kxh7 18. g8=Q+ Kh6 19. Qg6# 1-0

אטיוד משותף עם ברנהרד הורביץ , הלבן נוסע וזוכה.


[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "4b1k1/4P1P1/5P1K/8/8/8/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "21"]

1. Kg5 Kf7 2. Kf5 Bd7+ 3. Ke5 Be8 4. Kd6 Ba4 5. Kc7 Bb5 6. Kd8 Bc6 7. g8=Q+ Kxg8 8. e8=Q+ Bxe8 9. Kxe8 Kh7 10. f7 Kg7 11. f8=Q+ *

אטיוד משותף עם ברנהרד הורביץ , הלבן נוסע וזוכה.


[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "6K1/1k4P1/6P1/8/8/8/r7/8 w - - 0 1"] [PlyCount "17"]

1. Kf7 Rf2+ {אם 1..צא8 2. ז8=מה ולאחר הכאת המלכה והצריח הרגלי בז6 יוכתר למלכה נוספת} 2. Ke6 Re2+ 3. Kf5 Rf2+ {אם 3...צה8 4. מו6 מג7 5. מו7 מד7 6. ז8=מה וזוכה}

4. Ke4 Re2+ 5. Kf4 {5. מו3 מאפשר לשחור תיקו 5...צה8 6. מו4 צז8 7. מו5 צ:ז7 ותיקו}

Re8 6. Kg5 Kc7 7. Kh6 Kd7 8. Kh7 Ke7 9. g8=Q *

אטיוד משנת 1921 פורסם ב-Shakhmaty v SSSR,הלבן נוסע וזוכה. [39]

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "4R3/8/8/4b3/2p2kp1/1PP2Pp1/2P1pPPP/1K6 w - - 0 1"] [PlyCount "19"]

1. hxg3+ Kf5 2. fxg4+ Kf6 3. g5+ Kf5 4. g4+ Kf4 5. g3+ Ke4 6. f3+ Kd5 7. bxc4+ Kd6 8. c5+ Kd5 9. c4+ Kd4 10. c3+ *

אטיוד משנת 1929, פורסם ב-פראבדה, הלבן נוסע וזוכה.

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "5Q2/PP3P2/1P1BB3/8/3P4/7p/nP2bp1P/3k3K w - - 0 1"] [PlyCount "17"]

1. Bb3+ Ke1 2. Bb4+ Nc3 3. Bxc3+ Kf1 4. Bc4 Bxc4 5. Qc5 Bd3 6. Qb5 Bxb5 7. b8=N Bd3 8. a8=B {אם 8. א8=מה רה4+ 9. מה:ה4 פט}

Be2 9. f8=R * {אם 9. ו8=מה רו3+ 10. מה:ו3 פט}

אטיוד משנת 1947,הלבן נוסע וזוכה.

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "4nK2/6R1/7p/1k6/8/8/PPPPP2p/8 w - - 0 1"] [PlyCount "13"]

1. a4+ Kc5 2. b4+ Kd5 3. c4+ Ke5 4. d4+ Kf5 5. e4+ {אם 5. צו7+ פו6 ותיקו} Kf4 6. Rf7+ Kg3 7. Rf1 *

אטיוד משנת 1954 בשיתוף עם Leopold Mitrofanov הלבן נוסע וזוכה.

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/1p1PQ3/3PP3/7p/3p4/3p3k/5P1p/5K2 w - - 0 1"] [PlyCount "13"]

1. Qh4+ Kxh4 2. Kg2 h1=Q+ 3. Kxh1 Kh3 4. d8=Q d2 5. Qh4+ Kxh4 6. Kh2 d1=Q 7. d7

דרך אפשרית לנצחון היא 7...מהד2 8. ד8=מה+ מז4 9. מהז8+ מו5 10. מהו7+ מה5 11. ה7 וגם רגלי ח5 נופל במקביל לשח.

אטיוד משנת 1957 ,פורסם ב-Magyar Sakkélet הלבן נוסע וזוכה.

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "K7/1pk5/8/pP6/7r/P7/pRPPPPP1/8 w - - 0 1"] [PlyCount "15"]

1. b6+ {אם 1. צ:א2 מב6 וזוכה} Kc8 2. Rxa2 a4 3. g4 Rxg4 4. f4 Rxf4 5. e4 Rxe4 6. d4 {על 4. ג4 יבוא צז5 וזוכה} Rxd4 7. c4 Rxc4 8. Rh2 *

אטיוד משנת 1959 ,בשיתוף עם Leopold Mitrofanov[40].

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/5ppp/8/p5P1/3P1k2/3P4/1PP4K/8 w - - 0 1"] [PlyCount "53"]

1. g6 fxg6 2. c4 Kf5 3. d5 Ke5 4. d4+ Kd6 5. Kg3 g5 6. Kg4 h6 7. Kf5 a4 8. Ke4 g4 9. c5+ Kd7 10. d6 h5 11. Kf4 g5+ 12. Kg3 Kc6 13. d5+ Kd7 14. Kg2 h4 15. Kh2 g3+ 16. Kh3 g4+ 17. Kg2 Kd8 18. c6 Kc8 19. d7+ Kc7 20. d6+ Kd8 21. Kg1 h3 22. Kh1 g2+ 23. Kh2 g3+ 24. Kg1 h2+ 25. Kxg2 a3 26. c7+ Kxd7 27. bxa3 *

אטיוד משנת 1974, שהתפרסם ב-Shakhmaty v SSSR הלבן נוסע וכופה תיקו. [41][42]

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/2P5/8/8/3K4/4p3/3b1k2 w - - 0 1"] [PlyCount "11"]

1. c7 e1=N+ 2. Kd4 Bg4 3. Kc5 Nd3+ 4. Kb6 {אם 4. מד6 השחור זוכה 4...פב4 5. מה7 פד5+ 6. מד8 פב6}

Ne5 5. Kb7 Nc4 6. c8=N *

אטיוד משנת 1989, בשיתוף עם Anatoly Georgevich Kuznetsov [43] מהתחרות הקבוצתית של USSR

עריכה

הלבן נוסע וכופה תיקו.

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "1/2-1/2"] [SetUp "1"] [FEN "3k4/2pP4/1P6/p1p1p3/P7/1KPpn3/PR1b4/8 w - - 0 1"] [PlyCount "20"]

1. b7 c4+ 2. Ka3 Nc2+ 3. Rxc2 dxc2 4. b8=R+ Kxd7 5. Rb2 c1=R 6. Rxd2+ Ke6 7. Rc2 Rb1 8. Re2 Ra1 9. Rb2 e4 10. Rb1 Rxb1 1/2-1/2

אטיוד משנת 2004, בשיתוף עם Oleg Wiktorowitsch Perwakow מהתחרות של WCCT (World Chess Composition Tourney)

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "6n1/6P1/2pPP3/1pN5/2PkP3/2p1p2r/2P1P1p1/R1Q1K3 w Q - 0 1"] [PlyCount "31"]

1. Nb3+ Kxe4 2. Nc5+ Kd4 {אם 2...מו4 3. פד3+ מו5 4. מה:ה3 צ:ה3 5. מו2 צ:ה6 6. ד7 צד6 7. פג5 וזוכה}

3. Qd1+ Ke5 4. Qd4+ Kxd4 5. O-O-O+ Kxc5 6. d7 Rh1 7.

d8=Q g1=Q 8. Qd4+ Kb4 9. c5+ Ka5 10. Qxc3+ b4 11. Qa1+ Kb5 12. c4+ bxc3 13. Qb1+ Kxc5 14. Qf5+ Kb6 15. Rxg1 Rxg1+ 16. Kc2 *

אטיוד משנת 1913, הלבן נוסע וזוכה. [44]

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/3p4/3P4/pP6/p4pp1/p2K4/P2P1P2/6k1 w - - 0 1"] [PlyCount "11"]

1. b6 g3 2. f3 g2 3. b7 Kf2 {אם 3...מח2 4. ב8=צ ז1=מה 5. צח8+ מז2 6. צז8+ מ:ו3 7. צ:ז1} 4. b8=B {חשוב להכתיר רץ ולא מלכה כי אחרת בעמדה הסופית מתקבל פט}

g1=Q 5. Ba7+ Kxf3 6. Bxg1 *

אם 1...מ:ו2 אז:

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/3p4/3P4/pP6/p4pp1/p2K4/P2P1P2/6k1 w - - 0 1"] [PlyCount "21"]

1. b6 Kxf2 2. b7 g3 3. b8=Q g2 4. Qa7+ Kf1 5. Qxd7 g1=Q 6. Qf5 Qg3+ 7. Ke4 Qe1+ 8. Kxf4 Qxd2+ 9. Ke5+ Ke1 10. Qe4+ Kd1 11. Qd5 *

אטיוד משנת 1930, פורסם ב-Weltspiegel הלבן נוסע וזוכה.[45]

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "4K3/1p6/8/2P5/P2k4/8/P7/8 w - - 0 1"] [PlyCount "17"]

1. c6 bxc6 2. a5 Kc5 3. a4 Kd6 4. Kd8 c5 5. a6 Kc6 6. a5 c4 7. Kc8 c3 8. a7 c2 9. a8=Q+ *


אטיוד משנת 1933, הלבן נוסע וזוכה.

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/1b5P/kP6/8/5K2/1P6/8 w - - 0 1"] [PlyCount "19"]

1. Ke4 Bd8 2. b6 {אם 2. מה5 רז5 3. ח7 רג1 4. מד5 ר:ב2 5. מג5 רו6 6. ב6 מא6 7. מג6 רה5 ושחור חילץ תיקו}

Ka6 3. Ke5 Bg5 4. h7 Bc1 5. Kd6 Bxb2 6. Kc7 Be5+ 7. Kc6 Bg7 8.

b7 Ka7 9. Kc7 Be5+ 10. Kc8 *

אטיוד משנת 1932,פורסם ב-Oeralski Rabochy הלבן נוסע וזוכה[46] [47].


[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "1b6/4P3/1P2PN2/8/2P5/P1k5/P1p2P2/K5B1 w - - 0 1"] [PlyCount "23"]

1. Ne4+ Kd3 2. Nc5+ Kc3 3. Nb3 Be5 4. f4 Bg7 5. e8=N Bh8 6. f5 Be5 7. Bh2 Bxh2 8. b7 Be5 9. b8=B {על 9. ב8=מה מג4+ 10. מה:ה5 ג1=מה+ 11. פ:ג1 פט} Bxb8 10. Nc7 Bxc7 11. e7 Be5 12. e8=R *

Giambattista Lolli ג'יאמבטיסטה לולי

עריכה

אטיוד משנת 1763, הלבן נוסע וזוכה. [48]


[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/4k1pp/8/4KPPP/8/8/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "13"]

1. g6 h6 2. Kd5 Kf6 3. Ke4 Kg5 4. Ke5 Kxh5 5. Ke6 Kg5 6. f6 gxf6 {אם 6... מ:ז6 7. ו7 וזוכה}

7. g7 *

אם 1...ח:ז6 אז:

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "8/4k1pp/8/4KPPP/8/8/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "21"]

1. g6 hxg6 2. hxg6 Kf8 3. Kd6 Ke8 4. Ke6 Kf8 5. Kd7 Kg8 6. Ke8 Kh8 7. f6 gxf6 8. Kf7 f5 9. g7+ Kh7 10. g8=Q+ Kh6 11. Qg6# 1-0

Ilya Maizelis

עריכה

אטיוד משנת 1921, הלבן נוסע וזוכה[49].

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/p4K2/P7/8/8/8/1k6/8 w - - 0 1"] [PlyCount "11"]

1. Ke6 Kc3 2. Kd5 Kb4 3. Kc6 Kc4 4. Kb7 Kb5 5. Kxa7 Kc6 6. Kb8 *

אטיוד זה ממחיש כי הקו הישר איננו בהכרח הדרך הקצרה ביותר בין שתי נקודות...

אם הלבן היה בוחר לשחק 1. מה7 לשחור תיקו.


[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/p4K2/P7/8/8/8/1k6/8 w - - 0 1"] [PlyCount "12"]

1. Ke7 Kc3 2. Kd7 Kd4 3. Kc7 Kc5 4. Kb7 Kd6 5. Kxa7 Kc7 6. Ka8 Kc8 *

Artur Mandler

עריכה

הלבן מתחיל וזוכה ; סיום זה חובר על ידי מנדלר בשנת 1938 [50]

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/1pK5/8/8/8/8/k4P2/8 w - - 0 1"] [PlyCount "21"]

1. Kd6 Ka3 2. Kc5 Ka4 3. f4 b5 4. f5 b4 5. Kc4 b3 6. Kc3 Ka3 7. f6 b2 8. f7 b1=Q 9. f8=Q+ Ka4 10. Qa8+ Kb5 11. Qb8+ *

אם שחור משחק 9...מא2 10. מהא8 מט.

אם הלבן משחק 1. מ:ב7 השחור משיג תיקו בדרך הבאה:

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "8/1pK5/8/8/8/8/k4P2/8 w - - 0 1"] [PlyCount "8"]

1. Kxb7 Kb3 2. Kc6 Kc4 3. Kd6 Kd4 4. f4 Ke4

אם הלבן משחק 1. ו4 השחור משיג תיקו בדרך הבאה:

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "8/1pK5/8/8/8/8/k4P2/8 w - - 0 1"] [PlyCount "10"]

1. f4 b5 2. f5 b4 3. f6 b3 4. f7 b2 5. f8=Q b1=Q

הלבן מתחיל וזוכה ; סיום זה חובר על ידי מנדלר בשנת 1938 פורסם ב-Národní osvobození

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "8/2pK4/1p1p4/8/k1P5/8/5P2/8 w - - 0 1"] [PlyCount "23"]

1. Kc6 {אם 1. ו3 ב5 2. ג:ב5 ד5 ותיקו . אם 1. מ:ג7 מב4 2. ו4 מ:ג4 3. ו5 מד5 ותיקו} b5 2. cxb5 d5 3. Kc5 {אם 3. מ:ד5 מ:ב5 4. ו4 ג5 5. ו5 ג4 6. מד4 מג6 7. מ:ג4 מד6 ותיקו} d4 4. b6 cxb6+ 5. Kxd4 b5 6. f4 b4 7. f5 b3 8. Kc3 Ka3 9. f6 b2 10. f7 b1=Q 11. f8=Q+ Ka2 12. Qa8# 1-0

Jan Hendrik Marwitz

עריכה

מחבר סיומים הולנדי שחי בין 10.10.1915 - 6.12.1991 [51]

הלבן מתחיל וזוכה, סיום משנת 1937

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/8/4P3/2k5/6K1/8/2n5 w - - 0 1"] [PlyCount "3"]

1. e6 Ne2+ 2. Kh2 {כל מסע אחר מאפשר לשחור להשיג תיקו: 2. מו3 פד4+ וזוכה ברגלי 2. מח3 או מז2 פו4+ וזוכה ברגלי 2. מז4 פג3 3. ה7 פד5 4. ה8=מה פו6+ 2. מח4 פו4 3. ה7 פז6+ 2. מו2 פג3 3. ה7 פה4+ 4. מה3 פד6 בולם את הרגלי ולוכד אותו בעזרת המלך}

מחבר סיומים הולנדי שחי בין 6.8.1921 - 25.1.2018 [52]


[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "1k6/1p4p1/PP5p/P7/8/6K1/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "33"]

1. a7+ Ka8 2. Kf4 h5 3. Ke5 h4 4. Kf4 g6 5. Kf3 g5 6. Kg4 h3 7. Kxh3 g4+ 8. Kg2 g3 9. a6 bxa6 10. Kxg3 a5 11. Kf4 a4 12. Ke5 a3 13. Kd6 a2 14. Kc7 a1=Q 15. b7+ Kxa7 16. b8=Q+ Ka6 17. Qb6# 1-0

Josef Moravec

עריכה

מורבץ' היה מחבר צ'כי שחי בין 20.3.1882-29.8.1969 ויצר מעל 200 סיומים. [53] [54] [55]


הלבן מתחיל וזוכה, סיום משנת 1925

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "K7/8/kPP5/1b6/1P6/8/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "7"]

1. c7 Bc6+ 2. b7 {אם 2. מב8 רב7 3. ב5+ מ:ב6 4. ג8=מה ר:ג8 5. מ:ג8 מ:ב5 ותיקו אם במקום 3. ב5 3. ג8=מה ר:ג8 4. מג7 מב5 5. מ:ג8 מ:ב6 ותיקו}

Bxb7+ 3. Kb8 Kb6 4. b5 {השחור חייב לזוז, ולאבד את הרץ או אם יזוז איתו יאפשר להכתיר מלכה או להכותו אם יבחר לסגת ל-א6}


הלבן מתחיל וזוכה, סיום משנת 1941

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "7k/6p1/6P1/8/8/p5K1/P7/8 w - - 0 1"] [PlyCount "29"]

1. Kf4 Kg8 2. Ke5 Kf8 3. Kd6 Ke8 4. Ke6 Kf8 5. Kd7 Kg8 6. Ke7 Kh8 {כעת ברור ההגיון של התמרון הלבן. למלך הלבן ייקח 4 מסעים כדי ללכוד את הרגלי ב-א3 במקום 6 מסעים במצב הפתיחה. המלך השחור יבזבז זמן רב להיחלץ מ-ח8} 7. Kd6 Kg8 8. Kc5 Kf8 9. Kb4 Ke7 10. Kxa3 Kd6 11. Kb4 Kc6 12. a4 Kb6 13. Kc4 Kc6 14. a5 Kc7 15. Kd5 *

המלך השחור לא יכול לעצור גם את רגלי א' וגם להגן על ז7 בו זמנית.

1. מו3 יביא לתיקו:


[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "7k/6p1/6P1/8/8/p5K1/P7/8 w - - 0 1"] [PlyCount "23"]

1. Kf3 Kg8 2. Ke3 Kf8 3. Kd3 Ke7 4. Kc3 Kf6 5. Kb3 Kxg6 6. Kxa3 Kf5 7. Kb4 g5 8. a4 g4 9. a5 g3 10. a6 g2 11. a7 g1=Q 12. a8=Q *

הלבן מתחיל וזוכה, סיום משנת 1952

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/8/7p/1PK2k2/8/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "13"]

1. b5 Ke5 2. b6 Kd6 3. Kb5 h4 4. Ka6 h3 5. b7 Kc7 6. Ka7 h2 7. b8=Q+ *

המלך הלבן צריך ללכת בדרך מיוחדת כדי לסייע לרגלי שלו להכתיר.

אם 2. מג5 כדי לחסום את המלך השחור השחור יצליח להשיג תיקו.


[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/8/7p/1PK2k2/8/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "12"]

1. b5 Ke5 2. Kc5 Ke6 3. Kc6 h4 4. b6 h3 5. b7 h2 6. b8=Q h1=Q+ *

הלבן מתחיל וכופה תיקו, סיום משנת 1952

עריכה

פורסם ב-Ceskoslovensky Sach

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/5k1K/8/8/2p5/8/3P4/8 w - - 0 1"] [PlyCount "9"]

1. Kh8 Kf6 2. Kg8 Ke5 3. Kf7 Kd4 4. Ke6 Kd3 5. Kd5 *

Berner Beat Neuenschwander

עריכה

יליד שוויץ, 1958. הלבן מתחיל וזוכה, אטיוד משנת 1988 שפורסם ב-idee & form [56] [57]


[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "3N4/p7/k6n/P7/8/1K6/2P5/8 w - - 0 1"] [PlyCount "13"]

1. Ka4 Nf5 2. c4 Nd6 3. c5 Nb7 4. c6 Nxd8 5. c7 Nb7 6. c8=R Nxa5 7. Rc5 *

Moisei Borisovich Neumann

עריכה

יליד ביילארוס, חי בין 10-04-1898 - 23-10-1967, היה כימאי מפורסם עם למעלה מ-600 מאמרים מקצועיים. הלבן מתחיל וזוכה, אטיוד משנת 1926 שפורסם ב-Shakhmatny Listok שמו הקודם של Shakhmaty v SSSR


[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/7K/7P/1P6/2n4k/4n3/1P6/8 w - - 0 1"] [PlyCount "15"]

1. Kg6 Ne5+ 2. Kf6 {אם 2. מז7 מז5 3. ח7 פו5+ 4. מז8 פז6 ותיקו}

N5g4+ 3. Ke6 Nxh6 4. b6 Nf7 5. Kxf7 Nc4 6. b7 Nd6+ 7. Ke7

Nxb7 8. b4 *

Henry Otten

עריכה

חי בין 21.4.1855 - 14.5.1930, נולד בגרמניה והיגר לארצות הברית ב-1872.

אטיוד זה פורסם ב-1891 ב-New York World, לבן מתחיל וזוכה


[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/6b1/5k2/8/P3K1P1/8/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "9"]

1. a5 Bf8 2. Kd5 Bh6 3. g5+ Bxg5 4. Ke4 Bh4 5. Kf3 *


הלבן מתחיל וזוכה, אטיוד משנת 1952, פורסם ב-La scacchiera [58]


[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "6K1/8/2b5/8/3P1P2/8/4P3/3k4 w - - 0 1"] [PlyCount "9"]

1. e4 Bxe4 2. Kf7 Kd2 3. Ke6 Ke3 4. Ke5 Bc2 5. d5 * {אם 4...רז2 5. ו5}

הלבן מתחיל וזוכה, אטיוד משנת 1994 [59]


[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "4B3/P1p5/r6P/p7/1B4p1/1p6/1P1P4/1b2k2K w - - 0 1"] [PlyCount "21"]

1. d3+ Kf1 2. Kh2 Rxh6+ 3. Kg3 Ra6 4. Bb5 Rxa7 5. d4+ Kg1 6. Bc5 Ra8 7. d5+ Kh1 8. Bc6 Ra6 9. d6+ Rxc6 10. d7 Rxc5 11. d8=Q *

הלבן מתחיל וזוכה, אטיוד משנת 1964 [60]

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "8/4K1np/8/1B1P3k/4p3/8/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "15"]

1. Kf6 Kh6 2. d6 Ne8+ 3. Bxe8 e3 4. d7 {אם 4. רב5 ה2 5. ר:ה2 פט} e2 5. d8=N e1=N {אם 5...ה1=מה 6. פו7+ מח5 7. פה5+ מח4 8. פו3+ וזוכה. אם 7...מח6 8. פז4 מט}

6. Nc6 Nf3 7. Ne7 Nh4 8.

Ng8# 1-0

הלבן מתחיל וזוכה, אטיוד משנת 1964 פורסם ב-64 (magazine)

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "1B6/PP3P1P/6k1/8/b7/6P1/4p2p/7K w - - 0 1"] [PlyCount "13"]

1. h8=N+ Kg5 2. Bf4+ Kg4 3. Bd2 Kh3 4. b8=N e1=Q+ 5. Bxe1 Bd1 6. f8=R Bc2 7. a8=B *

על הכתרת פרש ב-ו8 מצליח השחור להוציא תיקו :

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "1B6/PP3P1P/6k1/8/b7/6P1/4p2p/7K w - - 0 1"] [PlyCount "32"]

1. f8=N+ Kf7 2. h8=Q e1=Q+ 3. Kxh2 Qf2+ 4. Kh3 Qf1+ 5. Kg4 Qd1+ 6. Kg5 Qd8+ 7. Kh6 Qd2+ 8. Bf4 Qh2+ 9. Kg5 Qxh8 10. b8=Q Qf6+ 11. Kg4 Bd1+ 12. Kh3 Qf5+ 13. Kh2 Qh5+ 14. Kg1 Qc5+ 15. Kf1 Qc4+ 16. Kf2 Qe2+ *

הלבן מתחיל וזוכה, אטיוד משנת 1985 פורסם ב-Znamya Yunosti

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "7B/6P1/8/4R3/2q5/8/R2p4/1k1K4 w - - 0 1"] [PlyCount "11"]

1. Ra1+ {על 1. צ:ד2 השחור מביא לשח נצחי 1...מהו1+ 2. צה1 מהו3+} Kxa1 2. Ra5+ Kb1 3. Ra1+ Kxa1 4. g8=Q+ {אם 4. ז8=ר+ מב1 5. ר:ג4 פט}

Kb1 5. Qb8+ Ka2 6. Qb2# 1-0

הלבן מתחיל וזוכה

סיום זה חובר על ידי פונציאני בשנת 1769

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "7k/7P/6P1/8/8/6K1/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "13"]

1. Kg4 Kg7 2. Kf5 Kh8 3. Kg5 Kg7 4. h8=Q+ Kxh8 5. Kf6 Kg8 6. g7 Kh7 7. Kf7 *

זו נראית כזכייה קלה, משום שהרגלים המחוברים אינם בסכנה. אם הרגלי ב-ז6 יוכה הרגלי השני יכתיר. קיימת עם זאת סכנה של פט. הלבן פותר את הבעיה בכך שלצורך זכייה די והותר ברגלי אחד.

1. מו4 מז7 2. מו5 מח8 3. מז5 (או מה6 או מה5 אך לא מו6?? פט) 3...מז7 4. ח8=מה+! מ:ח8 5. מו6 מז8 6. ז7 מח7 7. מו7 וזוכה.

סיום זה חובר על ידי פרוקש בשנת 1940 ופורסם ב-Narodni Listy. הלבן מתחיל וכופה תיקו [61]

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "4r2k/P1P5/8/8/8/5K2/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "15"]

1. Kf4 Kg7 2. a8=Q Rxa8 3. Ke5 Kf7 4. Kd6 Ke8 5. Kc6 Rc8 6. Kd6 Ra8 7. Kc6 Rc8 8. Kd6 *

על כל מסע מלבד 1. מו4 השחור זוכה על ידי מז7 ומספיק להגיע בזמן לרגלים הלבנים.


סיום זה חובר על ידי פרוקש בשנת 1946 הלבן מתחיל וזוכה

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "1/2-1/2"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/5Ppk/8/8/4K3/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "11"]

1. Kf4 Kh7 2. Kg5 Kh8 3. Kh6 Kg8 4. Kxg6 Kh8 5. Kf7 Kh7 6. Ke8

1. מו4 מח7 (אם 1... ז5+ 2. מו5 ז4 3. מה6 ז3 4. ו7 מז7 5. מה7) 2. מז5 מח8 3. מח6! הלבן מתייצב בנגדה וזוכה. הכאת הרגלי מובילה לתיקו (מ:ז6 מז8) 3...מז8 (אם 3...ז5 4. ו7) 4. מ:ז6 מח8 5. מו7 מח7 6. מה8 וזוכה.

סיום זה חובר בשנת 1950 ופורסם ב-Rudé právo

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "8/6p1/7k/7P/4P3/6K1/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "19"]

1. Kf4 Kxh5 2. Kf5 Kh6 3. e5 Kh7 4. Ke6 g5 5. Kf7 g4 6. e6 g3 7. e7 g2 8. e8=Q g1=Q 9. Qe4+ Kh6 10. Qh4# 1-0

Wlodek Proskurowski

עריכה

מחבר פולני שנולד ב-19.1.1936 [62] הלבן מתחיל וזוכה, אטיוד משנת 1964, פורסם ב-Szachy

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "k2K4/pp6/P3P3/8/8/8/1p6/8 w - - 0 1"] [PlyCount "15"]

1. e7 b1=Q 2. e8=Q Qh7 3. Kc8 Qg7 4. Qd8 Qf7 5. Qh8 Qe7 6. Qg8 bxa6 7. Qg2+ Qb7+ 8. Qxb7# 1-0

סיום זה חובר על ידי רטי בשנת 1921

עריכה

הלבן מתחיל וכופה תיקו, פורסם ב-Deutsch Osterreichische Tageszeitung

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "7K/8/k1P5/7p/8/8/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "9"]

1. Kg7 h4 2. Kf6 Kb6 3. Ke5 h3 4. Kd6 h2 5. c7 *

סיום זה חובר על ידי רטי בשנת 1925

עריכה

הלבן מתחיל וכופה תיקו

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "1/2-1/2"] [SetUp "1"] [FEN "8/3k4/1K6/PP6/2b5/8/8/5n2 w - - 0 1"] [PlyCount "14"]

1. Kb7 Ne3 2. a6 {אם 2. ב6 פד5 3. מא7 פב4 ושחור זוכה}

Nd5 3. a7 Nc7 4. a8=Q {על 4. ב6 רג5+ 5. מב8 פא6 מט}
Bd5+ 5. Ka7 Nxa8 6. b6 Kc8 7. b7+ Bxb7

1/2-1/2

הלבן מתחיל וזוכה, אטיוד משנת 1937 [63]

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/1P6/8/2K2kn1/8/6P1/8 w - - 0 1"] [PlyCount "11"]

1. Kd5 Ne5 2. g3+ Kf5 3. g4+ Kf6 4. g5+ Kf5 5. g6 Kf6 6. g7 *

אם הלבן מתחיל 1. ב7 אז השחור משיג תיקו

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/1P6/8/2K2kn1/8/6P1/8 w - - 0 1"] [PlyCount "7"]

1. b7 Ne5+ 2. Kd5 Nd7 3. Kd6 Nb8 4. Kc7 *

הלבן מתחיל וזוכה, אטיוד משנת 1937 שפורסם ב- Basler Nachrichten

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/1P6/8/2K2k2/8/1b4P1/8 w - - 0 1"] [PlyCount "11"]

1. Kd5 {לא 1. ב7 רה5 ותיקו כי לשחור המסע רב8} Be5 2. g3+ Kf5 3. g4+ Kf6 4. g5+ Kf5 5. g6 Kf6 {אם 5...רג3 6. ב7 רה5 7. ב8=מה ר:ב8 8. ז7 וזוכה}

6. g7 *

הלבן מתחיל וכופה תיקו, פורסם ב-New Statesman בשנת 1971


[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "1/2-1/2"] [SetUp "1"] [FEN "2K5/2Pnk1P1/PP6/8/2b5/2n5/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "18"]

1. a7 Ba6+ 2. b7 Ne4 3. g8=N+ Ke8 4. Nf6+ Nexf6 5. a8=B {על 5. א8=מה השחור עונה פז8 או פד5 ובמסע הבא פה7 מט} Ne5 6. Kb8 Nc6+ 7. Kc8 Bf1 8. b8=R {אם 8. ב8=מה רא6+ 9. מהב7 פה4 10. מה:א6 פד6 מט} Ba6+ 9. Rb7 Ne4 1/2-1/2

Fernando Saavedra

עריכה

הלבן מתחיל וזוכה

סיום זה חובר על ידי פרננדו סאבדרה Fernando Saavedra ופורסם ב-Glasgow Weekly citizen בשנת 1895. [64] [65]


[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/1KP5/3r4/8/8/8/k7 w - - 0 1"] [PlyCount "13"]

1. c7 Rd6+ 2. Kb5 Rd5+ 3. Kb4 Rd4+ 4. Kb3 Rd3+ 5. Kc2 Rd4 6. c8=R Ra4 7. Kb3 *

אם הלבן משחק 2. מב7 או 2. מא7 2...צד7 יבטיח לשחור תיקו. אם 2. מג5 אז 2...צד1 או צד2 או צד3 מבטיחים תיקו או אף נצחון לשחור אם הלבן לא ייזהר.

הסיבה שבמסע השישי הלבן מכתיר צריח ולא מלכה נעוצה באפשרות 6...צד4+ ואם הוכתרה מלכה הכאת הצריח תביא לפט.

Franz Sackmann

עריכה

הלבן מתחיל וזוכה , אטיוד משנת 1913 [66]


[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "7k/8/5PpK/Pp1P2pp/3P4/8/5p2/8 w - - 0 1"] [PlyCount "15"]

1. a6 f1=Q 2. a7 Qa1 {אם המלך השחור מנסה 2...מז8 3. א8=מה+ מו7 3. מהב7+ מ:ו6 4. מהז7+ מו5 5. מהו8+ וזוכה במלכה השחורה}

3. f7 Qa3 {מהא3 מצליח לשמור בו זמנית על רגלי א' ועל רגלי ו'}

4. d6 {אי אפשר להכות את הרגלי ב-ד6 שמסתיר את ו7 שמאיים להכתיר} Qf3 {שוב מצליח למנוע משני הרגלים הלבנים להכתיר}

5. d5 Qxf7 6. a8=Q+ Qg8 7. Qa1+ Qg7+

8. Qxg7# 1-0

הלבן מתחיל ומשיג תיקו , אטיוד משנת 1992 [67]


[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/7K/8/6P1/3k4/6b1/2n5 w - - 0 1"] [PlyCount "25"]

1. g5 Ne2 2. g6 Bd5 3. Kh7 Be4 {אם 3...פז3 4. ז7 פה4 5. ז8=פ ותיקו}

4. Kh6 Ng3 5. g7 Nf5+ 6. Kg6 {לא 6. מח7 פה7+ 7. מח8 רד5 וזוכה}
Nd4+ 7. Kh6 {לא 7. מו7 רד5+ 8. מו8 פה6+ 9. מג8 פז5+ 10. מח8 פו7+ 11. מח7 רה4+ 12. מז8 פח6+ 13. מו8 רד5 וזוכה}

Nf5+ 8. Kg6 Nd6+ 9. Kf6 Bh7 10. Ke7 Nf5+ 11. Kf8 Nh6 12. g8=Q Bxg8 13. Kg7 *

Michail Sinar מיכאל צינר

עריכה

הלבן מתחיל ומשיג תיקו , אטיוד משנת 1978 פורסם ב-Shakhmaty v SSSR [68] [69]

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "3k4/5p1p/1P4p1/3p4/6P1/6PK/6PP/8 w - - 0 1"] [PlyCount "26"]

1. g5 Kc8 2. g4 d4 3. Kg3 {אם 3. מח4 השחור זוכה 3...ד3 4. ז3 ד2 5. ח3 ו6 6. ז:ו6 ד1=מה 7. ו7 מהד8+ 8. ז5 מהד4+ 9. ז4 מהו2 מט} Kb7 4. h3 Kxb6 5. Kh4 Kc6 6. g3 f6 7. gxf6 Kd6 8. Kg5 Ke6 {ולא 8...ד3 9. מח6 ד2 10. ו7 מה7 11. מז7 ולבן זוכה} 9. Kf4 d3 10. Ke3 Kxf6 11. Kxd3 Ke5 12. Ke3 g5 13. h4 h6 *

אטיוד משנת 1981, הלבן נוסע וזוכה.

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/5P2/6k1/p7/8/8/1Pp5/4K3 w - - 0 1"] [PlyCount "19"]

1. f8=N+ { המסע 1. מד2 יוביל לתיקו 1..מ:ו7 2. מ:ג2 מה6 3. מב3 מד5 4. מא4 מג4} Kg7 2. Kd2 {המסע 2. פה6+ יוביל לתיקו מו6 3. מד2 מ:ה6 4. מ:ג2 מד5 5. מב3 מג5 6. מא4 מג4 7. ב3+ מג3 ותיקו}

c1=Q+ 3. Kxc1 Kxf8 4. Kc2 a4 5. Kb1 a3 6. b3 Ke7 7. Ka2 Kd6

8. Kxa3 Kc5 9. Ka4 Kb6 10. Kb4 *

אטיוד משנת 1986, פורסם ב-Magadanskaya Pravda הלבן נוסע וזוכה.

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/6PK/8/4Pp1p/2P1pPpk/4P3/8 w - - 0 1"] [PlyCount "21"]

1. g7 g2 2. g8=R Kh2 3. Kh5 h3 4. Kh4 g1=Q 5. Rxg1 Kxg1 6. Kxh3 Kf2 7. e5 Kxe2 8. e6 Kxf3 9. e7 e2 10. e8=R {אם 10. ה8=מה ה1=מה 11. מה:ה1 פט} Kf2 11. Kg4 *

אטיוד משנת 1989, הלבן נוסע וזוכה. פורסם ב-Shakhmaty v SSSR

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/2p2p2/P1P3p1/6P1/1p4p1/pPk5/7P/3K4 w - - 0 1"] [PlyCount "39"]

1. a7 a2 2. a8=Q Kb2 3. Qh8+ Kb1 4. Qa1+ Kxa1 5. Kc2 g3 6. hxg3 f6 7. gxf6 g5 8. f7 g4 9. Kd3 Kb2 10. f8=B {לא 10. ו8=מה שכן 10...א1=מה 11. מהו6+ מ:ב3 12. מה:א1 פט} Kxb3 11. Bg7

אטיוד משנת 1989, הלבן נוסע וזוכה. פורסם ב-Shakhmaty v SSSR

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "8/1pp5/4k1P1/5p1P/8/3K4/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "21"]

1. h6 Kf6 2. h7 Kg7 3. Ke3 b5 4. Kf4 b4 5. Ke5 b3 6. Ke6 b2 7. h8=Q+ Kxh8 8. Kf7 b1=Q 9. g7+ Kh7 10. g8=Q+ Kh6 11. Qg6# 1-0

Sergei Tkachenko כתב את הספר "Mikhail Zinar's Difficult Pawn Endings: A World Champion's Favorite Composers" [70]

הלבן מתחיל וזוכה, אטיוד משנת 1914


[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/6p1/8/K6P/7P/1k6/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "19"]

1. Kb5 Kc3 2. Kc5 Kd3 3. Kd5 Ke3 4. Ke5 Kf3 5. Kf5 Kg3 {לא 6. מז6 שמאפשר 6..מ:ח4 ותיקו} 6. h6 gxh6 7. h5 Kh4 8. Kg6 Kg4 9. Kxh6 Kf5 10. Kg7 *

פתרון: 1. מב5 (המסע היחיד הזוכה) 1... מג3 2. מג5 מד3 3. מד5 מה3 4. מה5 מו3 5. מו5 מז3 6. ח6! ז:ח6 7. ח5 מח4 8. מז6 מז4 9. מ:ח6 מו4 10. מז7 [71] [72]


הלבן מתחיל וזוכה, אטיוד משנת 1927


[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/8/p2K1p2/3P1Pk1/8/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "15"]

1. Kc4 Kxf4 {הכרחי. אם 1... א4 2. ד5 א3 3. מב3 ואין לשחור מה לעשות.}

2. d5 Ke5 3. Kc5 f4 {אם במקום 3...ו4 3...א4 4. ד6 א3 5. ד7 א2 6. ד8=מה א1=מה 7. מהח8+ וזוכה במלכה השחורה}

4. d6 f3 { אם 4...מה6 5. מג6 ו3 6. ד7 ו2 7. ד8=מה ו1=מה 8. מהה8+ מו6 9. מהו8+ וזוכה במלכה}

5. d7 f2 6. d8=Q f1=Q 7. Qe8+ Kf5 8.

Qf8+ *

וזוכה במלכה השחורה


הלבן מתחיל וזוכה, אטיוד משנת 1933


[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "5K2/6pp/6kP/7p/7P/8/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "23"]

1. hxg7 Kh6 2. Kg8 {חיוני לקרב את המלך. אם 2. ז8=פ+ מיידי השחור מחלץ תיקו 2...מז6 3. פה7+ מו6 4. פד5+ מו5 5. פה3 מו4 6. פז2+ מז3 והלבן לא יספיק להגן על הרגלי ב-ח4}

Kg6 3. Kh8 Kh6 4. g8=N+ Kg6 5. Ne7+ Kf6 6. Nd5+ Kf5 7. Ne3+

Kf4 8. Ng2+ Kg3 9. Kxh7 Kxg2 10. Kh6 Kg3 11. Kxh5 Kf4 12. Kg6 *

Alexey Alexeyevich Sochniev

עריכה

יליד רוסיה 9.12.1961 [73]

אטיוד משנת 2006, הלבן נוסע וכופה תיקו

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "6b1/4K1Pp/2P2n1P/2k2Pr1/8/8/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "25"]

1. c7 {על 1. מ:ו6 צח5 והשחור זוכה} Nd5+ 2. Kf8 Nxc7 3. Kxg8 Nd5 {אם 3...פה8 4. מ:ח7 מד6 5. מח8 פ:ז7 6. ח:ז7 צח5+ 7. מז8 מה7 8. ו6+ מ:ו6 9. מו8 צא5 10. ז8=פ+ ותיקו} 4. Kxh7 Nf6+ 5. Kh8 Rh5 6. g8=N Nxg8 7. Kxg8 Rxh6 8. Kg7 Rh1 9. f6 Rg1+ 10. Kf8 Kd6 11. f7 Ke6 12. Ke8 Ra1 13. f8=N+ *

פרנק מלויל טיד Frank Melville Teed

עריכה

חי בין 1.12-1856- 25.5.1929

אטיוד משנת 1885, הלבן נוסע וזוכה.

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "8/7k/4K2p/6p1/6P1/7P/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "25"]

1. Kf7 h5 {אם 1..מח8 2. מז6 ומכה את שני הרגלים השחורים} 2. h4 {הלבן לא יכול לזכות על ידי 2. מו6 כי אז 2..ח:ז4 3. ח:ז4 מח8 4. מ:ז5 מז7 והמלך השחור תפס את הנגדה והשיג תיקו} Kh6 {אם 2..ח:ז4 3. ח:ז5 ז3 4. ז6+ מח6 5. ז7 ז2 6. ז8=מה וזוכה. אם 2..ז:ח4 3. ז5 ח3 4. ז6+ מח6 5. ז7 ח2 6. ז8=מה ח1=מה 7. מהז6 מט} 3. Kf6 {אם 3...ז:ח4 4. ז5+ מח7 5. מו7 וזוכה} hxg4 4. hxg5+ Kh5 5. g6 g3 6. g7 Kg4 7. g8=Q+ Kf3 8. Kg5 g2 9. Kh4 Kf2 10. Qg3+ Kf1 11. Qf3+ Kg1 12. Kh3 Kh1 13. Qxg2# 1-0

1. מו6 יביא לתיקו:


[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "8/7k/4K2p/6p1/6P1/7P/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "23"]

1. Kf6 h5 2. Kxg5 hxg4 3. Kxg4 Kg6 4. h4 Kg7 5. Kg5 Kh8 6. Kh6 Kg8 7. h5 Kh8 8. Kg5 Kg7 9. h6+ Kh8 10. Kg6 Kg8 11. h7+ Kh8 12. Kh6 1-0

אטיוד משנת 2009 פורסם ב-The Problemist, הלבן נוסע ומשיג תיקו.

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "1/2-1/2"] [SetUp "1"] [FEN "rb6/p7/R2p2Kp/3P4/P7/6k1/1P6/4n1B1 w - - 0 1"] [PlyCount "18"]

1. b4 Nd3 2. b5 Nb4 3. b6 Nxa6 4. b7 Nc7 5. Bc5 dxc5 6. d6 a5 7. dxc7 Ra6+ 8. Kh5 Bxc7 9. b8=Q Bxb8 1/2-1/2

Sergyi Ivanovich Tkachenko

עריכה

אטיוד משנת 1985 פורסם ב-Shakhmaty v SSSR, הלבן נוסע ומשיג תיקו.

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "1/2-1/2"] [SetUp "1"] [FEN "8/1k4p1/6P1/P5PK/8/5pP1/7P/8 w - - 0 1"] [PlyCount "12"]

1. a6+ Ka7 2. h3 {אם 2. ח4 ו2 3. ז4 מב6 4. א7 ו1=פ 5. א8=מה פז3 מט} f2 3. h4 f1=Q 4. g4 Kb6 5. a7 Qf8 6. a8=Q Qxa8 1/2-1/2

אם 2. ז4 השחור זוכה בדרך הבאה:


[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "1/2-1/2"] [SetUp "1"] [FEN "8/1k4p1/6P1/P5PK/8/5pP1/7P/8 w - - 0 1"] [PlyCount "24"]

1. a6+ Ka7 2. g4 f2 3. h3 f1=N 4. Kh4 Kxa6 5. Kh5 Kb5 6. Kh4 Kc4 7. Kh5 Kd4 8. Kh4 Ke3 9. Kh5 Kf3 10. Kh4 Ne3 11. Kh5 Ng2 12. h4 Nf4#

אטיוד משנת 2002 , בשיתוף עם Basisty (יליד 31.8.1957) הלבן נוסע וזוכה.

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "7n/3p1p2/4kPp1/1pP2pPq/P3pPN1/P3P3/8/R3K3 w Q - 0 1"] [PlyCount "9"]

1. O-O-O {אם 1...ו:ז4 2. צד6+ מו5 3. צד5+ מה6 4. צה5 מט} d5 2. cxd6 Qxg4 {אם 2...מד7 3. פה5+ מד8 4. ד7}

3. d7 Qxd1+ 4. Kxd1 bxa4 5. d8=B * {הכתרה למלכה תוביל לפט, והכתרה לפרש תוביל לתיקו אחרי 5...מד7 6. פב7 מג6 7. פא5 מב5}

אלכסיי טרוצקי Alexei Alexejewitsch Troizky

עריכה

אטיוד משנת 1913, הלבן נוסע וזוכה. [74]

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/2pp2pp/8/2PP1P2/1p5k/8/PP4p1/6K1 w - - 0 1"] [PlyCount "15"]

1. f6 {המטרה של המסע הראשון היא לחסום את דרכו של המלך השחור ל-ד8} gxf6 2. Kxg2 Kg5 3. a4 bxa3 4. bxa3 Kf5 5. a4 Ke5 6. d6 {אם 6. א5 מ:ד5 ומגיע בזמן להכות את רגלי א' ולזכות במשחק} cxd6 7. c6 {שוב, חיוני לעכב את המלך השחור. }

dxc6

8. a5 *

אם הלבן מתחיל במסע 1. א4 השחור זוכה


[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "0-1"] [SetUp "1"] [FEN "8/2pp2pp/8/2PP1P2/1p5k/8/PP4p1/6K1 w - - 0 1"] [PlyCount "10"]

1. a4 Kg3 2. a5 h5 3. a6 h4 4. a7 h3 5. a8=Q h2# 0-1

אם הלבן מתחיל במסע 1. מ:ז2 המשחק מסתיים בתיקו


[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "0-1"] [SetUp "1"] [FEN "8/2pp2pp/8/2PP1P2/1p5k/8/PP4p1/6K1 w - - 0 1"] [PlyCount "32"]

1. Kxg2 Kg5 2. a4 bxa3 3. bxa3 Kf6 4. a4 Ke7 5. a5 Kd8 6. c6 dxc6 7. dxc6 Kc8 8. Kf3 Kb8 9. Ke4 Ka7 10. Ke5 Ka6 11. Ke6 Kxa5 12. Kf7 h5 13. Kxg7 h4 14. f6 h3 15. f7 h2 16. f8=Q h1=Q

אטיוד משנת 1917, הלבן נוסע וזוכה. פורסם ב-Chess Amateur

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "8/1p6/8/P7/7p/1P2p2P/4P1k1/4K3 w - - 0 1"] [PlyCount "21"]

1. b4 Kxh3 2. Kf1 Kh2 3. b5 h3 4. a6 Kh1 5. a7 h2 6. a8=R b6 7. Ra5 bxa5 8. b6 a4 9. b7 a3 10. b8=Q a2 11. Qb7# 1-0

אם השחור ישחק 2...מז3 אז הלבן יזכה באופן הבא:

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "8/1p6/8/P7/7p/1P2p2P/4P1k1/4K3 w - - 0 1"] [PlyCount "27"]

1. b4 Kxh3 2. Kf1 Kg3 3. b5 h3 4. Kg1 h2+ 5. Kh1 Kf2 6. a6 bxa6 7. bxa6 Kxe2 8. a7 Kf2 9. a8=Q e2 10. Qf8+ Ke1 11. Qd8 Kf2 12. Qd2 Kf1 13. Kxh2 e1=Q 14. Qg2# 1-0

אטיוד משנת 1924, הלבן נוסע וזוכה.

עריכה

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/2pp1p2/1p6/1kPP4/5Pp1/8/6PP/3K4 w - - 0 1"] [PlyCount "23"]

1. c6 {אם 1. ד6 ג6 2. ג:ב6 מ:ב6 3. ח4 ז:ח3 4. ז:ח3 מג5 5. ח4 מ:ד6 וזוכה} dxc6 2. d6 cxd6 3. h4 gxh3 4. gxh3 Kc5 5. h4 Kd5 6. h5 Ke6 7. h6 Kf6 8. f5 b5 9. Kc2 c5 10. Kd3 d5 11. Kc2 c4 12. Kc3 *

Jan van Reek

עריכה

חי בהולנד בין 10.7.1945 - 8.8.2015 [75] [76]

אטיוד משנת 1985, פורסם ב-En-Passant. הלבן נוסע וכופה תיקו.


[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "7K/6P1/5P1B/4P3/3P1b2/2P5/bP3kp1/8 w - - 0 1"] [PlyCount "13"]

1. b3 Bxb3 2. c4 Bxc4 3. d5 Bxd5 4. f7 {לא טוב 4. ה6 ז1=מה 5. ז8=מה מהח1 6. ר:ח6 וזוכה.} Bxf7 5. e6 Bxe6 6. g8=Q Bxg8 7. Bxf4 *

אטיוד משנת 1955, פורסם ב-Tygodnik Illustrovanni. הלבן נוסע וזוכה.

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/8/P3P3/1n6/8/3P4/K1n3k1 w - - 0 1"] [PlyCount "15"]

1. e6 Nc6 2. a6 Nd3 3. e7 {לא טוב 3. א7 פ:א7 4. ה7 פג6 5. ה8=מה פגב4 6. מהה2 פג2+ 7. מב1 פא3+ 8. מא2 פג1+ ותיקו} Nxe7 4. a7 Nd5 5. a8=Q N5b4 6. Qf3 Kh2 7. Qg4 Kh1 8. Qg3 *

אם 1. מב2 השחור משיג תיקו בדרך הבאה:


[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/8/P3P3/1n6/8/3P4/K1n3k1 w - - 0 1"] [PlyCount "16"]

1. Kb2 Nc6 2. Kxc1 Nxa5 3. e6 Nc6 4. d4 Ne7 5. Kd2 Kf2 6. Kd3 Kf3 7. Kc4 Ke4 8. Kc5 Nd5 *

אטיוד משנת 1890, פורסם ב-Shakhmaty v SSSR. הלבן נוסע וזוכה.

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "6k1/5rP1/5P1K/6P1/8/8/5P2/8 w - - 0 1"] [PlyCount "19"]

1. f3 Ra7 2. g6 Rxg7 3. f7+ Kf8 4. Kg5 Ke7 5. Kh5 {במסעים 5 ו-6 הלבן מרויח טמפו (או מפסיד אותו) כרצונו, כדי להשיג את הנגדה} Kf8 6. Kh6 Rxf7 7. gxf7 Kxf7 8. Kg5 Kg7 9. f4 Kf7 10. Kf5 *

בשלב הזה הגענו לעמדת הנגדה שבה הזכייה ברורה.

הסיבה שיש לשחק 1. ו3 ולא 1. ו4 מוסברת מטה.

[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "6k1/5rP1/5P1K/6P1/8/8/5P2/8 w - - 0 1"] [PlyCount "12"]

1. f4 Rb7 2. g6 Rxg7 3. f7+ Rxf7 4. gxf7+ Kxf7 5. Kg5 Kg7 6. Kf5 Kf7 {ותיקו כי ללבן אין את הנגדה}

Lazar Zalkind לזר זלקינד

עריכה

אטיוד משנת 1916, פורסם ב-La Stratégie. הלבן נוסע וזוכה. [77]


[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/7p/2p2PP1/p1P5/p1K5/k7/8 w - - 0 1"] [PlyCount "23"]

1. Kc2 hxg5 2. f6 g4 3. f7 g3 4. f8=B g2 5. Bxc5 Ka1 6. Bg1 Ka2 7. c5 Ka1 8. c6 Ka2 {אם 8...א2 9. רד4 מט}

9. 
c7 Ka1 10. c8=Q Ka2 11. Bd4 g1=Q 12. Qe6# 1-0

אם השחור ישחק 1...ה5 האטיוד יתפתח כך:


[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/7p/2p2PP1/p1P5/p1K5/k7/8 w - - 0 1"] [PlyCount "29"]

1. Kc2 h5 2. g6 h4 3. g7 h3 4. g8=B h2 5. Bd5 h1=Q 6. Bxh1 Ka1 7. f6 a2 8. f7 a3 9. Kb3 Kb1 10. f8=Q a1=N+ 11. Kc3 Ka2 12. Qf2+ Nc2 13. Kxc2 Ka1 14. Kb3 a2 15. Qb2# 1-0

Yuri Ivanovich Zemlyanski

עריכה

מחבר רוסי שחי בין 1.1.1938- 7.3.2017 [78]

אטיוד משנת 1972, הלבן נוסע וזוכה.


[Event "?"] [Site "?"] [Date "????.??.??"] [Round "?"] [White "New game"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "4bk1K/R4p1P/1P3P2/8/4P3/pp4b1/1p6/1B6 w - - 0 1"] [PlyCount "11"]

1. Ra5 Bh4 2. e5 a2 3. Rxa2 {אם 3. ב7 א:ב1=מה 4. ב8=מה ר:ו6+ 5. ה:ו6 מה:ח7+ 6. מ:ח7 ב1=מה+ ומט מיידי} bxa2 4. b7 a1=B {אם 4...א1=מה 5. ב8=מה מהא3 6. מהד8 מהג5 7. ה6 וזוכה} 5. b8=B Ba4 6. Bd6+ *

הערות שוליים

עריכה
 1. ^ https://www.hhdbvi.nl/
 2. ^ https://www.arves.org/arves/index.php/en/halloffame/42-yochanan-afek
 3. ^ https://www.variantim.org/
 4. ^ https://www.arves.org/arves/index.php/en/endgamestudies/studies-by-composer/703-rey-ardid-ramon-1902-1988#top
 5. ^ https://www.arves.org/arves/index.php/en/endgamestudies/studies-by-composer/988-bakke-nils-1939
 6. ^ https://www.arves.org/arves/index.php/en/halloffame/515-birnov-z
 7. ^ https://www.arves.org/arves/index.php/en/halloffame/656-blandford-hugh-1917-1981
 8. ^ https://www.arves.org/arves/index.php/en/endgamestudies/studies-by-composer/409-berger-johann-1845-1933
 9. ^ https://www.arves.org/arves/index.php/en/endgamestudies/studies-by-composer/670-capablanca-raul-1888-1942
 10. ^ https://www.arves.org/arves/index.php/en/endgamestudies/studies-by-composer/561-chekhover-vitali-1908-1965
 11. ^ https://www.arves.org/arves/index.php/en/endgamestudies/studies-by-composer/312-cheron-andre-1895-1980
 12. ^ https://www.arves.org/arves/index.php/en/endgamestudies/studies-by-composer/152-costeff-gady-1961
 13. ^ http://www.gadycosteff.com/cql/
 14. ^ https://www.chessscotland.com/documents/history/biographies/crum_J.htm
 15. ^ https://www.arves.org/arves/index.php/en/endgamestudies/studies-by-composer/1571-crum-john-1841-1922
 16. ^ https://www.arves.org/arves/index.php/en/halloffame/569-dvizov-evgeny-1937-2012
 17. ^ http://www.magyarsakkszerzok.hu/ebersz_k.htm
 18. ^ https://www.arves.org/arves/index.php/nl/halloffame/796-ebersz-kornel-1890-1957
 19. ^ https://www.arves.org/arves/index.php/en/endgamestudies/studies-by-composer/528-fontana-robert-1928-2017
 20. ^ https://www.arves.org/arves/index.php/en/endgamestudies/studies-by-composer/18-cor-de-feijter
 21. ^ https://de.wikipedia.org/wiki/Cor_de_Feijter
 22. ^ https://pdb.dieschwalbe.de/search.jsp?expression=A=%27Feijter%27%20and%20FIRSTNAME=%27Cor%27
 23. ^ https://www.arves.org/arves/index.php/en/endgamestudies/studies-by-composer/709-gininger-hermann-1906-07-1935
 24. ^ https://www.arves.org/arves/index.php/en/halloffame/392-gogberashvili-merab-1959
 25. ^ https://www.arves.org/arves/index.php/en/endgamestudies/studies-by-composer/269-grigoriev-nicolai-1895-1938
 26. ^ https://web.archive.org/web/20050513211602/http://www.gadycosteff.com/eg/eg130.pdf#page=41
 27. ^ https://www.arves.org/arves/index.php/en/halloffame/286-gurgenidze-david-1953
 28. ^ https://www.arves.org/arves/index.php/en/endgamestudies/studies-by-composer/267-halberstadt-vitaly-1903-1967
 29. ^ https://www.arves.org/arves/index.php/en/halloffame/799-herberg-adolf-1896-1962
 30. ^ https://www.arves.org/arves/index.php/en/halloffame/525-hoch-yehuda-1946
 31. ^ https://www.arves.org/arves/index.php/en/halloffame/606-holm-ernst-1879-1941
 32. ^ https://www.arves.org/arves/index.php/en/halloffame/570-infantozzi-julio-1916-1991
 33. ^ https://www.arves.org/arves/index.php/en/endgamestudies/studies-by-composer/447-isenegger-samuel-1899-1964
 34. ^ https://de.wikipedia.org/wiki/Samuel_Isenegger
 35. ^ https://pdb.dieschwalbe.de/search.jsp? expression=A=%27Isenegger%27%20and%20FIRSTNAME=%27Samuel%27&expression=A=%27Isenegger%27%20and%20FIRSTNAME=%27Samuel%27
 36. ^ https://www.arves.org/arves/index.php/en/endgamestudies/studies-by-composer/90-genrikh-kasparyan
 37. ^ https://www.arves.org/arves/index.php/en/halloffame/524-kazantsev-a
 38. ^ https://www.arves.org/arves/index.php/en/endgamestudies/studies-by-composer/324-kling-josef-1811-1876
 39. ^ https://www.arves.org/arves/index.php/en/endgamestudies/studies-by-composer/277-korolkov-vladimir-1907-1987
 40. ^ https://www.arves.org/arves/index.php/en/halloffame/127-mitrofanov-leopold
 41. ^ https://www.arves.org/arves/index.php/en/endgamestudies/studies-by-composer/282-kralin-nicolai-1944
 42. ^ https://pdb.dieschwalbe.de/search.jsp?expression=A=%27Kralin%27%20and%20FIRSTNAME=%27Nikolai%27
 43. ^ https://www.arves.org/arves/index.php/en/halloffame/692-kuznetsov-anatoly-1932-2000
 44. ^ https://www.arves.org/arves/index.php/en/endgamestudies/studies-by-composer/279-lazard-frederic-1883-1948
 45. ^ https://www.arves.org/arves/index.php/en/halloffame/689-lewitt-moritz-1863-1936
 46. ^ https://www.arves.org/arves/index.php/en/endgamestudies/studies-by-composer/285-liburkin-mark-russia-1910-1953
 47. ^ https://pdb.dieschwalbe.de/search.jsp?expression=A=%27Liburkin%27&expression=A=%27Liburkin%27
 48. ^ https://www.arves.org/arves/index.php/en/endgamestudies/studies-by-composer/585-lolli-giambatista-1698-1769
 49. ^ https://en.wikipedia.org/wiki/Ilya_Maizelis
 50. ^ https://pdb.dieschwalbe.de/search.jsp?expression=A=%27Mandler%27%20and%20FIRSTNAME=%27Artur%27
 51. ^ https://www.arves.org/arves/index.php/en/endgamestudies/studies-by-composer/17-marwitz-jan-1915-1991
 52. ^ https://www.arves.org/arves/index.php/en/halloffame/65-studies-wouter-mees
 53. ^ https://www.arves.org/arves/index.php/nl/halloffame/589-moravec-josef-1882-1969
 54. ^ https://www.chessbookshop.com/katalog_detail.asp?kodknihy=821&page=4&id=31&ll=en
 55. ^ http://problem64.beda.cz/silo/gal_cz_09_moravec_1971.pdf
 56. ^ https://www.kunstschach.ch/idee_form.html
 57. ^ https://www.arves.org/arves/index.php/en/halloffame/527-neuenschwander-beat
 58. ^ https://www.arves.org/arves/index.php/en/halloffame/505-paoli-e
 59. ^ https://www.arves.org/arves/index.php/en/halloffame/273-pervakov-oleg-1960
 60. ^ https://www.arves.org/arves/index.php/en/endgamestudies/studies-by-composer/266-pogosjants-ernst-1935-1990
 61. ^ https://www.arves.org/arves/index.php/en/endgamestudies/studies-by-composer/260-porkes-ladislav-1884-1966
 62. ^ https://www.arves.org/arves/index.php/en/halloffame/544-proskurowski-wlodek-1936
 63. ^ https://www.arves.org/arves/index.php/en/endgamestudies/studies-by-composer/129-rinck-henri-1870-1952
 64. ^ https://timkr.home.xs4all.nl/chess/saavedra.htm THE DISCOVERY OF THE SAAVEDRA
 65. ^ https://www.youtube.com/watch?v=Mg2OOsQPURs
 66. ^ https://www.arves.org/arves/index.php/en/halloffame/647-sackmann-franz-1888-1927
 67. ^ https://www.arves.org/arves/index.php/en/halloffame/714-selivanov-andrey-1967
 68. ^ https://www.arves.org/arves/index.php/en/halloffame/293-zinar-mikhail-1951-2021
 69. ^ https://de.wikipedia.org/wiki/Michail_Sinar
 70. ^ https://www.amazon.com/Mikhail-Zinars-Difficult-Pawn-Endings/dp/5604071021
 71. ^ https://web.archive.org/web/20100712202656/http://www.berlinerschachverband.de/archiv/chronik/spieler/s/selesniew_alexej.html
 72. ^ https://www.arves.org/arves/index.php/en/endgamestudies/studies-by-composer/518-selezniev-a
 73. ^ https://www.arves.org/arves/index.php/en/halloffame/487-sochniev-alexey-1961
 74. ^ https://www.arves.org/arves/index.php/en/endgamestudies/studies-by-composer/133-troitzky-alexei-1866-1942
 75. ^ https://www.arves.org/arves/index.php/en/halloffame/310-van-reek-jan-1945-2015
 76. ^ http://www.rebel.nl/vanreek.htm
 77. ^ https://www.arves.org/arves/index.php/en/halloffame/516-zalkind-l
 78. ^ https://www.arves.org/arves/index.php/en/endgamestudies/studies-by-composer/632-zemlyanski-yuri-1938-2017