ASP/תחביר בסיסי

< ASP

asp הינה אוסף אוביקטים בצד שרת, משמע, שכשאני אריץ פקודה


כלשהיא בasp ואז אבדוק את קוד המקור שלי, אני לא אראה את כל התוכן שכתבתי בasp, אלא רק את הפלט (אם יש).

את העובדה הזאת מנצלים בעיקר כדי לבדוק סיסמאות,
שללא הקוד המקורי אי אפשר לדעת את הסיסמא השמורה בקוד.

כל מה שהוא לא אוביקט, הוא vbs או js שבעזרתם כותבים asp. וכולם ביחד נקראים (בטעות) asp.
את קוד הasp כותבים בין התגים <% לפתיחת קוד ו %> לסגירת קוד, במידה ולא סגרת את הקוד, אתה תקבל שגיאה והדף לא יוצג.