Blender 3D ממתחיל למתקדם/מקשי קיצור מספרי חיצים (NumPad)

ההרה חשובה: הכוונה כאן היא ללוח המספרים, ולא לשורת המספרים. בבלנדר יש הבדל גדול מאוד!! לדוגמה ה"+" שבלוח המספרים עושה עבודה שונה לגמרי מה"+" שבשורת המספרים.
למי שאין NUMPAD או בשמו העיברי לוח מספרים (כמו למשל לבעלי המחשבים הניידים)יש פיתרון פשוט מאוד בבלנדר, תפתחו את התפריט העליון (חלון המאפיינים שדובר בפרק הראשון), לחצו על "מערכת & GL פתוח" (system &openGL), שם מתחת לכותרת "מקלדת" תבחרו את האופציה "תתחזה לנומפאד" (Emulaet NumPad) ואז מערכת המספרים העליונה תופסת את התפקיד של לוח המספרים.

Numpad
מקשים ב (מיקום) פעולה
DEL התמקד על העצם
“+” התקרב (עובד תמיד)
“+” בחלון גבול חיצוני מוטט שלב אחד של היררכיה
* סובב מבט של אוביקט על ציר מקומי
“-“ התרחק (עובד תמיד)
“-” בחלון גבול חיצוני הרחב שלב אחד של היררכיה
Alt + “+” יחסי קודקודים, מצב עריכה הרחב טווח השפעה
Ctrl + “+” מצב עריכה בחר עוד קודקודים
Alt + “-” יחסי קודקודים, מצב עריכה הפחתה טווח ההשפעה
Ctrl + “-” מצב עריכה בחר פחות קודקודים
0 כוון מבט מצלמה
Ctrl + 0 כוון עצם פעיל כמצלמה
Alt + 0 החזר מצלמה ישנה
Ctrl + Alt + 0 ליישר מצלמה פעילה לנקודת מבט
1 מבט קידמי
Ctrl + 1 מבט אחורי
3 מבט מימין
Ctrl + 3 מבט משמאל
7 מבט עליון
Ctrl + 7 מבט מלמטה
5 החלף בין סגנונות מבט פרספקטי/לאורתוגונלי (זוויות ישרות)
9 חדש מבט
4 סובב מבט שמאלה
Ctrl + Shift + 4 מסך קודם
6 סובב מבט ימינה
Ctrl + Shift + 6 מסך הבא
8 סובב מבט למעלה
/ מבט מקומי על עצם (החבא את השאר)