Blender 3D ממתחיל למתקדם/מקשי קיצור עכבר

בבלנדר משתמשים רבות בכפתור העכבר האמצעי, למי שיש רק שני כפתורים (למשל ללפטופיסתים שבנינו) אל דאגה יש פיתרון, לוחצים על ALT + הכפתור השמלי של העכבר במקום הכפטור האמצעי (אני חושב, לא בטוח)


כפתור מיקום פעולה
כפתור שמאלי מסך 3 מימדים כיוון סמן 3 מימדים
כפתור שמאלי מסך 3 מימדים בחירת מצלמה + מצב תעופה, תנועה קדימה
גרירת כפתור שמאלי עיגול בחירת גבולות, הוספה לבחירה
לחיצת כפתור שמאלי תפריט קופץ
לחיצה וגרירת כפתור שמאלי מחווה
Ctrl + כפתור שמאלי IPO הוספת מקש/מפתח
Ctrl + כפתור שמאלי מסך 3 מימדים מצב עריכה או אוביקטים, בחירה עם כלי הלאסו
Ctrl + כפתור שמאלי מסך 3 מימדים במצב עריכת שיריון/עוגן?? הוספת עצם חדש לסוף הבחירה
Shift + כפתור שמאלי מתמרן (????) בוחר ציר להסרה בפעולה הנוכחת
כפתור אמצעי סיבוב
Ctrl + כפתור אמצעי התמקדות מבט
Shift + כפתור אמצעי הזזת מבט
כפתור ימיני בחירה
גרירת כפתור ימיני עיגול בחירת גבולות, הסרה מהבחירה
לחיצת כפתור ימיני תפריט קופץ
Alt + כפתור מצב אוביקטים בחירה (אך בהצגת רשימה של אוביקטים הממוקדים מתחת לסמן העכבר)
Alt + כפתור ימיני מצב עריכה בחירת קצוות
Ctrl + Alt + כפתור ימיני LOOP מצב עריכה בחירת פאות LOOP
Ctrl + Alt + כפתור ימיני עורך תמונת UV בחירת פאה
Shift + כפתור ימיני הסר/הוסף מ/אל הבחירה
גלגלת התמקדות מבט
מצב שינוי
גרירה +Ctrl כיוון צעד
גרירה + Shift +Ctrl תיקוני צעדים קטנים
גרירה +Shiftl תיקונים עדינים
כפתור שמאלי אישור שינוי
כפתור אמצעי עובר בין הצגת אפשריות שינוי