Blender 3D ממתחיל למתקדם/פייתון

בלנדר מספק ממשק פייתון עשיר. באמצעות כתיבת קוד פייתון, יכול המשתמש לבצע מידול ואנימציה אוטומטיים ואף לכתוב תוספים עבור בלנדר.