Inkscape/הצורה הראשונה שלי

בפרק זה נצייר מקבילית, שתוכל לשמש אותנו בספר ללימוד מתמטיקה.

נוסיף רשת למסמך, כדי שהמקבילית תצא ישרה ולא עקומה

נבחר את התפריט View ובתוכו את האפשרות Grid. נסמן זאת כך: Menu->View->Grid.

נתקרב (זום) למסמך על מנת שנוכל לראות טוב יותר.

נסמן זאת כך :ארגז כלים->מרחק מתצוגה. אחר כך נלחץ על המסמך עם הכלי הזה, על מנת להתקרב.


בחר בכלי לציור עקומות בזייר וקווים ישרים מתוך ארגז הכלים.

נסמן זאת כך: ארגז כלים->קווים ועקומות בזייר.

כעת נצייר מקבילית כך שכל קודקודיה יישבו על צמתי הרשת.

כעת נוסיף את אותיות הקודקודים כך.

ארגז כלים->טקסט ונלחץ עם סמן הטקסט במקום שבו אנו רוצים להוסיף קודקוד.

לאחר הלחיצה נכתוב את האות שאנחנו רוצים שתופיע ליד הקודקוד.

ניווט

עריכה
הפרק הקודם:
היכרות עם משטח העבודה
הצורה הראשונה שלי
תרגילים
הפרק הבא:
?