Rpg Maker/Set Event Location

Set Event Location היא פעולה להזזת/ החלפת מיקומם של אירועים

אפיוניםעריכה

תנאים: לפחות אירוע אחד

מיקום: ניתן למקם היכן שרוצים

באגים (שגיאות): לא יכול להתרחש באג בפעולה זו


חזרה לRpg Maker