Scratch/קפוץ אל/גלוש אל

  • פקודות גלוש
  • פקודות קפוץ

פקודת גלוש עריכה

בפקודת גלישה, הדמות תגלוש בפרק זמן אשר המתכנת יגדיר לה, לנקודה אשר המשתמש יקבע. לדוגמה, אם החתול נמצא בנקודה y 1 וx1, והמשתמש יוסיף את הפקודה גלוש 1 שניות לx:0 y0 החתול יגלוש במשך שניה אחת לנקודה 0. פקודת הגלישה נמצאת בשימוש בעיקר בסרטים ויכולה להיות שימושית בשימוש בעט.

 
דוגמה לפקודת גלוש


פקודת קפוץ עריכה

פקודת קפוץ היא פקודה בה הדמות גם תזוז לנקודה אשר המשתמש הגדיר, אך בשונה מהפקודה גלוש, בפקודה זו, המשתמש לא מגדיר כמה זמן יקח לדמות להגיע לנקודה, אלא הדמות מגיעה באופן מיידי לנקודה המוגדרת. פקודה זו יכולה להיות שימושית במקרה בו יש צורך במעבר מיידי של הדמות מנקודה לנקודה שנייה, אם כי הפקודה יכולה להיות שימושית גם בשימוש בעט ובשימוש בסרטים.

 
פקודת קפוץ. בדומה לפקודת הגלוש, גם פה המשתמש מגדיר את הנקודה אליה הדמות תגיע, אך בשונה מפקודת גלוש, פה המשתמש לא מגדיר את הזמן שיקח לדמות להגיע לנקודה